ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೆ - ಒಂಕಾರದೀ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಚಿತ್ರ: ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೆ

ಗಾಯನ: ಕೆ ಎಸ್ ಚಿತ್ರಾ, ಇಳಯರಾಜ,

ಸಂಗೀತ: ಇಳಯರಾಜ

ಸಾಹಿತ್ಯ :ವಿ. ಮನೋಹರ್


ಓಂಕಾರದಿ ಕಂಡೆ ಪ್ರೇಮ ನಾದವ
ಈ ತಾಣದಿ ತಂದೆ ನೀ ಶುಭೋದಯ
ಅನುರಾಗ ನದಿಯು ಜೇನ ಕಡಲ ಸೇರಿತು
ಪ್ರಿಯರಾಗದಿಂದ ಬದುಕೆ ಗೆಲುವ ಕಂಡಿತು
ನಿನದೇ ಸ್ವರವು, ನಿನದೇ ವರವು


ನಿನ್ನೀ ಹರುಷ ನನಗೆ ವಸಂತ
ನಿನ್ನೀ ಒಲವು ಮಧುರಾನಂದ
ಮುಂಜಾನೆ ಮೂಡೋ ರಂಗಾವಲಿ
ನೀನಾದೆ ನನ್ನ ಈ ಬಾಳಲಿ
ಮಂದಹಾಸ ಎಂದು ನಿಂದೆ
ನಿನ್ನ ಜಯವು ಎಂದು ನಂದೆ
ಒಲವೆ ಒಲವೆ ನಿನದೇ ಗೆಲುವು


ಓಂಕಾರದಿ ಕಂಡೆ ಪ್ರೇಮ ನಾದವ
ಈ ತಾಣದಿ ತಂದೆ ನೀ ಶುಭೋದಯ
ಅನುರಾಗ ನದಿಯು ಜೇನ ಕಡಲ ಸೇರಿತು
ಪ್ರಿಯರಾಗದಿಂದ ಬದುಕೆ ಗೆಲುವ ಕಂಡಿತು
ನಿನದೇ ಸ್ವರವು, ನಿನದೇ ಒಲವು


ಒಲವು ಇರುವ ಮನಸೇ ಪ್ರಶಾಂತ
ಗೆಳತಿ ಹರಿಸು ಹರುಷ ಸಂಗೀತ
ನೂರಾರು ಹೂವು ಹಾಡಾದವು
ನನ್ನಾಸೆಯೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರವು
ಮನತುಂಬ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನ
ಬದುಕೆಲ್ಲ ಚೈತ್ರಗಾನ
ನಿನದೇ ಸ್ವರವೂ, ನಿನದೇ ವರವು


ಓಂಕಾರದಿ ಕಂಡೆ ಪ್ರೇಮ ನಾದವ
ಈ ತಾಣದಿ ತಂದೆ ನೀ ಶುಭೋದಯ
ಅನುರಾಗ ನದಿಯು ಜೇನ ಕಡಲ ಸೇರಿತು
ಪ್ರಿಯರಾಗದಿಂದ ಬದುಕೆ ಗೆಲುವ ಕಂಡಿತು
ನಿನದೇ ಸ್ವರವು, ನಿನದೇ ಒಲವು