ಪುಟ:ಕರ್ನಾಟಕ ಗತವೈಭವ.djvu/೨೦೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
-೧೬೯-

೪. ಈ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಭಾಸದರಾಗತಕ್ಕವರ ವರ್ಗಗಳು:-

(ಅ) ೧೦೦ ಇಲ್ಲವೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡತಕ್ಕವರು ಆಶ್ರಯದಾತರು.

(ಆ) ೫೦ ಇಲ್ಲವೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡತಕ್ಕವರು ಫೆಲೋಗಳು.

(ಇ) ವಾರ್ಷಿಕ ೧೨ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವವರು ೧ನೇ ವರ್ಗದ ಸಭಾಸದರು.

(ಈ) ವಾರ್ಷಿಕ ೬ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವವರು ೨ನೇ ವರ್ಗದ ಸಭಾಸದರು.

(ಉ) ವಾರ್ಷಿಕ ೩ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವವರು ೩ ನೇ ವರ್ಗದ ಸಭಾಸದರು.

(ಊ) ಮಂಡಲದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೊಪ್ಪಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ೧ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ಸಭಾಸದರು.

ಇತಿಹಾಸಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವದೊಂದು ವರ್ಗದ ಸಭಾಸದರಾಗಿ, ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊಡುವರೆಂದು ಕೋರಿಕೆಯದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ-ಇತಿಹಾಸ-ಮಂಡಲ,
ವೆಂಕಟೇಶ ಭೀಮರಾವ ಆಲೂರ,
 
ಧಾರವಾಡ,
ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ,
 

ತಾ. ೧ –೯ – ೧೯೧೯.

Rule Segment - Span - 40px.svg Rule Segment - Fancy1 - 40px.svg Rule Segment - Span - 40px.svg