ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಘಗಳು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಅಂತgರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂWಗಳು

ಪ್ರಪಂZದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಭವಿಸುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೂ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಕಾgಣ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂz ಆಥಿP ಹಾಗೂ gಜಕಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಅನೇP ಅಂvgರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂWಗಳೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಹುಟ್ಟಿವೆ. ಹಿಂz ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದ್ದ ಲೀU ಆs ನೇಷನ್ಸ್ ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವೂ ದ್ವಿತೀಯ ಯುದ್ಧಾನಂvgz ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾz ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯೂ gಜಕಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಅಂತgರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಇದೇ ರೀತಿ ಆಥಿP ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತgರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹPರವನ್ನೇರ್ಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂz ಅನೇP ಸಂಘಗಳೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುನರ್ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದ್ರವ್ಯನಿಧಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂಡಲಿ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಣಜ ಸಂಘ, ಅಂvgರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅನೇP Uಯ ಅಂತgರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹPgz ಒqಂಡಿPಗಳು _ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಆಥಿಕೋದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಅಂತgರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂWಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಸುಮಾರು ಒಂದುನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂz ಬೆಳೆದು ಂz. ಅಂvgರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಂದ ಆgಂsÀವಾz ಆಥಿಕಸಹPgz ಕಲ್ಪನೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿz: ಆಥಿP ZಟುವಟಿPಗಳ ನಾನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂWಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿz. ರೋಮಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ (1905) ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಹಲವಾರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂWಗಳೂ ಜವಳಿ ಉತ್ಪಾದಕರ ಅಂತgರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘವೇ ಮುಂvz ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಆಮದು - ರಫ್ತು ಸುಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆUಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಅಂತgರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯೂರೋ ಮುಂvz ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ತಮತಮU ವಿಶಿಷ್ಟವಾz ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಹಿತಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹPg ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗಳಿU ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗೂ ಪೋಷಕವಾಗಿದೆ.

ಅಂvgರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುನರ್ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದ್ರವ್ಯನಿಧಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂಡಲಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ _ ಇವುಗಳ ವಿವgಗಳಿಗೆ ಆಂiÀi ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಅಂvgರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಂತgರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುನರ್ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂP ಲೇಖನವನ್ನು ನೋಡಿ. ಅಂvgರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಣಜ ಸಂಘಕ್ಕೆ ವಾಣಜ ಸಂಘಗಳು ಎಂಬ ಲೇಖನ ನೋಡಿ.        

(ಎಚ್.ಎಸ್.ಕೆ.)