ನಾದ ಗುರುಮುಖವೆಂದೆಂಬರು. ಬಿಂದು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ನಾದ ಗುರುಮುಖವೆಂದೆಂಬರು. ಬಿಂದು ಲಿಂಗಮುಖವೆಂದೆಂಬರು. ಕಳೆ ಜಂಗಮಮುಖವೆಂದೆಂಬರು. ನಾದವೆಲ್ಲಿಯದು ಜೀವವಿಲ್ಲದವಂಗೆ? ಬಿಂದುವೆಲ್ಲಿಯದು ಕಾಯವಿಲ್ಲದವಂಗೆ? ಕಳೆಯೆಲ್ಲಿಯದು ಕರಣಂಗಳಿಲ್ಲದವಂಗೆ? ನಾದವ ಗುರುವೆಂದೆನ್ನೆ
ಬಿಂದುವ ಲಿಂಗವೆಂದೆನ್ನೆ. ಕಳೆಯ ಜಂಗಮವೆಂದೆನ್ನೆ. ನಾನುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ ನೀನಲ್ಲದೆ
ನಾನೆಂಬುದಳಿದ ಬಳಿಕ
ನಾನಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲ:ಸ್ವಯವಿಲ್ಲ ಪರವಿಲ್ಲ. ನಾದ ಬಿಂದು ಕಳಾತೀತನಾದ ಆದಿ ಸ್ವಯಂಭೂ ತಾನಾದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯಂಗೆ ನನಗನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೇನನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಕಾಣಾ
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.