ಭಕ್ತಸ್ಥಲ ಘನವೆಂದೆಂಬಿರಿ, ಭಕ್ತಸ್ಥಲಕ್ಕೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಭಕ್ತಸ್ಥಲ ಘನವೆಂದೆಂಬಿರಿ
ಭಕ್ತಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲವೆ ಪ್ರತಿ
ಮಾಹೇಶ್ವರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲವೆ ಪ್ರತಿ
ಪ್ರಸಾದಿಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಸ್ಥಲವೆ ಪ್ರತಿ. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಶರಣಸ್ಥಲವೆ ಪ್ರತಿ
ಶರಣಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಐಕ್ಯಸ್ಥಲವೆ ಪ್ರತಿ. ಪ್ರತಿಯುಳ್ಳುದರಿವೆ ? ಪ್ರತಿಯು?್ಳುದು ಜ್ಞಾನವೆ ? ಪ್ರತಿಯುಳ್ಳುದು ನಿರ್ಭಾವವೆ ? ಪ್ರತಿಯುಳ್ಳುದು ಮೋಕ್ಷವೆ ? ಇಂತಿದು ಸ್ಥಲದ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ
ಸಾವಯವಲ್ಲ
ನಿರವಯವಲ್ಲ
ಸ್ಥಲವೂ ಅಲ್ಲ ನಿಃಸ್ಥಲವೂ ಅಲ್ಲ
ಒಳಗೂ ಅಲ್ಲ
ಹೊರಗೂ ಅಲ್ಲ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ.