ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
  ಮೂಲದೊಡನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಅಂತgರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ

 ಅಂvgರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾಭಾವನೆ ಉಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯಿಂದ ಒzಗಿರುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಅದರಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ವಿಶ್ವಮಾನವ ಎಂಬ ಸೌಹಾರ್ದಮಯ ಸಹಜೀವನvತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಶಕ್ತಿಂiÀiಗಿz. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಭಾವನೆ ಇರುವುದು ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ. ಆzg zರಿತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಅzರಿಂz ಆಗುವ ಅನರ್ಥಗಳು ಅಪಾರ. ಯೂರೋಪಿನಲ್ಲಿ 1700 ರ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಉಗ್ರರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದ್ದು 1800ರ ಸುವiರಿನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾgಗಳ ತಳಹದಿಂiÀiಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂz. sÁ್ರಂಕೋ-ಪರ್ಷಿಯ ಯುದ್ಧ, ಕ್ರಿಮಿಂii ಯುದ್ಧ ಈ ಮೊದಲಾದ ಅನೇP ಯುದ್ಧಗಳಿU ತೀವ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾ ಭಾವನೆಯೇ Pgಣವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಇದೇ ಮೂಲವೆನ್ನುವವರು ಇದ್ದಾg. sÁ್ಯಸಿಸಂ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಜಿóಸಂ ಗಳು ಬೆಳೆzಂತೆಲ್ಲಾ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನೀತಿ ನಿರ್ಬಂzsಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ದ್ವೇಷಾಸೂಯೆಗಳ ವಿಷಬೀಜವನ್ನು ತ್ತಲು ಮೊದಲು ವiಡಿದವು. ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮವೇ ಎgಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ.

 eUತಿಕವಾಗಿ ಆUU ತಲೆದೋರುತ್ತಿರುವ ಇಂx ಉಲ್ಭಣಗಳಿಂದ ಜUತ್ತನ್ನು ಪಾರುಮಾಡಲು ಅಂತgರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾ ಭಾವನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 20ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ sÁವನೆ ಪುಷ್ಟಿಗೊಂಡು ಬೆಳೆದು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

 ಅಂvgರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಆವಶ್ಯPvಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ದಶಮಾನಗಳಿಂದ ಅನೇP vತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. sÁ್ರನ್ಸ್ ದೇಶದ ಡP ಡಿ ಸುಲ್ಲಿ, ಅಬ್ಬೆ ಡಿ ಸೆಂಟ್ ಯರೆ, ರೂಸೋ, ಬೆಂಥವi ಕ್ಯಾಂಟ್ - ಇವರು ಬಹು ಮುಖgದವರು. ಈಚೆU ಎಬ್ರಹಾಂಲಿಂಕನ್, ರ್ಟ್‍ರಾಂಡ್ ರಸಲ್, ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ, ಜವಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು, ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೂರ್ ಮೊದಲಾದವರು ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಇದೇ ಧ್ಯೇಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ವiಡಿರುವರು. ಈU ಪ್ರಜಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತgರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಕqU ತಿರುಗಿದುದರಿಂದ ಅದು ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾರೈಕೆಯಾಯಿತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಮಾನವನ ಯೋಚನೆಯ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾz sಗವಾಯಿತು. ಅದು ಅಂತgರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ವiಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಅzರಿಂದಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು (ಲೀಗ್ ಆ¥s ನೇಷನ್ಸ್) ಪ್ರಾgಂsÀವಾಯಿತು. ಅದಾz ಅನಂತg ಈU ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ (ಯು.ಎನ್.ಒ) ಇದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ವiಡುತ್ತಿದೆ.

 ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂvgರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಂಧಪಟ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತgರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಹPರವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸ್ನೇಹದಿಂz ಸ್ಥಾಪಿಸುವ, ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂv ಅಥವಾ ಒಂದು ನಂPಂiiಗಿ ಬಹು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.

(ನೋಡಿ- ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ)         

(ಎಂ.ಕೆ.ಆg.)