ಗುರುಲಿಂಗಮೋಹಿತನಾದಡೆ ಮಾತಾಪಿತರ ಮೋಹವ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಗುರುಲಿಂಗಮೋಹಿತನಾದಡೆ
ಮಾತಾಪಿತರ
ಮೋಹವ
ಮರೆಯಬೇಕು.
ಗುರುಲಿಂಗಭಕ್ತನಾದಡೆ
ಪೂರ್ವಬಂಧುಪ್ರೇಮವ
ಮಾಡಲಾಗದು.
ಗುರುಲಿಂಗಪೂಜಕನಾದಡೆ
ಅನ್ಯಪೂಜೆಯ
ಮಾಡಲಾಗದು.
ಗುರುಲಿಂಗವೀರನಾದಡೆ
ಗುರುಲಿಂಗಾಚಾರದಲ್ಲಿ
ನಡೆಯಬೇಕು.
ಗುರುಲಿಂಗಪ್ರಸಾದಿಯಾದಡೆ
ಗುರ್ವಾಜ್ಞೆಯ
ಮೀರಲಾಗದು.
ಗುರುಲಿಂಗಪ್ರಾಣಿಯಾದಡೆ
ಮಾನವರ
ಸೇವೆ
ಮಾಡಲಾಗದು.
ಇದು
ಕಾರಣ-ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ

ಆರು
ಸಹಿತ
ಗುರುಲಿಂಗಭಕ್ತಿ.