ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಂಗಳು ಲಿಂಗಲಿಕ್ತದಲ್ಲಿಂದ ಹರು(ರಿ?)ವ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಂಗಳು
ಲಿಂಗಲಿಕ್ತದಲ್ಲಿಂದ
ಹರು(ರಿ?)ವ
ಸಂಚವನರಿಯದೆ
ತೋಟದ
ಕೊಜೆಯನಾಗಿ
ಕರಣಂಗಳ
ಮೇಲೆ
ಮಣಿಹವಾಗಿ
ಬಂದೆನಯ್ಯಾ
ಯೋಗಿ
ವಿಯೋಗಿಯಾಗಿ
ಕುಂಡಲಿಯನೆ
ಬಿಗಿದು
ಇಂದ್ರಿಯ
ಷಡಂಗವ
ಮಡ(ಡಿರಿ)ದಲ್ಲಿ
ಇಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹವಂ
ಮಾಡಿ
ಮಂತ್ರ
ಮಂತ್ರ
ಮಥನದ
ಹೋಮದ
ಹೊಗೆಯ
ತೆಗೆದು
ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯರನಾಣೆಯಿಟ್ಟಂತೆ
ಒಂದೆ
ಠಾವಿನಲ್ಲಿ
ನಿಲಿಸಿದೆ
ರುದ್ರಪದದಲ್ಲಿ_
ಇಂತು
ಕ್ರೀಯಳಿದು
ನಿಃಕ್ರಿಯದಲ್ಲಿ
ನಿಂದ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನು
ಎನ್ನ
ಪ್ರಾಣನಾಥನೆಂದರಿದು
ಎನ್ನ
ಕಾಯವ
ಬಾಧಿಪುದಂ
ಬಿಟ್ಟು
ನಿಜದಲ್ಲಿ
ನಿಂದೆನು.