ಮೀಡಿಯವಿಕಿ:Gadgets-definition

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ವೀಕ್ಷಣೆ

 • Navigation_popups[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.user,mediawiki.util]|popups.js|navpop.css
 • ReferenceTooltips[ResourceLoader|default]|ReferenceTooltips.js|ReferenceTooltips.css
 • DotsSyntaxHighlighter[ResourceLoader]|DotsSyntaxHighlighter.js
 • Twinkle[type=general|ResourceLoader|dependencies=mediawiki.user,mediawiki.util,jquery.ui,jquery.tipsy,moment|rights=autoconfirmed]|morebits.js|morebits.css|Twinkle.js|twinkleprod.js|twinkleimage.js|twinklebatchundelete.js|twinklewarn.js|twinkleblock.js|twinklespeedy.js|friendlyshared.js|twinklediff.js|twinkleunlink.js|friendlytag.js|twinkledeprod.js|friendlywelcome.js|twinklexfd.js|twinklebatchdelete.js|twinklebatchprotect.js|twinkleconfig.js|twinklefluff.js|twinkleprotect.js|twinklearv.js|friendlytalkback.js
 • Twinkle-pagestyles[hidden|skins=vector]|Twinkle-pagestyles.css
 • PurgeTab[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util,mediawiki.api]|PurgeTab.js
 • WSexport[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util|default]|WSexport.js
 • altindex[ResourceLoader]|altindex.js

ಸಂಪಾದನೆ

 • charinsert[ResourceLoader|default]|charinsert.js
 • charinsert-core[ResourceLoader|hidden|dependencies=jquery.textSelection,user]|charinsert-core.js|charinsert-core.css
 • HotCat[ResourceLoader|rights=edit,purge]|HotCat.js
 • ProveIt[ResourceLoader|default|dependencies=jquery.ui,jquery.textSelection,mediawiki.util]|ProveIt.js|ProveIt.c
 • refToolbar[ResourceLoader|default|dependencies=user.options]|refToolbar.js
 • refToolbarBase[ResourceLoader|hidden|rights=hidden]|refToolbarBase.js
 • TemplatePreloader[ResourceLoader]|TemplatePreloader.js
 • RegexMenuFramework[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|RegexMenuFramework.js
 • Fill_Index[ResourceLoader|default]|Fill_Index.js
 • robot[ResourceLoader]|robot.js
 • NopInserter[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|NopInserter.js
 • pilcrowMarkers[ResourceLoader]|pilcrowMarkers.css
 • mark-proofread[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|mark-proofread.js|mark-proofread.css
 • Easy_LST[ResourceLoader|default]|Easy_LST.js
 • WikidataInfo [ResourceLoader|dependencies=mediawiki.jqueryMsg] | WikidataInfo.js
 • Cropimage[ResourceLoader|default]|Cropimage.js

ನಿರ್ವಹಣೆ-ಉಪಕರಣಗಳು

 • markblocked[ResourceLoader]|markblocked.js
 • massdelete[ResourceLoader|rights=delete]|massdelete.js

ಇಂಟರ್ಫೇಸ್

 • UTCLiveClock[ResourceLoader]|UTCLiveClock.js

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

 • Font-Awesome[ResourceLoader|top]|Font-Awesome.css