ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೫೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

10.5E carnáraca LANGUAGE. • D. గజగం ?............... జగ?.................to elephants. Ab. గజగళ సెయింద..గజగళరణం ......from elephants, G. గజగ.................. గజ గళ................f elephants. L. గజగళ................గజ గళ్యా ణ్.......... in elephants, ఆ గజగ?................ జగళిర...............) గజగళి.................గజగురా................. elephants ! SINGULAR NOYBER. . """"...a trce. N. మరవు................ మరం ......................a tree. (మరం ............ మరవం . ...................a tree. A. (మరవన్ను....... I. మరదిం ద.............. మ ర దిం................ by a tree. 'D. మరి .................మర.....................to a tree. Ab. మరదశి సెయింద...మరదర్యం .........from a tree. G. మరద....................మరద.. .................f a tree. L. మరదల్లి........... .....మరద్యా ల్ ............in a tree. ... (మ రా......................................... - మరవి...................మరవి................. Stree! PLORAL NUMBER, N. మరగులు..............మర గ.................trees. (మరగళ............. A. (మరగళన్ను........... మరగళం ..............trees. 1. మరగళింది............మరగుం .... ... .......by trees. D. మరగ??..............మర గళి ................to trees. Ab. మరగళం సియింద..మరగళరం ........from trees. G. మరగకు................మరగకు.................of trees. Digitized by Google