ಮೀಡಿಯವಿಕಿ:Proofreadpage index data config

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

{

  "Type": {
    "type": "string",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "Type",
    "header": true,
    "values": {
      "book": "Book",
      "journal": "Journal",
      "collection": "Collection",
      "phdthesis": "Thesis",
      "dictionary": "Dictionary"
    },
    "help": "Type of the book",
    "data": "type"
  },
  "Title": {
    "type": "page",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "Title",
    "header": true,
    "data": "title",
    "help": ""
  },
  "Language": {
    "type": "langcode",
    "size": 1,
    "default": "en",
    "header": true,
    "data": "language",
    "help": ""
  },
  "Volume": {
    "type": "string",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "Volume",
    "header": false,
    "help": ""
  },
  "Author": {
    "type": "page",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "Author",
    "header": true,
    "data": "author",
    "delimiter": ";",
    "help": ""
  },
  "Translator": {
    "type": "page",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "Translator",
    "header": true,
    "data": "translator",
    "delimiter": ";",
    "help": ""
  },
  "Editor": {
    "type": "string",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "Editor",
    "header": false,
    "data": "editor",
    "delimiter": ";",
    "help": ""
  },
  "Illustrator": {
    "type": "page",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "Illustrator",
    "header": false,
    "data": "illustrator",
    "delimiter": ";",
    "help": ""
  },
  "School": {
    "type": "string",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "School",
    "header": false,
    "data": "school",
    "help": ""
  },
  "Publisher": {
    "type": "string",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "Publisher",
    "header": true,
    "data": "publisher",
    "help": "",
    "delimiter": [
      ";",
      "asn"
    ]
  },
  "Address": {
    "type": "string",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "Location",
    "header": true,
    "data": "place",
    "delimiter": ";",
    "help": ""
  },
  "Year": {
    "type": "number",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "Year of publication",
    "header": true,
    "data": "year",
    "help": ""
  },
  "Key": {
    "type": "string",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "Sort key",
    "header": false,
    "help": ""
  },
  "ISBN": {
    "type": "isbn",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "International Standard Book Number",
    "header": false,
    "data": "identifier",
    "help": ""
  },
  "OCLC": {
    "type": "oclc",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "OCLC",
    "header": false,
    "data": "identifier",
    "help": ""
  },
  "LCCN": {
    "type": "lccn",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "LCCN",
    "header": false,
    "data": "identifier",
    "help": ""
  },
  "BNF_ARK": {
    "type": "ark",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "ARK from BNF",
    "header": false,
    "data": "identifier",
    "naan": 12148,
    "help": "ARK is the part like ark:/12148/XXXXX in the websites of the Bibliothèque Nationale de France"
  },
  "ARC": {
    "type": "arc",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "National Archives identifier",
    "header": false,
    "data": "identifier",
    "help": ""
  },
  "Source": {
    "type": "string",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "Scans",
    "header": false,
    "help": "",
    "values": {
      "_empty_": "other",
      "djvu": "djvu",
      "pdf": "pdf",
      "jpg": "jpg",
      "png": "png",
      "gif": "gif",
      "tif": "tif",
      "ogg": "ogg",
      "ogv": "ogv"
    }
  },
  "Image": {
    "type": "string",
    "size": 1,
    "default": "1",
    "label": "Cover image",
    "header": false,
    "help": ""
  },
  "Progress": {
    "type": "string",
    "size": 1,
    "default": "X",
    "label": "Progress",
    "header": false,
    "values": {
      "T": "Done",
      "V": "To be validated",
      "C": "To be proofread",
      "MS": "Ready for Match \u0026 Split",
      "OCR": "Source file needs an OCR text layer",
      "L": "Source file is incorrect (missing pages, unordered pages, etc)",
      "X": "Pagelist needed (to verify file is complete and correct before commencing proofreading)"
    },
    "data": "progress",
    "help": ""
  },
  "Pages": {
    "type": "string/line",
    "size": 15,
    "default": "\u003Cpagelist /\u003E",
    "label": "Pages",
    "header": false,
    "help": ""
  },
  "Volumes": {
    "type": "string/line",
    "size": 5,
    "default": "",
    "label": "",
    "header": false,
    "help": ""
  },
  "Remarks": {
    "type": "string/line",
    "size": 15,
    "default": "",
    "label": "Table of Contents",
    "header": true,
    "help": ""
  },
  "Width": {
    "type": "number",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "Scan resolution in edit mode",
    "header": false,
    "help": ""
  },
  "Css": {
    "type": "string/line",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "Css",
    "header": true,
    "help": ""
  },
  "Header": {
    "type": "string",
    "size": 1,
    "default": "",
    "label": "Header",
    "header": true,
    "help": ""
  },
  "Footer": {
    "type": "string",
    "size": 1,
    "default": "\n",
    "label": "Footer",
    "header": true,
    "help": ""
  },
  "Notes": {
    "type": "string/line",
    "hidden": true,
    "header": true
  },
  "wikipedia": {
    "type": "string",
    "hidden": true,
    "header": true
  },
  "commons": {
    "type": "string",
    "hidden": true,
    "header": true
  },
  "commonscat": {
    "type": "string",
    "hidden": true,
    "header": true
  },
  "wikiquote": {
    "type": "string",
    "hidden": true,
    "header": true
  },
  "wikidata": {
    "type": "string",
    "hidden": true,
    "header": true
  },
  "wikinews": {
    "type": "string",
    "hidden": true,
    "header": true
  },
  "wiktionary": {
    "type": "string",
    "hidden": true,
    "header": true
  },
  "wikibooks": {
    "type": "string",
    "hidden": true,
    "header": true
  },
  "wikiversity": {
    "type": "string",
    "hidden": true,
    "header": true
  },
  "wikispecies": {
    "type": "string",
    "hidden": true,
    "header": true
  },
  "meta": {
    "type": "string",
    "hidden": true,
    "header": true
  },
  "portal": {
    "type": "string",
    "hidden": true,
    "header": true
  },
  "wikilivres": {
    "type": "string",
    "hidden": true,
    "header": true
  }

}