ಮಹಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
        !!ಓಂ!!

ಮಹಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ

ತ್ರಯಂಬಕಮ್ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧೀಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಊರ್ವಾವರ್ಕಮೀವ ಬಂಧಂ ಮೃತ್ಯೊರ್ ಮೋಕ್ಷಂ ಅಮೃತಃ

!ಓಂ ರುದ್ರಂ ಪಶುಪತಿಮ್ ಸ್ಥಾನೂಂ ನೀಲಕಂಠ ಉಮಾಪತಿಮ್! !ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾದೇವಂ ಕಿಮ್ ನೊಮ್ ಮೃತ್ಯು ಕರಿಶ್ಯತೀಃ!

!ಕಾಲ ಕಂಠಮ್ ಕಾಲ ಮೂರ್ತಿಮ್ ಕಾಲಜ್ನಮ್ ಕಾಲ ನಾಶನಂ! !ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾದೇವಂ ಕಿಮ್ ನೊಮ್ ಮೃತ್ಯು ಕರಿಶ್ಯತೀಃ!

!ನೀಲಕಂಠಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ ನಿರ್ಮಲಂ ವಿಮಲ-ಪ್ರಭಮ್! !ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾದೇವಂ ಕಿಮ್ ನೊಮ್ ಮೃತ್ಯು ಕರಿಶ್ಯತೀಃ!

!ವಾಮದೇವಮ್ ಮಹಾದೇವಂ ಲೋಕನಾಥಂ ಜಗದ್ಗುರುಂ! !ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾದೇವಂ ಕಿಮ್ ನೊಮ್ ಮೃತ್ಯು ಕರಿಶ್ಯತೀಃ!

!ದೇವದೇವಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ ದೇವಶಮ್ ವೃಷಭದ್ವಜಮ್! !ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾದೇವಂ ಕಿಮ್ ನೊಮ್ ಮೃತ್ಯು ಕರಿಶ್ಯತೀಃ!

!ಗಂಗಾಧರಂ ಮಹಾದೇವಂ ಸರ್ವಾಭರಣ-ಭೂಷಿತಮ್! !ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾದೇವಂ ಕಿಮ್ ನೊಮ್ ಮೃತ್ಯು ಕರಿಶ್ಯತೀಃ!

!ಅನಾಥ ಪರಮಾನಂದಮ್ ಕೈವಲ್ಯ ಪದಧಾಯಿನಂ! !ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾದೇವಂ ಕಿಮ್ ನೊಮ್ ಮೃತ್ಯು ಕರಿಶ್ಯತೀಃ!

!ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗ-ಧಾ-ಧರಂ ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತ್ಯಂತ ಕಾರಣಂ! !ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾದೇವಂ ಕಿಮ್ ನೊಮ್ ಮೃತ್ಯು ಕರಿಶ್ಯತೀಃ!

!ಉತ್ಪತ್ಥಿಸ್ತಿತಿ ಸಂಹಾರ ಕಾಥಾರ ಜ್ನಾನೇಶ್ವರಮ್-ಗುರುಮ್! !ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾದೇವಂ ಕಿಮ್ ನೊಮ್ ಮೃತ್ಯು ಕರಿಶ್ಯತೀಃ!

!ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ-ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಾ ಪಡೇತ್ ಶಿವ ಸನ್ನಿಧೋಂ!

!ತಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುಭಯಂನಾಸ್ತಿ ನಾಗ್ನಿಸೌರಭಯಂ ಕ್ವಚಿತ್!

!ಸದಾವರ್ತಮ್ ಪ್ರಕರ್ತವ್ಯಮ್ ಸಂಘತೇ ಕಷ್ಟ ನಾಶನಂ!

!ಶುಚಿರ್ಭೂತ್ವ ಪದೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಣಮ್!

!ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಹಾದೇವ ಧ್ರಾಹಿಮಾಂ ಶರಣಾಗತಂ!

!ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು-ಝರ್ರಾರ್ರೋಕೈಹಿಃ ಪೀಡಿತಂ ಕರ್ಮ ಬಂಧನೈಃ!

!ತವಾಕಶ್ತ್ವಾಘತಪ್ರಾಣಸ್ತ್ವಚಿಧೋಹಂ ಸದಾಮೃತಃ!

!ಇತಿ ವಿಜ್ನಾಪ್ಯ ದೇವಶಮ್ ತ್ರಯಂಭಕಮ್-ಕ್ಯಮ್ನಂ ಜಾಬೇತ್!

!ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಸಾಂಬಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ!

!ಪ್ರಣತತ್ಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಯೋಗಿನಾಮ್ ಪತಯೇನಮಃ!

    !!ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ!!