ಭವಿಯ ಕಳೆದೆವೆಂಬ ಮರುಳು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಭವಿಯ
ಕಳೆದೆವೆಂಬ
ಮರುಳು
ಜನಂಗಳು
ನೀವು
ಕೇಳಿರೆ;
ಭವಿಯಲ್ಲವೆ
ನಿಮ್ಮ
ತನುಗುಣಾದಿಗಳು
?
ಭವಿಯಲ್ಲವೆ
ನಿಮ್ಮ
ಮನಗುಣಾದಿಗಳು
?
ಭವಿಯಲ್ಲವೆ
ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರಾಣಗುಣಾದಿಗಳು
?
ಇವರೆಲ್ಲರೂ
ಭವಿಯ
ಹಿಡಿದು
ಭವಭಾರಿಗಳಾದರು.
ನಾನು
ಭವಿಯ
ಪೂಜಿಸಿ
ಭವಂನಾಸ್ತಿಯಾದೆನು
ಗುಹೇಶ್ವರಾ.