ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣವಾವುದೆಂದಡೆ :

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಜಂಗಮಕ್ಕೆ
ಲಕ್ಷಣವಾವುದೆಂದಡೆ
:
ಲಿಂಗರೂಪಾಗಿ
ಪಾದಾರ್ಚನೆಯ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಭಕ್ತಂಗೆ
ಲಕ್ಷಣವಾವುದೆಂದಡೆ:
ಭೃತ್ಯರೂಪಾಗಿ
ಪಾದಾರ್ಚನೆಯ
ಮಾಡಬೇಕು.
ಜಂಗಮವು
ಲಿಂಗರೂಪವಹ
ವಿವರವೆಂತೆಂದಡೆ:
ಮಾತಿನಲ್ಲಿ
ನಾನು
ಲಿಂಗರೂಪೆಂದಡೆ
ಹರಿಯದು
ತನು_ಮನ_ಧನತ್ರಯಂಗಳ
ಹಿಡಿದೂ
ಹಿಡಿಯದೆ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಬುದೀಗ
ಜಂಗಮಕ್ಕೆ
ಲಕ್ಷಣ.

ನಿಲವಿಂಗೆ
ಭವಂನಾಸ್ತಿ.
ಭಕ್ತನು
ಭೃತ್ಯರೂಪವಹ
ವಿವರವೆಂತೆಂದಡೆ:
ಮಾತಿನಲ್ಲಿ
ನಾನು
ಭ್ಯತ್ಯರೂಪೆಂದಡೆ
ಹರಿಯದು.
ತನು_ಮನ_ಧನತ್ರಯಂಗಳ
ಜೀವನ
ಗುಣಕ್ಕಿಕ್ಕದೆ
ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮಕ್ಕೆ
ಸಂದಳಿದು
ದಾಸೋಹವ
ಮಾಡುವುದೀಗ
ಭಕ್ತಂಗೆ
ಲಕ್ಷಣ.

ನಿಲವಿಂಗೆ
ಭವಂನಾಸ್ತಿ.
ಇಂತೀ
ಉಭಯಕುಳಸ್ಥಳದ
ಸಂದಳಿದು
ಒಂದಾಗಿ
ನಿಂದ
ನಿಲವು
ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ
ಐಕ್ಯವು
!