ತನು ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಸವೆದು,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ತನು ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಸವೆದು
ಮನ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸವೆದು
ಧನ ಜಂಗಮದಲ್ಲಿಸವೆದು
ತನುವೆ ಗುರುವಾಗಿ
ಮನವೆ ಲಿಂಗವಾಗಿ
ಧನವೆ ಜಂಗಮವಾಗಿ_ ಇಂತೀ ತ್ರಿವಿಧ ಐಕ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಂದನಾಗಿ; ಕಾಯವಿಡಿದು ಕರ್ಮವಿರಹಿತನಾದ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವರಲ್ಲಿ ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನು ಉಪಮಾತೀತನಾಗಿರ್ದನು