ತೆರಹಿಲ್ಲದ ಘನವ ಅರಸಿಹೆನೆಂದಡೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ತೆರಹಿಲ್ಲದ
ಘನವ
ಅರಸಿಹೆನೆಂದಡೆ
ಕಾಣಬಾರದು.
ಅದೇನು
ಕಾರಣವೆಂದಡೆ:

ಅರಸುವಾತನು
ತಾನೆ
ವಸ್ತುವಾದ
ಕಾರಣ.
ವಿಚಾರಕ್ಕೆ
ಬಾರದ[ದು]
ನಿಶ್ಚಲಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬುದು
ಗುಹೇಶ್ವರಾ.