Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಜಂಗಮವೇನು ಸಂಗಿಯೇ? ಭೂಭಾರಿಯೇ?

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಜಂಗಮವೇನು
ಸಂಗಿಯೇ? ಭೂಭಾರಿಯೇ? ಸೀಮನೇ? ಉಪಾಧಿಕನೇ?
ದೇಹಿಯೇ? ಮಲಿನನೇ? ಅನಿತ್ಯನೇ?
ಅಲ್ಲ
ಕಾಣಿರಯ್ಯ.ನಿಸ್ಸಂಗಿ ನಿರಾಭಾರಿ ನಿಸ್ಸೀಮ ನಿರುಪಾಧಿಕ; ನಿರ್ದೇಹಿಯಯ್ಯ.
ನಿರ್ಮಲ ನಿತ್ಯ ನಿರುಪಮ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಧಾರ ನಿರಾಲಂಬ;
ಸರ್ವಾಧಾರ ಸದಾನಂದಿಯೆ ಜಂಗಮದೇವನಯ್ಯ.

ಜಂಗಮೆ
ತಾನಾಗದೆ
ಜಂಗಮ
ಜಂಗಮವೆದು
ನುಡಿದುಕೊಂಡು
ನಡೆದರೆ
ನಾಚದವರನೇನೆಂಬೆನಯ್ಯಾ?
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು
ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ
ಪ್ರಭುವೇ.