ಪರಧನವ ಪರಹಿಂಸೆಯ ಹಿಡಿಯದೆ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಪರಧನವ ಹಿಡಿಯದೆ
ಪರಸ್ತ್ರೀಯರ ಮುಟ್ಟದೆ
ಪರದೈವವ ಪೂಜಿಸದೆ
ಪರಹಿಂಸೆಯ ಮಾಡದೆ
ಪರಲೋಕದ ಫಲಪದವ ಬಯಸದೆ
ಪರನಿಂದೆಯ ಕೇಳದೆ
ಗರ್ವಾಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯದೆ
ಕರಣಾದಿ ಗುಣಂಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯದೆ
ಗುರುಭಕ್ತಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಜಂಗಮದಾಸೋಹವ ಮರೆಯದೆ
ಸತ್ಯಸದಾಚಾರವ ತೊರೆಯದೆ
ಸರ್ವಾಚಾರಸಂಪನ್ನನಾದ ಮಹಾತ್ಮನೆ ಅನಾದಿಗುರುಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನು. ಆ ಮಹಾತ್ಮನೆ ಪರಮಘನಲಿಂಗದೇವರೆಂಬೆನು ಆ ಮಹಾತ್ಮನೆ ಭವಕೆ ಘನವಾದ ಮಹಾಘನ ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿಯೆಂಬೆನಯ್ಯಾ ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.