ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಂ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ತ್ರಿದಳಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ, ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚ ತ್ರಿಯಾಯುಧಂ |
ತ್ರಿಜನ್ಮಪಾಪಸಂಹಾರಂ, ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ || ೧ ||

ತ್ರಿಶಾಖೈ ರ್ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಶ್ಚ, ಅಚ್ಚಿದ್ರೈಃ ಕಮಲೈಶ್ಶುಭೈಃ |
ತವ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ, ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ || ೨ ||

ದರ್ಶನಂ ಬಿಲ್ವವೃಕ್ಷಸ್ಯ, ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಪಾಪನಾಶನಂ |
ಅಘೋರಪಾಪನಾಶನಂ, ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ || ೩ ||

ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸಂ ಚ, ಕಾಲಭೈರವ ದರ್ಶನಂ |
ಪ್ರಯಾಗೇ ಮಾಧವಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ, ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ || ೪ ||

ತ್ತುಳಸೀ ಬಿಲ್ವನಿರ್ಗುಂಡೀ, ಜಂಬೀರಾಮಲಕಂ ತಥಾ |
ಪಂಚಬಿಲ್ವಮಿತಿ ಖ್ಯಾತಾ, ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ || ೫ ||

ತಟಾಕಂ ಧನನಿಕ್ಷೇಪಂ, ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾಪ್ಯಂ ಶಿವಾಲಯಂ |
ಕೋಟಿಕನ್ಯಾಮಹಾದಾನಂ, ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ || ೬ ||

ದಂತ್ಯಶ್ವಕೋಟಿದಾನಾನಿ, ಅಶ್ವಮೇಧಶತಾನಿ ಚ |
ಕೋಟಿಕನ್ಯಾಮಹಾದಾನಂ, ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ || ೭ ||

ಶಾಲಗ್ರಾಮಸಹಸ್ರಾಣಿ, ವಿಪ್ರಾನ್ನಂ ಶತಕೋಟಿಕಂ |
ಯಜ್ಞಕೋಟಿಸಹಸ್ರಾಣಿ, ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ || ೮ ||

ಅಜ್ಞಾನೇನ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ, ಜ್ಞಾನೇನಾನಿ ಕೃತಂ ಚ ಯತ್ |
ತತ್ಸರ್ವಂ ನಾಶಮಾಯಾತು, ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ || ೯ ||

ಎಕೈಕ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೇಣ, ಕೋಟಿಯಜ್ಞಫಲಂ ಲಭೇತ್ |
ಮಹಾದೇವಸ್ಯ ಪೂಜಾರ್ಥಂ, ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ || ೧೦ ||

ಅಮೃತೋದ್ಭವ ವೃಕ್ಷಸ್ಯ, ಮಹಾದೇವ ಪ್ರಿಯಸ್ಯ ಚ |
ಮುಚ್ಯಂತೇ ಕಂಟಕಾಘಾತಾ, ಕಂಟಕೇಭ್ಯೋ ಹಿ ಮಾನವಾಃ || ೧೧ ||