ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೦೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


FQ no/whah, ~ ~ ~ ~ 1 » – hery

• • • ಜಯನೃಪಕಾರಿ • • • • • • ಅವರೈವರ್ ವಿಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳೊಳ | ಗವಿರಳವಾದeಳೆಯ ಸಾಹಸಿಗರ್ | ಎವರಂಚೊಕ್ಕು ಗಮಂ ಮಾಡುತ್ತಿರೆ ಕಕ್ಕಳಗೆಳರ್ದ !! ಜವದಿಂ ಬಂದಾಜಯಭೂನಾಧಂ | ಜವನಂದದಿ ಬಂದತ್ಯಗ್ರತೆಯಿಂ | ಕವಲಂಬೊಂದೊಂದಅನಾದರ ತಲೆಯಂ ಪಬೆಚ್ಛಿ ! ೫೪ ನೆಲದೊಳ್ ನೆರವಿಯವರನಾದೆಡೆಯೊಳೆ || ನಿಲtಿಲ್ಲದೆ ರಿಪುಭೂವರೆನಿರ್ದರ | ನೆಲೆಗೆ ರಥವನದಿರದೆ ಮೊಗವಾಡಿದ ವಿಕ್ರಮಕಇರವನ 11 | ಅಲಘುಪರಾಕ್ರಮಕಾಮವಕ್ಕದ | ಎಲಮೆಲ್ಲಂ ಬನ್ನಿವರ್ಿನಲೆಯಿದ || ಬಿಲದೊಳಗಣ ಬೆಳ್ಳಲಿವಿಂಡಿನವೊಲಿ ತಳಮಳಗೊಂಡ ತ್ತು |೫೫ ಪರಪುರಮಧನಂ ವಿಬುಧೋತ್ರಕಂ | ಕರನಾಹಸಮಯೋಗ್ರಂ ನುತಬಂ || ಧುರರಾಜಶಿಖಾಮಣಿ ಭುವನೇಶ್ವರನನೃ ಸ್ಥಾಣು || ಅರಿಕಾಮಧ್ಯಂಸಂ ವೃಸಚಿಹ್ನ೦ | ನಿರುತಂ ಭೂತಾಧಾರಂ ತಾನೆನೆ | ಕರಮೆಸೆದಂ ರುದ್ರನ ತೆಕದಿಂದಾಪ್ರಭುಕುಲಮಣಿದೀಪಂ || ೫ ೬ ಇದು ಸುರನರಫಣಿಪರಿವೃಢವಿನಮಿತ | ವಿದಿತವಿನಯಗುಣಗಣಯುತಜಿನಪತಿ | ಪದಸರಸಿಜಮದಮಧುಕರನತಿಚತುರಕಲಾಪರಿಪೂರ್ಣ ! ಸದಮಲಚರಿತಂ ಪ್ರಭುರಾಜಂ ಸಂ | ಮದದಿಂ ರಚಿಸಿದ ಜಮುನೃಪಕಾವ್ಯದೊ | Vದವಿ ಮನೋಹರವಂ ಪಡೆದತ್ತಾ೬೬ನೆದು ಮಿಸುಪ ಸಂಧಿ: ಸಿ ಆನೆಯ ಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣ, --- ೦ --- { , ವಿಲ್ಲದೆ, ಗt (?, ಬೆಳ್ಳಿರಿ. ಕ ... ತಡಹಳ ಕಗ||