ಗುರುವೆ ತಾನೆ ಪರತತ್ವವು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search



Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಗುರುವೆ
ಪರತತ್ವವು
ತಾನೆ
ನೋಡಾ.
ಗುರುವೆ
ಪರವಸ್ತುವು
ತಾನೆ
ನೋಡಾ.
ಗುರುವೆ
ಪರಬ್ರಹ್ಮವು
ತಾನೆ
ನೋಡಾ.
ಗುರುವೆ
ಪರಶಿವನು
ತಾನೆ
ನೋಡಾ.
ಗುರುವಿನಿಂದೆ
ಪರವಿಲ್ಲವೆಂದು
ಸಕಲ
ಶ್ರುತಿಗಳು
ಹೊಗಳುತಿಪ್ಪುವು
ನೋಡಾ.
ಇಂತಪ್ಪ
ಶ್ರೀಗುರುವಿಂಗೆ
ನಮೋ
ನಮೋ
ಎಂಬೆನಯ್ಯ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.