ಬೇಕೆಂಬನಲ್ಲವಯ್ಯ ಲೋಕದ ನಿಮ್ಮ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಬೇಕೆಂಬನಲ್ಲವಯ್ಯ
ನಿಮ್ಮ
ಶರಣ.
ಬೇಡೆಂಬನಲ್ಲವಯ್ಯ
ನಿಮ್ಮ
ಶರಣ.
ಲೋಕದ
ನಡೆಯಂತೆ
ನಡೆಯನಯ್ಯ
ನಿಮ್ಮ
ಶರಣ.
ಕಾಕುನುಡಿ
ಸಟೆ
ಕುಟಿಲ
ಕುಹಕ
ವ್ಯಾಪಾರವ
ಹೊದ್ದನಯ್ಯ
ನಿಮ್ಮ
ಶರಣ.
ಏಕಲಿಂಗನಿಷಾ*ಪರನಾಗಿ
ಆವಾವ
ಪ್ರಪಂಚವನರಿಯನಯ್ಯ
ನಿಮ್ಮ
ಶರಣ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.