ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೧೨೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾವ್ಯ ೧೧೧ ಕಳಿಯದ ಕಾಲದೀಪಾಂತರದೊಳೆ | ತೊಳಸ ಸುಲಗ್ನ ಮಹಾರತ್ನ ಮನಾಂ | ಗ'ಸುವೆನೆನುತಾಂಗನೆಂಬ ವಣಿಗರನೆಂದು ಜಳಪಾತ್ರಾಭಿನಿಧಿಯೊಳೆ ನಡೆಯಿಪ | ವಿಳಸದೈತ್ರದ ಭಂಗಿದವೋ || ಜ್ಞಳಿಸುವ ಗಬಗೆದು ಪೊಸಪೊಂಬಟ್ಟಲೆ ಕರವು ವಿರಾಜಿಸಿತು Mov ಬಲಿಕೊಳ್ಳಂದುಗವಾದ್ದದುಳಿದು | ರಘುಪ್ರಿಯದಿಂದವೆ ವಿರಚಿಸ ಕ | ಸ್ಕೊ ಳಿಸುವ ಪ್ರದಶವಿಧದ ವಿಭೂಷಣವನೃಪನಂದನೆಗೆ ! ಲಲಿತಂಬಡೆದುದು ಕತೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಳ| ತಸುವ ಶಕಿಬಿಂಬಕ ಪದಿನಾಜಂ | ಕಲೆ ಮಡಿಯಲೆ ಕಡುವಿರಿದುಂ ವಿಭಾಜಿಸುವಂದದೊಳು |or ಆವಣ್ಣಂ ಸಿವಿಗೆಯನೇನಿ ನವ || ರೂಪವತಿಯರುನ್ಮದಕಳಕಂರಾ | Yಾಪದ ರತಿಯ ವಿಪಂಚೀಸರದ ಮನೋಜಾತಂ ಪಿಡಿದ | ಬಾದಾಟಂಕೃತಿಯ ಸೊಗಸನಸ | ಲಾಪಿಸುವೋಳ್ಳಾತಿನ ಕಂಚುಕಿಯರ | ಚಾಪಲಲೋಚನೆದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೆ ದರೊಗ್ಗಿನೊಳು H೨೦ ಅಳಿಕುಂತಳದಲ್ಲೊಸಮಲೋಚನ | ದಳದಳಿರ್ದುಟದು ಶಶಾಂಕಮುಖದ ನವ | ಕಲಕಕುಚದ ಸುರಂತಿಕಾಹಸ್ತದ ಹರಿವಧ್ಯದ ಮಿಸುರ | ದುಳಿನ ತಳಮನೇಳಿಸುವ ನಿತಂಬದ | ವಿಳಸದಳೀಸದೃಶಾಂಕದ ಪ | ಜ್ಞಳಿಪಲತೆಗೆವಯ ಸಖಿಯರ ಎರೆ ಬಂದಳೆ ಶಿಶಿವದನೆ |೨೧ ಸುರಭಿಕರನ ಸುಲಲಿತಕೀರ್ತಿ | ಧರೆಯಿಂ ದಿಗ್ಯಲಯಕ ಶಾಮವೆನೆನು | ತುರುಮುದದಿಂದೆಂದಾಸಾಂಗುಪ್ಪ$ಗಡರಿದಂತೆ || * ಶಿಬಿಕ ಖ!! .... ನೃತ ಖ| $, ನಡರ್ವಂತ.||