ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೨೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

10 A GRAMMAR OF THE | 2 ta có tá ô ti 8 í a tu 5% tú 55 trú ý trí , tu y te 83 té tai god to *2; tó JJ tau o tan oz çaba otca o te ha štta entha ta tna oz. tpa oy thpa o, tma og tya ē trata tva o tshaj tsa o teşba. ẽ tha Fa tháp thi 8 thí có thu 4 thứ 4 thru thrú ý thi ý the + thẻ 8 thai ¢a tho 40 thó thau go tham thaha m oda a dá a di As di w du ao dú aj drü ago drú 5. dlü 8 de as de చ్సి dai n do to d6 దౌ dau దం dam cః daha , dga దృagha dda daha az dna odba dbha mdma og dya Odra dla dva. pula ça dbá 9 dhi 43 dbi u dhu quo dhú my dhrü qgo dbrú odhlü 3 dhe ps dhé , dhai çoo dho o dhó qd dhau po dham 8 dhaha Padhna 2 dhma @j dhya dhra dhva. ñ na adná 9 ni 99 ní mo na ako nú ng orü nga nrúnlü -2 ne 3ş né wij nai no no nozę nó JJ nau No nam to nabanca at nc,la × nga Nigha x agna k acha . acha . vja jha , naya jata Ontha ndan!hay uņa J, ntanthanda Jodha nna my npa aty npia Fabia me pisha mata nima mby nya oranla en nva gusha Digitized by Digitized by Google