ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವ ಶೀರ್ಷ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಓಂ ಭದ್ರಂಕರ್‌ಣೇರ್ಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟುವಾಂಸಸ್ತನೂರ್ಭಿರ್ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ (ದೇವಹಿತೈಂ) ಯದಾಯುಃ ||೧||

ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾರ್‌ಕ್ಷೋ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದಧಾತು ||೨||

ಓಂ ತನ್ಮಾ ಅವತು। ತದ್ ವಕ್ತಾರಮವತು। ಅವತು ಮಾಮ್। ಅವತು ವಕ್ತಾರಮ್ ॥3॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ |

ಓಂ ನಮಸ್ತೇ ಗಣಪತಯೇ || ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ತತ್ವಮಸಿ || ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಕರ್ತಾಸಿ || ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಧರ್ತಾಸಿ || ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಹರ್ತಾಸಿ ||(ಕೇವಲೌಂ- ಲಂ ಹೇ ಕಂಸ ಮಧಲ್ಯಾ ಕಂ ಕಿಂವಾ ಹಂಸ ಮಧಲ್ಯಾ ಹಂ ಸಾರಖೇ ಉಚ್ಚಾರಾವೇ.) ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಮ್ ಖಲ್ವಿದಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ || ತ್ವಂ (ತ್ವೌಂ) ಸಾಕ್ಷಾದಾತ್ಮಾಸಿ ನಿತ್ಯಮ್ ||೧||

ಋತಮ್ ವಚ್ಮಿ || ಸತ್ಯಂ ( ಸತ್ಯೌಂ ) ವಚ್ಮಿ || ೨||

ಅವ ತ್ವಂ ಮಾಮ್ || ಅವ ವಕ್ತಾರಮ್ || ಅವ ಶ್ರೋತಾರಮ್ || ಅವ ದಾತಾರಮ್ || ಅವ ಧಾತಾರಮ್ || ಅವಾನೂಚಾನಮವ ಶಿಷ್ಯಮ್ ||

ಅವ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾತ್ || ಅವ ಪುರಸ್ತಾತ್ || ಅವೋತ್ತರಾತ್ತಾತ್ || ಅವ ದಕ್ಷಿಣಾತ್ತಾತ್ || ಅವ ಚೋರ್ಧ್ವಾತ್ತಾತ್ || ಅವಾಧರಾತ್ತಾತ್ || ಸರ್ವತೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಸಮಂತಾತ್ ||೩||

ತ್ವಂ ವಾಙ್‌ಮಯಸ್ತ್ವಂ ಚಿನ್ಮಯಃ || ತ್ವಮಾನಂದಮಯಸ್ತ್ವಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಃ || ತ್ವಂ ( ತ್ವೌಂ ) ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾದ್ವಿತೀಯೋऽಸಿ | ತ್ವಂ ( ತ್ವೌಂ ) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ | ತ್ವಂ ಜ್ಞಾನಮಯೋವಿಜ್ಞಾನಮಯೋऽಸಿ ||೪ ||

ಸರ್ವನ್ ಜಗದಿದಂ ತ್ವತ್ತೋ ಜಾಯತೇ || ಸರ್ವನ್ ಜಗದಿದಂ ತ್ವತ್ತಸ್‌ತಿಷ್ಠತಿ || ಸರ್ವನ್ ಜಗದಿದಂ ತ್ವಯಿ ಲಯಮೇಷ್ಯತಿ || ಸರ್ವನ್ ಜಗದಿದಂ ತ್ವಯಿ ಪ್ರತ್ಯೇತಿ || ತ್ವಂ ಭೂಮಿರಾಪೋನಲೋನಿಲೋ ನಭಃ || ತ್ವಂ ಚತ್ವಾರಿ ವಾಕ್‌ಪದಾನಿ ||೫||

ತ್ವಂ ಗುಣತ್ರಯಾತೀತಃ | ತ್ವಂ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯಾತೀತಃ | ತ್ವಂ ದೇಹತ್ರಯಾತೀತಃ | ತ್ವಂ ಕಾಲತ್ರಯಾತೀತಃ | ತ್ವಂ ಮೂಲಾಧಾರಸ್ಥಿತೋऽಸಿ ನಿತ್ಯಮ್ || ತ್ವಂ ( ತ್ವೌಂ ) ಶಕ್ತಿತ್ರಯಾತ್ಮಕಃ | ತ್ವಾಂ ಯೋಗಿನೋ ಧ್ಯಾಯನ್ತಿ ನಿತ್ಯಮ್ || ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ರುದ್ರಸ್ತ್ವಮಿಂದ್ರಸ್ತ್ವಂ ಅಗ್ನಿಸ್ತ್ವಂ ( ತ್ವೌಂ ) ವಾಯುಸ್ತ್ವಂ ಸೂರ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಚಂದ್ರಮಾಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂರ್‌ಭುವಃ ಸ್ವರೋಮ್ ||೬||

ಗಣಾದೀಮ್ ಪೂರ್ವಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ವರ್ಣಾದೀನ್ ತದನಂತರಮ್ | ಅನುಸ್ವಾರಃ ಪರತರಃ | ಅರ್ಧೇನ್‌ದುಲಸಿತಮ್ | ತಾರೇಣ ಋದ್ಧಮ್ | ಏತತ್ತವ ಮನುಸ್ವರೂಪಮ್ | ಗಕಾರಃ ಪೂರ್ವರೂಪಮ್ | ಅಕಾರೋ ಮಧ್ಯಮರೂಪಮ್ | ಅನುಸ್ವಾರಸ್‌ಚಾಂತ್ಯರೂಪಮ್ | ಬಿಂದುರುತ್ತರರೂಪಮ್ | ನಾದಃ ಸಂಧಾನಮ್ || ಸಂಹಿತಾ (ಸೌಂಹಿತಾ ) ಸಂಧಿಃ | ಸೈಷಾ ಗಣೇಶವಿದ್ಯಾ | ಗಣಕ ಋಷಿಃ | ನಿಚೃದ್‌ಗಾಯತ್ರೀಚ್ಛಂದಃ ಗಣಪತಿರ್‌ದೇವತಾ | ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ||೭||


ಏಕದಂತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ | ತನ್ನೋ ದಂತೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ || ೮ ||


ಏಕದಂತಂ ಚತುರ್ಹಸ್ತಮ್ ಪಾಶಮಂಕುಶಧಾರಿಣಮ್ || ರದಂ ಚ ವರದಂ ( ವರದೌಂ ) ಹಸ್ತೈರ್‌ಬಿಭ್ರಾಣಂ ಮೂಷಕಧ್ವಜಮ್ | ರಕ್ತಂ ಲಂಬೋದರಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಕಂ ರಕ್ತವಾಸಸಮ್ || ರಕ್ತಗಂಧಾನುಲಿಪ್ತಾಂಗಮ್ ರಕ್ತಪುಷ್ಪೈಃ ಸುಪೂಜಿತಮ್ | ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಿನನ್ ದೇವಂ ಜಗತ್ಕಾರಣಮಚ್ಯುತಮ್ | ಆವಿರ್ಭೂತಂ ಚ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದೌ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪುರುಷಾತ್ಪರಮ್ || ಏವಂ ಧ್ಯಾಯತಿ ಯೋ ನಿತ್ಯಮ್ ಸ ಯೋಗೀ ಯೋಗಿನಾಂ(ಉಂ) ವರಃ ||೯||


ನಮೋ ವ್ರಾತಪತಯೇ ನಮೋ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಪ್ರಮಥಪತಯೇ ನಮಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಲಂಬೋದರಾಯೈಕದಂತಾಯ ವಿಘ್ನನಾಶಿನೇ ಶಿವಸುತಾಯ ಶ್ರೀವರದಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ || ೧೦ ||


ಏತದಥರ್ವಶೀರ್ಷಂಯೋऽಧೀತೇ || ಸ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೇ || ಸ ಸರ್ವವಿಘ್ನೈರ್ನ ಬಾಧ್ಯತೇ || ಸ ಸರ್ವತ್ರ ಸುಖಮೇಧತೇ || ಸ ಪಞ್ಚಮಹಾಪಾಪಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ || ಸಾಯಮಧೀಯಾನೋ ದಿವಸಕೃತಮ್‌ ಪಾಪನ್‌ ನಾಶಯತಿ || ಪ್ರಾತರಧೀಯಾನೋ ರಾತ್ರಿಕೃತಮ್‌ ಪಾಪನ್‌ ನಾಶಯತಿ || ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಯುಂಜಾನೋ ಪಾಪೋಽಪಾಪೋ ಭವತಿ || ಸರ್ವತ್ರಾಧೀಯಾನೋऽಪವಿಘ್ನೋ ಭವತಿ | ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಂ ಚ ವಿಂದತಿ || ಇದಮಥರ್ವಶೀರ್ಷಮ್‌ ಅಶಿಷ್ಯಾಯ ನ ದೇಯಮ್‌|| ಯೋ ಯದಿ ಮೋಹಾದ್ದಾಸ್ಯತಿ || ಸ ಪಾಪೀಯಾನ್‌ಭವತಿ || ಸಹಸ್ರಾವರ್ತನಾತ್‌|| ಯಂ (ಯೈಂ) ಯಂ ಕಾಮಮಧೀತೇ ತಂ ತಮನೇನ ಸಾಧಯೇತ್‌||೧೧||


ಅನೇನ ಗಣಪತಿಮ್‌ಅಭಿಷಿಂಚತಿ || ಸ ವಾಗ್ಮೀ ಭವತಿ || ಚತುರ್ಥ್ಯಾಮನಶ್ನನ್ಜಪತಿ || ಸ ವಿದ್ಯಾವಾನ್ಭವತಿ || ಇತ್ಯಥರ್ವಣವಾಕ್ಯಮ್‌|| ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾವರಣಂ (ಣೌಂ) ವಿದ್ಯಾತ್‌|| ನ ಬಿಭೇತಿ ಕದಾಚನೇತಿ || ೧೨ ||

ಯೋ ದೂರ್ವಾಂಕುರೈರ್ಯಜತಿ || ಸ ವೈಶ್ರವಣೋಪಮೋ ಭವತಿ || ಯೋ ಲಾಜೈರ್ಯಜತಿ || ಸ ಯಶೋವಾನ್ಭವತಿ || ಸ ಮೇಧಾವಾನ್ಭವತಿ || ಯೋ ಮೋದಕಸಹಸ್ರೇಣ ಯಜತಿ || ಸ ವಾಂಛಿತಫಲಮವಾಪ್ನೋತಿ || ಯಃ ಸಾಜ್ಯಸಮಿದ್ಭಿರ್ಯಜತಿ || ಸ ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ ಸ ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ || ಅಷ್ಟೌ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್‌ಸಮ್ಯಗ್ರಾಹಯಿತ್ವಾ || ಸೂರ್ಯವರ್ಚಸ್ವೀ ಭವತಿ || ಸೂರ್ಯಗ್ರಹೇ ಮಹಾನದ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿಮಾಸಂನಿಧೌ ವಾ ಜಪ್ತ್ವಾ ಸಿದ್ಧಮಂತ್ರೋ ಭವತಿ || ಮಹಾವಿಘ್ನಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ | ಮಹಾದೋಷಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ || ಮಹಾಪಾಪಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ || ಸ ಸರ್ವವಿದ್ಭವತಿ ಸ ಸರ್ವವಿದ್‍ಭವತಿ || ಯ ಏವಂ ವೇದ ಇತ್ಯುಪನಿಷತ್‌ ||೧೩||


ಓಂ ಸಹ ನಾವವತು | ಸಹ ನೌ ಭುನಕ್ತು | ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ | ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ || ಓಂ ಶಾಂತಿ ಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿ ಃ |

ಓಂ ಭದ್ರಂಕರ್‌ಣೇರ್ಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟುವಾಂಸಸ್ತನೂಭಿರ್ರ ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಃ ||೧||


ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾರ್‌ಕ್ಷೋ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್‌ದಧಾತು ||೨||


ಓಂ ಶಾಂತಿ ಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿ ಃ |