ಭಕ್ತಂಗೆ ಲಿಂಗವಾವುದು, ಮಾಹೇಶ್ವರಂಗೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಭಕ್ತಂಗೆ ಲಿಂಗವಾವುದು
ಮಾಹೇಶ್ವರಂಗೆ ಲಿಂಗವಾವುದು
ಪ್ರಸಾದಿಗೆ ಲಿಂಗವಾವುದು
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಗೆ ಲಿಂಗವಾವುದು
ಶರಣಂಗೆ ಲಿಂಗವಾವುದು
ಐಕ್ಯಂಗೆ ಲಿಂಗವಾವುದುಯೆಂದರೆ ಈ ಲಿಂಗಸ್ಥಲಂಗಳ ಭೇದವ ಹೇಳಿಹೆನಯ್ಯ. ಭಕ್ತಂಗೆ ಆಚಾರಲಿಂಗ. ಮಾಹೇಶ್ವರಂಗೆ ಗುರುಲಿಂಗ. ಪ್ರಸಾದಿಗೆ ಶಿವಲಿಂಗ. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಗೆ ಜಂಗಮಲಿಂಗ. ಶರಣಂಗೆ ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗ. ಐಕ್ಯಂಗೆ ಮಹಾಲಿಂಗವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತಯ್ಯಾ
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.