ತನುವಿಹ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಯಂತರ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ತನುವಿಹ
ಪರಿಯಂತರ
ನಿಮ್ಮ
ಪೂಜಿಸಿದೆನಯ್ಯಾ.
ಮನವಿಹ
ಪರಿಯಂತರ
ನಿಮ್ಮ
ನೆನೆದೆನಯ್ಯಾ.
ಭಾವವಿಹ
ಪರಿಯಂತರ
ನಿಮ್ಮ
ಬಯಸಿದೆನಯ್ಯಾ.
ಇಂತಿವೆಲ್ಲವು
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಸಯವಾದ
ಬಳಿಕ
ಗಜಭುಕ್ತಕಪಿತ್ಥದಂತಿರ್ದೆನಯ್ಯಾ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.