ಪುಟ:ಚಿಕ್ಕದೇವೇಂದ್ರ ವಂಶಾವಳಿ.djvu/೧೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಪಿ Do - P ) ಚಿಕದೇವೇಂದವ'೦ಂಶಾವಳ, ೫ (ರು) ಅ ರೊ ೨ರತಲಾಯರ್ಯ ಕಾರಾಯ. ಪ್ಞ7ಎೃಎ್ರ್ರ್ರಎ

ಕ್ರೀಲಿಫ್ಸಿ ಕ್ರೀಕುಚಕುಂಭಕುಂಕುಮಲಸತ್ತೆ ಕ್ರಂಕಾಂಕಿಕೋರಸ್ಸು ಲಿಂ [ ನೀಲಾಂಭೋರುಹನುಂದರಾಂಗನಮರಾಧೀಶಾರ್ಚಿತಾಂಭ)ದ್ದಾಯಂ ॥ ವ್ಯಾಲೇಕೋರುಫಣಾಮಣಿದ್ಳುತಿಸೆಮೂ ಶಾಕ್ಚಿಷ್ಟೃ ವಕ್ತಾ oo | ಲೀಲಾಸಂತಶಿವೆತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುಗೆ ಶ್ರೀರಂಗೇಶನೊಲೈಮ್ಮು ್ಟ್ರಾಮಂ ॥೧॥

ಸುತಭಕ್ತಾಳಚಕೋರಕ್‌ೌಮುನಿ ಮಹಾಮುಕ್ತ್‌ ಟ್ರೆಂಗನಾಕುಂತಲ 1 gg@go&o&tfis&gfiaE'Jfi.)d.)aasi)o g)ex_,ascswsowsdo I 23@53)3?'«)_033)9%653653)35550558Eadcwdofl’qo ರಮಾ | ಪತಿನಾದಾಬ್ಬನಖಾಂಶು ಕೋಭರಕರಂ ತಾನಿರ್ಕೆ ಮಚ್ಚಿ ತ್ತ್ನದೊಳೆ | ೨॥

ಮಾತೆ ಸಮುದ್ರ,ಜಾತೆ ಸತತಾನತದೇವನಧೂಶಿರೋರುಹ 1 ವ್ರಾತ ಮಧುವ್ರತಾಂಭಿ];ಜಲಜಾತೆ ಸುನೀತೆ ಜಗತ್ತ _/ಯಾತಿನಿ i @78 ವಿಲಾಸಯುಕ್ತೆ ವಿಧುಬಿಂಬಸನಇನನೆ ರಂಗನಾಥಸಂ | ಬ್ರೀಶೆ ನಿನೀಕೆ ಮಾಡೆಮಗೆ ಕ್ರೇಯಮನಾಶಿಸಿ ರಂಗನಾಯಕ &l

ವಾಡದಿತನಲ್ಲಕೀಗುಣನಿನಾದಭೆವನ್ನವಚಾರುಗೀತಸಾ | ರೋಡಿತಮೋದೆ ಮಗಾನಿಹೃದಯಾಲಯದೀಬಕೆ ನೀರಹಾತಜಾ ॥ ಹ್ಲಾದಕರಾಂತರಂಗೆ ಕರುಣಂಬಡೆದಿತ್ತು ಮತಿ ಪ್ರೈಕಾಶಮಂ | ವೇದಕಿರೋನತಾಂಭ)ಯುಗೆ ಬಾರಿಸು ಕಾರದೆಯೆನ್ನ್ನನಾವಗಂ ॥॥

ಮದಜಲಮೀಂಬಯಿಾಂಟ ಮಿಗೆ ಸೊರ್ಕುತೆ ರುಂಕೃತಿಗ್ಬನ ಬಾಲನ! ಟ್ಬದಗಣಗಾನಮಂ ಬಿಡಡೆ ಲಾಲಿಸಿ ಮೌೌಳಯನೊಲ್ಲು ತೂಗುಶು ॥ ನ್ವೃದಿಸಿ ನಿಮೀಶಿತಾತ್ರಿಯಿನಫೀಕ್ಷಿಸಿ ಸರ್ವರಭೀನ್ಮೃಮಿತ್ತು ಸೆ ನ್ನುದಮುರೆ ತಾಳ್ಜ ಹಸ್ಸಿವುಖನೀಗೆಮುಗೋವಿ ಮತಿಪ್ರಸಾಕಮಂ 1