ಮನದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಆಸೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಮನದಲ್ಲಿ
ಆಸೆ
ಮೊಳೆದೋರಿ
ಮತ್ತೆ
ಮತ್ತೆ
ಬೇಕೆಂಬಲ್ಲಿ
ಎನ್ನ
ಮನ
ಕಿರಿದಾಯಿತ್ತು.
ನುಡಿಯಲ್ಲಿ
ಉಪಾಧಿಕೆ
ಮೊಳೆದೋರಿ
ಸರ್ವರನು
ಕೊಡು
ಕೊಡು
ಎಂದು
ಬೇಡಿದಲ್ಲಿ
ಎನ್ನ
ನುಡಿ
ಕಿರಿದಾಯಿತ್ತು.
ಲಿಂಗದ
ನೆನಹ
ಜಂಗಮದ
ಸೇವೆಯ-
ತೊರೆದು
ಅಂಗವಿಕಾರಕ್ಕೆ
ಹರಿದಲ್ಲಿ
ಎನ್ನ
ನಡೆ
ಕಿರಿದಾಯಿತ್ತು.
ಇಂತೀ
ತ್ರಿಕರಣಶುದ್ಧವಿಲ್ಲದೆ
ಅಬದ್ಧಪಾಪಿ
ಚಾಂಡಾಲ
ದ್ರೋಹಿಗೆ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರನು
ಎಂತೊಲಿವನೊ
ಎನಗೆ?