ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿದು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ
ನೀವು
ತಿಳಿದು
ನೋಡಿದರೆ:ಅನ್ಯವಿಲ್ಲ
ಕಾಣಿರಣ್ಣಾ.
ಅರಿವು
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೆ
ತದ್ಗತವಾಗಿಯದೆ.
ಅನ್ಯಭಾವವ
ನೆನೆಯದೆ
ತನ್ನೊಳಗೆ
ತಾನೆಚ್ಚರಬಲ್ಲಡೆ
ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ
ತನ್ಮಯವು
ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು.