ತನ್ನ ಸತ್ಕಾಯದಿಂದೊದಗಿದ ವಿಶುದ್ಧಪದಾರ್ಥವ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ತನ್ನ ಸತ್ಕಾಯದಿಂದೊದಗಿದ ವಿಶುದ್ಧಪದಾರ್ಥವ ಲಿಂಗಕ್ಕಿತ್ತು ಆ ಲಿಂಗಪ್ರಸಾದವ ತಾನು ಬೋಗಿಸಬೇಕಲ್ಲದೆ ಇದು ಸ್ಥೂಲ ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವೆಂದರಿಯದೆ ಅಂಗಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಲಿಂಗವನು ಮರೆತು
ಕಂಡ ಕಂಡ ಪದಾರ್ಥವನುಂಡಡೆ ಅದು ಕೆಂಡದಂತಾಗುವುದಯ್ಯಾ. ಈ ಮರ್ಮವನರಿಯದನ್ನಕ್ಕ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಕ್ತರೆಂತಪ್ಪರಯ್ಯಾ