ಮಂತ್ರಯೋಗ, ಹಠಯೋಗ, ಲಯಯೋಗ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಮಂತ್ರಯೋಗ
ಹಠಯೋಗ
ಲಯಯೋಗ
ಜ್ಞಾನಯೋಗ. ಇಂತೀ ಎಲ್ಲ ಯೋಗವನರಿದು ಮರೆದು ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಮೇಲೆ ನಿಂದು
ರಾಜಯೋಗದ ಮೇಲೆ ನುಡಿವುದು ಕಾಣಿರೆ ! ರಾಜಯೋಗದ ಮೇಲೆ ನಡೆವುದು ಕಾಣಿರೆ ! ವಾಗತೀತಂ ಮನೋ[s]ತೀತಂ ಭಾವತೀತಂ ನಿರಂಜನಂ ಸರ್ವಶೂನ್ಯಂ ನಿರಾಕಾರಂ ನಿತ್ಯತ್ವಂ ಪರಮಂ ಪದಂ ಎಂದುದಾಗಿ
ಶಿವ ಜೀವ ಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣ
ಶಿವಯೋಗವೆಂಬುದೆ ಐಕ್ಯ. ಮಹಾಲಿಂಗೈಕ್ಯರ ನಿಲವನು ಅನುಮಾನಿಗಳೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವ ?