ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೨೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಸಂಯಹk ಆಮೋದಸಂಯುತಸಮೀರಸಂಚಾರದಿಂ | ರಾಮಣೀಯಕಪಿಕಪ್ರಕರವಿಲಸತ್ತರು | ಸವದಿ[ತಾಮರಸಪೂರ್ಣ-ಕಾ | ಸರದಿಂದವ್ಯಾನಸಿರಿ ಮೆಬಿರುದು | ಕರಕ ತಿಂತ್ರಿಣಿ ಪಾರಿಜಾತದಿಂ ಚತದಿಂ ಶಿರಿಷ ಪಿಪ್ಪಲ ಕರ್ಣಿಕಾರದಿಂ ಬರದಿ೦ || ಸುರಗಿ ಮರವಾರ ಹಿಂತಾಲಿದಿಂ ತಾಳದಿಂ ಜಂಬುನಂದ್ರದಿಂದ || ಕುರವಕ ಕಪಿತ್ತ ಪಿಡುವುವದಿಂ ಕುಂದದಿಂ || ಹರಿಚಂದನ ಕುಟಜಾನಶಕದಿಂ ತಿಲಕbo | ಕರವೀರ ಪಾಟಲಿ ತವಾದಿ, ಸಾಲದಿಂದಸವನಂ ಮಿಗೆ ಮಣಿದುದು ! ನಾರಿರ್ಕಂ ತಾಳ ಬಿಸಿ ಬಕುಳ ಕೊವಿ | ದಾರ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಿಡುಕೊಕ ಬದರಿ ಮಂ | ದಾರ ಸುಪಟರ ಮುಸಿ ಮಾತುಂಗ ಲವಂಗ ಪುನ್ನಾಗ ಪರಿಭದ ? | ಹೇರೀಳೆ ಬಾಳೆ ಚಪ್ಪೆಮರಟಾಳ ಸೆರೆ | ಗೇನಾಲ ತಾರೆ ತದುಕಣಲೆ ಸಂಸಗೆ ಎಸಿಪಿ | ನೆಲೆಲವಂ ಕೌಗು ಸುರಹೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದಾಬನಂ ಕಣ್ಣೆ ಸದುದು']ng ತರಣಿ ೮ ವಿವರವಾಸಿತಂ ವೆಕ್ತಾಸಿ ! ಕರದವೊಲ್ ವಿಟಮೀನರಾಶ್ರಯಂ ಚಾರುವಿ || ಸರವಣ-ಕಕೃತಿವೋಲ್ಲುಸುಮಷಟ್ಟದಚಯಪ್ರಕಟಣೆ ಕೊಭಿತಕರ !! ನಿರುತ ಸುರಾರಿವೆಲ್ ಸುಮನೋಹರ ನಿಶಾ ಕರನವೊಲ್ ಸಕಪದ್ಧಿಪ ತಾನಾಗಿ ಬಾ | ಸುರಮಾಡುವಾತಾವು ಪ್ರಮಥಕಧಾಮ ಲೋಕಾಭಿರಾಮವಾಗಿ,nv! ಸೌರಭದ ಸೋಗಂಗೆ ಮಿಗೆ ಕವಿದು ಮೊರೆಯುತಿ : ರ್ಪಜಡಿದು ಪಡೆ ಮುಲ್ ಪೊಳೆವಳವಳರ್ಮಿಂಚು ! ಕೀರ ಪ್ರಚಮಚ ಸುಚಾಸವbರವಶರಾಳಿಗಳ ಏಕ ಕರ್ದುಕಿವ ! ಕೊರಕದಿ ಸುರಿನ ಸೋನೆನಸಿ ಮಳೆಯದಾಗೆ ಸಹ ! ಕಾರಸಂದ್ರೋಪವನಮಧ್ಯರೋ೪ ಕಣ್ಣಿಸಿದ | ಬೀಕುತಿರ್ದುವು ಮೇಘಕಾಲದ ಸುಳಿಳಾವಿನೋದಮುಂ ಮೋದದಿಂದ||