ಪುಟ:ಶ್ರೀ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಕಂದ.djvu/೮೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೬೬ ಆರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ, [ನಾಲ್ಕನೆಯ www. Ananth subray(Bot) (ಚರ್ಚೆ) Ananth subray(Bot) (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೩೩, ೧೯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೮ (UTC) ~~ ನುಗೃಹೀತಾನಾ ಮಾತು ಮನ್ನೂ 5 ಸ್ಯ ನಾತುರಂ 18{೨ ಏಪ್ರಡೇ ರುದ್ರು! ಭಾರ್ಗಸ್ತು ಯದುಚ್ಚಿ ಪೈ 5 ಧ್ವರಸ್ಯ ವೈ ! ಯಜ್ಞಸೇ ರುದ್ರ ! ಭಾ ಗೇನ ಕಲ್ಪತಾ ಮಧ್ಯ ಯಜ್ಞ ರ್ಹ ! H<!! -ಇತಿ ಪಜ್ಯೋಧ್ಯಾಯಃ ೪೦ದಲೂ, ಭಗ್ನಗಾತಾಣೆ೦ - ಮೈ ಮುರಿದಿರುವ, ಭವತಾ-ನಿನ್ನಿ೦ದ, ಅನುಗೃಹೀತಾನ೦-ಅನುಗ್ರಹಿ ಸಲ್ಪಟ್ಟ, ದೇವಾನಾಂ - ದೇವತೆಗಳಿಗೂ, ಯಜುಂಡ - ಋತ್ವಿಜ ಗೂ, ಆಕು-ಬೇಗನೆ ಅನಾತುರಂ - ಆರೋಗ್ಯವು, ಅಸ್ತು - ಆಗಲಿ Rol ಹೇರುದ್ರ - ಎಲೈ ರುದ್ರನ ! ಅದ್ಧರ ಸ್ಯ - ಯಜ್ಞದ, ಉಚ್ಚಿ ಶೃತಿ - ಉಳಿದ ಪಕೃದ್ಭಗವು, ಯತ' - ಎಷ್ಟಂಟೋ, ತಾರ್ಮ - ಅದೂ , ತೆ - ನಿನಗೆ, ಭಾ ಗಃ - ಭಗವು, ಅಸ - ಆಗಲಿ, ಯಜ್ಞರ್ಹ - ಯುಜ ನಾಶಕನಾದ, ಹೇರುದು - ಎಲೈ ರುದ್ರನೆ ! ಅದ್ರ - ಈಗ, ಈ - ನಿನ್ನ, ಭಾನ - ಭಾಗ ೨ದೆ, ಯಜ್ಞ-ಯಜ್ಞವು, ಕಲ್ಪತಾಂ-ನಡೆಯಲಿ |Kತಿಗಿ - ರ್ಪಾಧ್ಯಾಯ ೦ ಸವಪ್ಪ – ನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ದೇವತೆಗಳೂ ಯತ್ನಿಜರೂ ಸಹ ನಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತಾಗಲಿ ||೨|| ಎಲೈ ಯಜ್ಞನಾಶ * ನಾದ ರುದ್ರನೆ ! ಯಜ್ಞಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಗುವ ಪವಿತ್ರವಾದ ಯಾವ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ್ಯವೆಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೃದ್ಭಾಗವುಂಟೋ, ಅದುಸಿನಗೆ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿ. ಈ ನಿನ್ನಯಜ್ಞ ಭಾಗದದಿಂದ ಮರಳಿ ಯಜ್ಞವು ನಡೆಯಲಿ, ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವನು ಮಹಾದೇವನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನೆಂಬಣ್ಣಿಗೆ ಭಾಗ ವತವಕೋರಚಂದಿಕಾಳ ೪ ಆರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ.೦ ಮುಗಿದುದು.