ಭಕ್ತಂಗೆ ಹಸ್ತವಾವುದು, ಮಾಹೇಶ್ವರಂಗೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಭಕ್ತಂಗೆ ಹಸ್ತವಾವುದು
ಮಾಹೇಶ್ವರಂಗೆ ಹಸ್ತವಾವುದು
ಪ್ರಸಾದಿಗೆ ಹಸ್ತವಾವುದು
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಗೆ ಹಸ್ತವಾವುದು
ಶರಣಂಗೆ ಹಸ್ತವಾವುದು
ಐಕ್ಯಂಗೆ ಹಸ್ತವಾವುದು ಎಂದರೆ
ಈ ಹಸ್ತಂಗಳ ಭೇದವ ಹೇಳಿಹೆನಯ್ಯ: ಭಕ್ತಂಗೆ ಸುಚಿತ್ತವೇ ಹಸ್ತ. ಮಾಹೇಶ್ವರಂಗೆ ಸುಬುದ್ಧಿಯೇ ಹಸ್ತ. ಪ್ರಸಾದಿಗೆ ನಿರಹಂಕಾರವೇ ಹಸ್ತ. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಗೆ ಸುಮನವೇ ಹಸ್ತ. ಶರಣಂಗೆ ಸುಜ್ಞಾನವೇ ಹಸ್ತ ಐಕ್ಯಂಗೆ ಸದ್ಭಾವವೇ ಹಸ್ತ. ಇಂತಿ ಹಸ್ತಂಗಳ ಭೇದವ ತಿಳಿವುದಯ್ಯಾ
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.