ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೆ - ಒಂಕಾರದೀ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಚಿತ್ರ: ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೆ

ಗಾಯನ: ಕೆ ಎಸ್ ಚಿತ್ರಾ,

ಸಂಗೀತ: ಇಳಯರಾಜ


ಓಂಕಾರದಿ ಕಂಡೆ ಪ್ರೇಮ ನಾದವ
ಈ ತಾಣದಿ ತಂದೆ ನೀ ಶುಭೋದಯ
ಮಂದಾರವಿಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಕಂಪು ಸೂಸಿದೆ
ಸೌಗಂಧಹಾಸ ಚೆಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾದಿದೆ
ಅರಿಯೋ ಇನಿಯ ಒಲವ ಕರೆಯ

ಮಧುರ ತಾನ ಸ್ವರಗಳ ಸೇರಿ
ಒಹೊಹೊಹೊಹೋ ಓಹೊಹೊಹೋಹೋ
ಜಲಲ ಧಾರೆ ಜಲದಲಿ ಜಾರಿ
ಓಹೊಹೊಹೋಹೋ ಒಹೊಹೊಹೊಹೋ

ಆಕಾಶದಾಚೆ ಆ ಮೌನದಿ
ಆ ತಾರೆಯೇಕೆ ತಾನ್ ತೇಲಿವೆ
ಬಂದಾಗ ಅರಿವು ಇಲ್ಲಿ
ತಂದಿತು ಒಲವು ಅಲ್ಲಿ
ಅರಿಯೋ ಇನಿಯ ಒಲವ ನಿಧಿಯ

ನಿನದೆ ಗಾನ ಹೃದಯದಿ ತೇಲಿ
ಒಹೊಹೊಹೊಹೋ ಓಹೊಹೊಹೋಹೋ
ಲಯದಿ ರಾಗ ಅಲೆಗಳ ಬೀರಿ
ಒಹೊಹೊಹೊಹೋ ಓಹೊಹೊಹೋಹೋ

ಈ ಗೀತೆಗಾದೆ ನೀ ಭಾವನ
ಈ ಬಾಳಿಗಾದೆ ನೀ ಚೇತನ
ಸಂಗೀತ ಸುಧೆಯ ತುಂಬಿ
ಮಾಧುರ್ಯ ಮನದಿ ತಂದೆ
ಅರಿಯೋ ಇನಿಯ ಒಲವ ಸವಿಯ

ಓಂಕಾರದಿ ಕಂಡೆ ಪ್ರೇಮ ನಾದವ
ಈ ತಾಣದಿ ತಂದೆ ನೀ ಶುಭೋದಯ
ಮಂದಾರವಿಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಕಂಪು ಸೂಸಿದೆ
ಸೌಗಂಧಹಾಸ ಚೆಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾದಿದೆ
ಅರಿಯೋ ಇನಿಯ ಒಲವ ಕರೆಯ