ಪರಸಂಗದ ಗೆಂಡೆತಿಮ್ಮ - ನೋಟದಾಗೆ ನಗೆಯಾ ಮೀಟಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

--122.163.119.129 ೧೪:೧೬, ೨೨ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೦೮ (UTC) ನೋಟದಗೆ ನಗೆಯ ಮೀತಿ... ಮೋಜಿನಾಗೇ ಎಲ್ಲೆಯ ದಾಟಿ ಏಯೇಏ.. ಮೋದಿಯಾ ಮಾಡಿದೊಳ ಪರಸಂಗ ಆಯ್ತೆ!! ಮೊಹಾವಾ ತೋರಿದೊಳ ಪರಸಂಗ ಆಯ್ತೆ!!

Bಆರದದ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ನೇಸ್ರು ಅರಳೀತೇ ಮನಸ್‌ನಾಗೆ ಹೊಸ ಆಸೆ ಹೊಸ ಬಾಸೇ ಬೆಳಿದಿತೇ ಕುಂಟ್ೃೂ ನಿಂಟ್ೃೂ, ನನ್ನ ಚೆಲುವಿ-ಚೆಲುವೆ ಕಾಣಿತೆ

ಮೈಇಿಯಾಗೇ ಸಂತೋಸದ ಮೈಲ್ಳಿಗೆ ಬೀಡಿತೇ!!ನೋತಟ್ದ!

ಕಿರುಬಾಲ ಹಾದ್ಯಗೆ ನನ್ನಆಪರನ್ಜಿ ಒಲಿದೈತೆ ಹಗಳಗೆ ಇರುಲಗೆ ಆ ನಿಲುವೇ ಸೆಳೆದಿತೇ ಬಲವಾದ ಹಂಬಳಕೆ ನಗೆ ಬಿಲ್ಲೆ ಮೀನುಗೈತೆ ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ ತನಿಬೇಡಗು ಮಿಂಚುತ ಮೆರಿದಿತೇ !ನೋಟ!

ಕೊರಳಗೆ ಇನಿದನಿ ಕೋಗಿಲೆ ಸಾರವೈತೆ. ನಡಾಯಾಗೇ ತುಳುಕುವ ಹಂಸದ ಬಾಲುಕೈತೆ ಮೂಕದಗೆ ತಾವರೆಯ ಹೋಲ್ಪೆ ಚೆಲ್ಲತೆ ನಂ ರಾಣಿ ನಿಜರೂಪು ರಂಗಣ್ಣೇ ಹಾಲಿಸೈತೆ!! ನೋಟ!