ಧನ ಹೋಯಿತ್ತೆಂದಡೆ, ಮನಸು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ಧನ ಹೋಯಿತ್ತೆಂದಡೆ
ಮನಸು ಬೆದರಿದಡೆ
ಚಿತ್ತ ಹೆದರಿದಡೆ
ತನು ತೆರಳಿದಡೆ
ಭಾವ ಓಸರಿಸಿದಡೆ
ಆಣೆ
ನಿಮ್ಮಾಣೆ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಥರಾಣೆ. ತನುಮನಧನವನಲ್ಲಾಡಿಸಿ ನೋಡುವ ಒಡೆಯನು ನೀನೆ
ಹರಣದ ಮೇಲೆತ್ತಡೆ ಕಳವಳವೆ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ