ಜಂಗಮ ಜಂಗಮವೆಂದರೇನೋ ಲಜ್ಜಾಭಂಡರಿರ?

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಜಂಗಮ ಜಂಗಮವೆಂದರೇನೋ ಲಜ್ಜಾಭಂಡರಿರ? ಜಂಗಮವಂತೆ ಕಳಂಕಿಯೇ? ಅಪೇಕ್ಷಿಯೇ? ಅಶಕ್ತನೇ? ಪಾಶಜೀವಿಗಳ್ಲನ್ವೆಂತು ಜಂಗಮವೆಂಬೆನಯ್ಯ? ಜಂಗಮವೇನು ದೋಷಿಯೇ? ದುರ್ಗುಣಿಯೇ? ಅಸತ್ಯನೇ? ಅನಾಚಾರಿಯೇ? ಅಲ್ಲ ಕಾಣಿರಯ್ಯ. ಹೇಳ್ಲಿಹೆನ್ವು ಕೇಳಿ ನಿಃಕಳಂಕ
ನಿರಪೇಕ್ಷ
ನಿರಾಶಕ
ನಿರ್ದೋಷಿ
ನಿಃಪುರುಷ; ಸತ್ಯ
ದಯೆ
ಕ್ಷಮೆ
ದಮೆ
ಶಾಂತಿ
ಸೈರಣೆ
ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಷ ಪರಿಣಾಮಿ. ನುಡಿ ತತ್ವ; ನಡೆ ಪಾವನ; ಸುಳುಹು ವಸಂತಗಾಳಿ. ಜಗದಾರಾಧ್ಯ
ಸ್ವಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚರ ಪರಿಣಾಮಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ. ಸರ್ವತತ್ವಾಶ್ರಯ. ಶೂನ್ಯ ನಿಶ್ಯೂನ್ಯ ನಿರಾಳನೇ ಜಂಗಮದೇವ ಕಾಣಿರೋ
ಕೇಳಿ[ರಯ್ವಾ]
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವಿನ ಘನವ.