ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೧೦೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

8 CARNATACA LANGUAGE I. ఎల్లింది................... ఎల్లిం..................... by which place ! D. ఎల్లి?......................ఎ??.......................to which place? Ab. ఎల్లియది సియింద.....ఎల్లియ త్ర్యం ............from which place? G. ఎల్లియ.... ..............ఎల్లియు...................of which place ? L. ఎల్లి........................ఎల్లి ....................... in which place ? ఎందు Which day ? N. ఎందు..................... ఎందు..................... which day ? A. ఎందు. ....................ఎందు..................... which day ? I. ఎందినింద.................ఎందిని..................... by which day ? D. ఎంది?.....................ఎంది......................to wleich day ? Ab. ఎందిన ఐసియింది.....ఎందిన క్షణం ..........from which day ? G. ఎంది. ....................ఎంది.......................of which day ? L. ఎందు........................ఎందు.................... in which day ? ఎరు How many persons ? Tow many persons ? PLURAL FOR BOTH MASCULINE AND TAMININE. .........how many personal HTTE N. ఎస్తరు......................ఎనిబర్ .......................how many persons ? ఎవరు....... - ఎక్టరన్ను... I. ఎరింది............... ఎనిబరి................. by how many persons? D. ఎష్టరి?...................ఎనిబళ్లి ............ ........to how many persons ? Ab. ఎష్టం చేసియింద.......ఎనిబర గణం...........from low many persons? G. ఇష్టం .....................ఎనిబ......................of how many persons?' L. ఎవర.......... .........ఎనిబర్యా ల్ ............. in how many persons ?? Digitized by Digitized by Google