ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೧೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನೇದಿನಹತ್ನ ( | ೨ ಕಣ್ಣಂಮನಂದಳದಗಿಸಿ ) ಜನ್ನಂಗೈವ ! ಜಾಣ್ಣಿಡಲ' ದಕ್ಷನಂ ತುಡುಕಿ ಕಡುಪಿಂ ಕೆಡವಿ || ಗೊಣ್ಣೆರೆದ ವೀರಭದ್ರ ಮತಕ್ಷತಿಗೆ ನಾಳೆ ಸನ್ಮಂಗಳವನು ! ವಾತ್ಸವಿತೃ ಗಳ ನವನದೇವೆತ್ತು ಬಸವಾ ! ಪುತ್ರ ಭವಸುವಿಕ್ರಮವಳವನ-ುದು ' ರಿತ್ರಿಯೊಳ್ ನಿಜವಾದವೆದನೆ ಮಾಧವನ ಸಂrಧ-ವೆತದ ಚಿತ್ರಮೆನಲೇಳನೆಯ ” ಕನ ನಡೆದ ಶತು ತಾರಕನ ಸೀYಕ್ಕಿದesಗ ಕದ : ನೇತ್ರ ಮತ್ತಿ ತಮುತ್ತ ತಿಯ ತಪ್ಪಿದರೆ ಯಾಕ್ಷಿ ಸಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂವ ! ದುಗ್ಗಪಾರವಾರbರನಕ ಛಲ ! ಗೃತಾರಾವಾರಪಾರದಶಟರಕರ : ವಾಗ್ಗನದಕುಕ್ಷಿದಾರನೀರದಾಭಾಸಾರದ ಸೃಜಿಸಿವತ : ದಿಗ್ಗವಳವಾಗಲೆಸೆವಾನ ಸೋದೆ || ಮುಗ್ಧನಾದೆನ್ನ [ವಿದಗ್ಗನೆಂದೆನಿಸಿ ಸು ; ೩ಗ್ಗ ದಯ ನಾಡು : ನಕವೆ. ಜಗತೈವನಾಗವಂತ ' ೧ok ಅಂಗಜನ ಜಯಿಸಿರ್ದಛಂಗನಂ ವನವಕ | ಸಂಗನ ಮನಾತರಂಗದ ಸದ್ದು : ತುಂಗನಂ ವಿಮಲಾಂತರಂಗನ ಸತ್ಯ ಸಾಮಂಗನ [ತಿನಸವಾಬ್ರ . ಶೃಂಗನಂ ಛವಿಜಿ ತಮತಂಗನ ಶವ! ಯಾಂಗನಂ ವಿನದು ಮನಂಗೊಂಡು ಕ ತಿವುಳಸಿ ಳಂ ಗಾಡಿಯಿಂ ನುತಿಗೆನಾನು ಏಕೆ ತಪ್ರಸಂಗಿಯಲ ಭrt\'ಶನ ೧೧! ಚಾರುಮಾಣಿಕವಸಧಸಣಪ ಶc ! ಗಾರಂ ಯಕ್ಷ ಓಂ ರೌದ್ರ ಪಿ.ಸವದನಾ | ಕಾರದಿಂದದ್ದು ತ ಗಣಿಬಂಧದಿಂ ಭಯಂ ವಿಳ್ಳುವಿದೆ.ಸನದೊಳು : ವೀರಂ ನಿಜಾಶ್ರಿತರೊಳಂ ಶಾಂತಿಯುಭಯದೆ ! ಕಾರುಣ್ಯವಾರವಾಹನದಿ ಹಾಸ್ಯ ಮುರಿದ ! ಕೊರೆಯಿಂ ಭೀಭತ್ಸರಸಮೆಸವ ಗಣಪ ಮಾಡಿಕೃತಿಗವಿಘ್ನು ತಯನು in 0. dಫಿ ಆ

  • ಲ|