ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೮೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೫:) ಜಯನೃಪಕಾವ್ಯಂ ೩೬ rconnew # AM + - - - + * • • - - - +* * * * * ತರಳಚಕೋರಿಗಳಂ ನಲವಡೆಯಿಸಿ 1 ಹರಿಣವಿಲೋಚನೆ ವಟಪಕ್ಷ ಫಲಾ | ಧರೆ ಸರಸಾಮೃತವಾಣಿ ನಡೆದಳಾಶಲೇಖೆಯು ತೆಗಿ | 8 ಸುರುಚಿರಸುರಭಿಲತಾಂಗಿಯು ವಿಲಸ | 'ರಪಲ್ಲವ ಸದಸವ ರಂಗಾ | ಧರವಲ್ಲವನೆಂtು? ದeಿಳೆ ಮೆದು ರೆದು ಮನೋಜಾತಂ | ಸರಸೀಕ್ಷಕರುಸನದೆಳ ದುಂಬಿಯ | ತಿರುವಂ ಕವಿ-ಲೈ ೨೯ಸುತಿ ದೀ | ವರನ ನಕುಸುಮುಲೀಮುಖದಿಂದಿಸುವಂದಮನನ ಕರಿಸಿ || ನೆರೆದ ವಾನರನಾಯಕಸಭೆಯೋಳ | ಗರೆಲರ ಬುದ್ಧಿಯನೆಳಕುಳಿದಾಡು | ಇರೆಬರಹಂಕಾರಮನೇವದೆ ಎಲ್ಲೂ ಆಗೊಳುತ ಬಕ || ಅರೆಬರ ಧೃತಿಯಂ ನ ಕವರುತ ಮು | ಅರೆಬರ ಪಿಂಸು ದಳವುಗೊಳುತುಂ | ಸ್ಮರಚಕ್ರೇಶನ ಸಲ್ಲೆ ದು ಮರವತ್ಸಾ ಯಿತೆಯೆಬ್ಬಿದಳು || ೧ ದದರ್ದುದು ಬಗೆ ಔರ್ಚಿದುದೆಲ್ಲ9) ನಾನ್ | ಕೆಡರ್ದುದು ಗೆಲವuದುದು ಜಾಣೆ ಜರಿದುದು | ಬಿದಿರ್ದುದು ಬಿಂಕಂ ಬೀತುದು ಪರಿ ಪೈ ಸರಿದುದು ಪಂಪು : ಉದಿರ್ದುದೊಡಲ ಎಲೋಡಿತು ಗರುವಿಕೆ | ಮರವನ್ಮದನಮತಂಗಗಮನೆದುಂ | ಮುದಗಿ ನಡೆನೋಡುವ ನರಗಾಲಕನಂದನಸಂತತಿಗೆ 11 ೫೦ ಹಿಂಗಣವ5 ಟೆ: ' ಸಂಸಾರವಿದೇ ಕೆಂದು ವಿರಕ್ಕಹೃದಯರಾದರೆ ಮೊಗ | ಸಂದಿಸಿದವರಂಗಭವಗ್ರಹವಡರ್ದಂದದಿ ನೋಡಿದರು ! ಮುಂದಣವರ ತಾವಂದೆಸಗಿದ ಸೈ | ಎಂದದ್ದಲ್ಲ ಹುದೆನುತಿರ್ದರು ಪೂ 1 ರ್ಕಂಗುವದನೆ ನಡೆತರ್ಗಾಗಳ ನೋಡುವ ನೃಪಸಮಿತಿಯೊಳು || Kತಿ