ಬಸವಣ್ಣನೆ ಬಸವಣ್ಣನೆ ಗುರುವೆನಗೆ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಬಸವಣ್ಣನೆ ಗುರುವೆನಗೆ
ಬಸವಣ್ಣನೆ ಲಿಂಗವೆನಗೆ
ಬಸವಣ್ಣನೆ ಜಂಗಮವೆನಗೆ
ಬಸವಣ್ಣನೆ ಪಾದೋದಕವೆನಗೆ
ಬಸವಣ್ಣನೆ ಪ್ರಸಾದವೆನಗೆ
ಬಸವಣ್ಣನೆ ವಿಭೂತಿಯೆನಗೆ
ಬಸವಣ್ಣನೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯೆನಗೆ
ಬಸವಣ್ಣನೆ ಮೂಲಮಂತ್ರವೆನಗೆ
ಬಸವಣ್ಣನೆ ಅಷ್ಟಾವರಣವೆನಗೆ
ಬಸವಣ್ಣನೆ ಪಂಚಾಚಾರವೆನಗೆ
ಬಸವಣ್ಣನೆ ಷಟ್‍ಸ್ಥಲಬ್ರಹ್ಮವೆನಗೆ
ಬಸವಣ್ಣನೆ ಸರ್ವಾಚಾರಸಂಪತ್ತಾದನಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಹಾಸಿಕೊಂಡು
ಬಸವಣ್ಣನ ಹೊದ್ದುಕೊಂಡು
ಬಸವಣ್ಣನ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು
ಬಸವಣ್ಣನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಸವಣ್ಣನ ಚಿದ್‍ಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಕುಳ್ಳಿರ್ದು ನಾನು ಬಸವ ಬಸವ ಬಸವಾ ಎನುತಿರ್ದೆನಯ್ಯಾ ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.