ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೩೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

CARNATACA LANGUAGE. 15 DAS. it was done by him ; 9000 avotrzywrot Blavong to. he descended from the mountain; Joainesta doar Jong the elephant of Ráma. EXCEPTIONS. When the words og Masode 4669 and are followed by a word commencing with a vowel, sandhi does not take place. EXAMPLES రా సెలూని a new elephant ; ధార అది an outer step; ఒక అట్టివు the inner ceiling of a house; ఈ అంబుగ స old arrows ; ఎళఅంబేయు a young swan. EXAMPLES.. RULE 20. When a word terminates in congosd gor; and the next affix or word commences with a vowel, the consonant aū must be inserted between them. EXAMPLES... . menge, at wwą the earth;Evonzotevows that condition; సరిగండ సరియిందby the chaste woman ; Bazఅన్ను అయస్ను the goddess of riches ; as 8083 wuo sau Bavos from the face; Koves to fall of the Ganges; Zsecussate to graze; gjes og gjaring in the money. LICEPTIONS. If the word ewo implying that, is followed by a word commencing with the vowels eruers: 2 or Sw, they are joined together by the insertion of a between them. EXAMPLES. ఆూలుడ పులూపుదరవు that reater ; జూలwటేవు కూసూటవు, lat : food; లూబందులూపిందు that one ; లూఓతెలుపూత that cadjan. Digitized by Google