ಬಾಹುಬಲಿ ಸ್ತುತಿ (ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆ)

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
  • ಕರ್ತೃ: ಸಿದ್ಧಾಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ ನೇಮಿಚಂದ್ರ

ವಿಸಟ್ಟ ಕಂದೊಟ್ಟ ದಲಾಣುಯಾರಂ
ಸುಲೋಯಣಂ ಚಂದ ಸಮಾಣ ತುಂಡಂ
ಘೋಣಾಜಿಯಂ ಚಂಪಯ ಪುಪ್ಪ ಸೋಹಂ
ತಂ ಗೊಮ್ಮಟೇಸಂ ಪಣಮಾಮಿ ಣಿಚ್ಚಂ||೧||

ಅಚ್ಛಾಯ ಸಚ್ಚಂ ಜಲಕಂತ ಗಂಡಂ
ಆ ಭಾಹು ದೋಲಂತ ಸುಕಣ್ಣ ಪಾಸಂ
ಗ ಇಂದ ಸುಂಡುಜ್ಜಲ ಬಾಹುದಂಡಂ
ತಂ ಗೊಮ್ಮಟೇಸಂ ಪಣಮಾಮಿ ಣಿಚ್ಚಂ||೨||

ಸುಕಂಠ ಸೋಹಾ ಜಿಯದಿವ್ವ ಸೋಖ್ಕಂ
ಹಿಮಾಲಯುದ್ಧಾಂ ವಿಶಾಲ ಕಂಧಂ
ಸುಪೇಕ್ಖ ಪೆಜ್ಜಾಯಲ ಸುಠ್ಟುಮಝ್ಜಂ
ತಂ ಗೊಮ್ಮಟೇಸಂ ಪಣಮಾಮಿ ಣಿಚ್ಚಂ||೩||

ವಿಂಝ್ಜಾಯ ಲಗ್ಗೆ ಪವಿಬಾಸ ಮಾಣಂ
ಸಿಹಾಮಣಿಂ ಸವ್ವ ಸುಚೇದಿಯಾಣಂ
ತಿಲೋಯ ಸಂತೋಲಯ ಪುಣ್ಣ ಚಂದಂ
ತಂ ಗೊಮ್ಮಟೇಸಂ ಪಣಮಾಮಿ ಣಿಚ್ಚಂ||೪||

ಲಯಾ ಸಮಕ್ಕಂತ ಮಹಾಸರೀರಂ
ಭವ್ವಾವಲೀಲದ್ಧ ಸುಕಪ್ಪರುಖ್ಕಂ
ದೇವಿಂದವಿಂದ ಚ್ಚಿಯ ಪಾಯಪೊಮ್ಮಂ
ತಂ ಗೊಮ್ಮಟೇಸಂ ಪಣಮಾಮಿ ಣಿಚ್ಚಂ||೫||

ದಿಯಂಬರೋಯೋಣ ಚ ಭೀ ಇಜುತ್ತೋ
ಣ ಚಾಂಬರೇ ಸತ್ತಮಣೋ ವಿಸುದ್ಧೋ
ಸಪ್ಪಾದಿ ಜಂತುಪ್ಫುಸದೋಣ ಕಂಪೋ
ತಂ ಗೊಮ್ಮಟೇಸಂ ಪಣಮಾಮಿ ಣಿಚ್ಚಂ||೬||

ಆಸಾಂಣ ಯೇ ಪೆಖ್ಕದಿ ಸಛ್ಚ ದಿಟ್ಠಿ
ಸೊಖ್ಕೇ ಣ ಬಂಛಾ ಹಯದೋಸ ಮೂಲಂ
ವಿರಾಗಭಾವಂ ಭರಹೇ ವಿಸಲ್ಲಂ
ತಂ ಗೊಮ್ಮಟೇಸಂ ಪಣಮಾಮಿ ಣಿಚ್ಚಂ||೭||

ಉಪಾಹಿಮುತ್ತಂ ಧಣ ಧಾಮ ವಜ್ಜಿಯಂ
ಸುಸಮ್ಮ ಜುತ್ತಂ ಮಯ ಮೋಹಹಾರಯಂ
ವಸ್ಸೇಯ ಪಜ್ಜಂತ ಮುವಾಸ ಜುತ್ತಂ
ತಂ ಗೊಮ್ಮಟೇಸಂ ಪಣಮಾಮಿ ಣಿಚ್ಚಂ||೮||