ಪುಟ:ಕಾವ್ಯಸಾರಂ.djvu/೨೨೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


toy" ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (8೧. - - * * * ... -

  • * * * * * - - •

(3 - ಬಿ.ವೋ ಕೂಟವೆ ಕರ್ಣತಾಳಮೋ ಪತತಕ್ಷೇಪವೋ: ನಿರ್ಗಳ | ನವೆ: ನಿರ್ಮ್ಮೆರನೋ ಲಲಾಟವೆ ತಿಲಾವಿಸ್ತಾರವೆ ಕಣ್ಣ ಕೆಲ | 3. ದವಾದೆ. ಮೆದ್ಭು ಕರ್ವೊ ಕರಿಕ ಸೆ ರಾನಯೋ ವಜಿಗೆ || ಔರ ನಿ೪ಾದ್ರಿಯೊ ಸೆಲದೆಂಬಿನ ಮಗುರ್ವಾವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದಿರಂ [೧೦೬೦ (ಜಗನ್ನಾ ಧನಿಜಯಂ) ಕೆ .ಡೆ ೧ಳಿ ಕೊಡೆ ತುತುಂ .೦ತಿಗಳನೆ ತಿಕಲ್ಲಾಡುವಂತಂಬರಕ್ಕಿ | ಡಾಡತುಂ ತುಂಗಕ್ಕಿಲಂಗಳನೆ ಮೃಗಸನಹಂಗಳಂ ಮೆಟ್ಟಿ ” ” | ಡಾಡುತ್ತುನೆಡಲಾರುಂ : ' ಸುಭಟರgಂಬಿನಂ ತನ್ನ ಕಾನ್ಸಂ | ನೀಡುಂ ನಿಡುತ್ತುಮುಂದುದು ಸನ್ನದ೦ ರುಂ.ಗಂಪೇ೦ದ್ರ | (ಾರ್ತ್ಮಧನಾಪುರಾಣ) ಉಳಿತವಿ7ಂಕಟಗಳನಿ ತೀಣಿದಾಳೆ ತಾಳವಟ್ಟಮಂ || ಸೆಳೆದ ತುಡಂಕಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆದು ನಲವಿಂ ಕಡೆ ವಾಯು ಸಲ್ಲ..೦ 6 ಗಳನೆ.ಕ೦ತು ಸಸಿ ಸೆ./ಗಾಲಡಿಯಿಂ ನುಸು' -ಕಾಡಿ ಸಂ | (ಗಳAಮದೆ?೦ದು ಸಲ್ಲ:ಣ ತಾಲ್ಸಿಡಿಗಂತು ನಂತಸಬೃ೦ in೦೬-೦ ಸಸಿದೆವ ಸಲ್ಲಕಿ: ಕಿಸಲಯಂಗಳನೊಯ್ಯನೆ ಸಿಡಿ ಮೆಟ್ಟ ರ್ತೀ 1 ಮಸಪೊಡೆ ಕೊಡೆ ಇಬೈ:ಸಿ ನೀರ್ಗಳ ರ್ದೊಡೆ ತಂದು ನಿರನ | ಡಿಸಿ ನಸೆಯಿಚ್ಛೆಯಾದೊಡಗೂಡಿ ಬಲ್ಲೊಡೆ ಕರ್ಣನಾತನಂ | ಪಸು ತನ್ನ ಕೈಪಿಡಿಯವೋ ಸಿಡಿಯಂ ಪಿಡಿದಿರ್ದುದೊಂದಿಭಂ ೧೦೬೩ (ಚಂದ್ರಪ್ರಭಪುರಾಣ೨) ನವನಿ'ರ ಜವಾನೊಟ್ಟ ಕೊ೦ಡು ವಿಕಟೋರ್ಪಪ್ರವಚ್ಛಂದನ | ದ್ರವದಿಂ ನಾಂದು ಕರಾಂಬುತೀಕರದೆ ತನ್ನಂ ತೊಯ್ತು ಕರ್ಪೂರರೇ ! ಣುವನಾಂತೆಯ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲತರುವಂ ಶಾಸಾನಿಪ್ಪುಸ | ಭವದಿಂ ಬೀಸಿಕೊಳುತ್ತು ಮಿರ್ದುದು ವಿಯೋಗವಾನವನೈದಿಪಂ [೧೦೬೪ (ಕವಿಕುಂಜರಲೀಲಾವತಿ) ಒb