ದೇಹಭಾವವಳಿದಲ್ಲದೆ ಜೀವಭಾವವಳಿಯದು. ಜೀವಭಾವವಳಿದಲ್ಲದೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ದೇಹಭಾವವಳಿದಲ್ಲದೆ
ಜೀವಭಾವವಳಿಯದು.
ಜೀವಭಾವವಳಿದಲ್ಲದೆ
ಭಕ್ತಿಭಾವವಳವಡದು.
ಭಕ್ತಿಭಾವವಳವಟ್ಟಲ್ಲದೆ
ಅರಿವು
ತಲೆದೋರದು.
ಅರಿವು
ತಲೆದೋರಿದಲ್ಲದೆ
ಕುರುಹು
ನಷ್ಟವಾಗದು.
ಕುರುಹು
ನಷ್ಟವಾದಲ್ಲದೆ
ಮಾಯೆ
ಹಿಂಗದು.
ಇದು
ಕಾರಣ;_
ಕಾಯದ
ಜೀವದ
ಹೊಲಿಗೆಯ
ಅಳಿವ
ಭೇದವ
ತಿಳಿಯಬಲ್ಲಡೆ
ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ
ಅರಿವು
ಸಾಧ್ಯವಪ್ಪುದು
ಕಾಣಾ
ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾ.