ಮಹಾಕ್ಷತ್ರಿಯ/ಪರಿವಿಡಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

==ಪರಿವಿಡಿ==

ಶುಭ ಸಂದೇಶ iii

ಚೆನ್ನುಡಿ iv

ಎರಡು ನುಡಿ v

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತು vi

ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮಾತು vii

ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ i x

ಮುನ್ನುಡಿ x

ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಎರಡು ಮಾತು x i

ಪೀಠಿಕೆ x iii

೧. ಅಕಾಲದ ಅನರ್ಥ ೧

೨. ಬಲಿತ ದುಗುಡ ೮

೩. ಅನರ್ಥ ಬೀಜ ೧೨

೪. ಬೀಜವು ಅಂಕುರಿಸಿತು ೧೬

೫. ದೇವತೆಗಳ ಗುಟ್ಟು ೨೧

೬. ತುಂಟ ಕುದುರೆಯ ಸವಾರಿ ೨೬

೭. ರೇವು ಸಿಕ್ಕಿತು ೩೨

೮. ಪಾಪದ ಮೊದಲು ೩೭

೯. ಪಾಪವು ಪರಿಹಾರವಾಯಿತೆ? ೪೨

೧0. ಬೆಂಕಿಯು ಹೊತ್ತಿತು ೪೫

೧೧. ಕಿಚ್ಚು ಏಳುತ್ತಿದೆ ೫೦

೧೨. ಭಯವು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ೫೪

೧೩. ಮಹಾಪೂಜೆ ೬೦

೧೪. ಸೋತರೂ ಸೋಲಲಿಲ್ಲ ೬೬

೧೫. ಗೆಲುವಿನ ಗುಟ್ಟು ೭೪

೧೬. ಸೋಲೋ ಗೆಲುವೋ? ೭೮

೧೭. ಗೆಲುವೇ ಸೋಲು ೮೩ ೧೮. ವರವೋ? ಶಾಪವೋ? ೮೮

೧೯. ವಿಕ್ರಯದ ವೈಖರಿ ೯೨

೨೦. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೈವಾಡ ೯೯

೨೧. ಭಾರ್ಗವೋಪದೇಶ ೧೦೩

೨೨. ಇಂದ್ರನು ಓಡಿಹೋದನು ೧೧೩

೨೩. ಧರ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಅರಸ ೧೧೯

೨೪. ಇಂದ್ರನಾಗುವವನನ್ನು ಹುಡುಕಿದುದು ೧೩೦

೨೫. ವಿರಜಾದೇವಿಯಂತಃಪುರ ೧೩೩

೨೬. ಇಂದ್ರನಾದನು ೧೪೦

೨೭. ಏರುವುದು ಬೀಳುವುದಕ್ಕೆ ೧೪೭

೨೮. ಬೀಳುವುದು ಏಳುವುದಕ್ಕೆ ೧೫೨

೨೯. ಎರಡು ತೂಕದ ಕತ್ತಿ ೧೫೮

೩0. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರರು ಯಾರು? ೧೬೫

೩೧. ಗಂಡಹೆಂಡಿರು ೧೭೧

೩೨. ಪರಿಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ತ್ಯಾಗ ಹೆಚ್ಚು ೧೭೬

೩೩. ವಿಶ್ವಜಿದ್ಯಜ್ಞ ೧೮೪

೩೪. ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ೧೯೧

೩೫. ಸೃಷ್ಟಿಯೆಂದರೆ ಅಂಕೆ ೨೦೦

೩೬. ಶಿಬಿಕೋತ್ಸವ ೨೦೮