ಮನಬೀಸರವೆಂಬ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿತ್ತು,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಮನಬೀಸರವೆಂಬ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿತ್ತು
ವಿದ್ಯಾಮುಖದ ಜ್ಯೋತಿ ನಂದಿತ್ತು. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗತಿಯ ಕಾಣದೆ ದುಮ್ಮಾನ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸುಮ್ಮಾನ ಹೋಯಿತ್ತು. ಸಕಳಕಲಾವಿದ್ಯಾಗುರುವಲ್ಲಾ! ಮತಿತಾಳವೆಂಬ ಗುಹ್ಯತಾಗಿ
ಸುತಾಳವೆಂಬ ಶರಣಸಂಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು
ಗುರುವಿಂಗೆ ಪ್ರಸಾದವಾದುದು
ಶಿಷ್ಯಂಗೆ ಓಗರವಾದುದು ನೋಡಾ! ¯õ್ಞಕಿಕಕಾಯಕ ನರಕ (¯õ್ಞಕಿಕ ನಾಯಕನರಕ?) ಅರ್ಪಿತಮುಖವನರಿಯದೆ
ಅನರ್ಪಿತಮುಖವಾಯಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರ