ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಅಮೆರಿಕದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀಗ್ರೊ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
  ಮೂಲದೊಡನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಅಮೆರಿಕದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀಗ್ರೊ ಉಪ¸ಮಿತಿಗ¼ು ಸಿದ್ಧ¥ಡಿಸಿದ ವgದಿಯನ್ನು ಚರ್Z, ಪರಿಶೀಲನೆ, ತಿರ್ಮಾನUಳಿಗಾಗಿ À À À À É À ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕಾಯಿದೆ¸ಂಸ್ಥೆಯ ವಾರ್ಷಿಕಾಧಿªೀಶ£zಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. À É À À ಅಧಿªೀಶ£zಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನಾನಾಭಾಗUಳ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶgು, ನ್ಯಾಯವಾದಿಗ¼ು ಭಾಗªಹಿಸಿ É À À À À À À ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯದ ವಕೀಲಿಸಂಸ್ಥೆU¼ು ಪತಿ ಉಪ¸ಮಿತಿಯ ಕgqುವgದಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯಸ್ಥಿತಿ À À ್ರ À À À À ಗತಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಲೋಪzೂೀಷU¼£್ನು ಗªುನಿಸಿ, ಸೂಕ¸ಲಹೆU¼ೂಂದಿಗೆ É À À À À ್ತ À À É ವಾರ್ಷಿಕಾಧಿªೀಶ£P್ಕÉ ಕಳಿಸಿದgು. ಈ ಬಗೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಅಮೆರಿಕದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ É À À ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಲಕಣಗಳಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ. ಈ ಮರುನಿರೂಪuಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ್ಷ É ಶಾಸನೀಕgಣದ ಭಾವ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದgೂ ನಿಜಕ್ಕೂ ವ¸ುಸ್ಥಿತಿಯ ನಿರೂಪuUೀ À À À್ತ É É ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಏಕೀಕರಣದ ಗುರಿ ಕಾಣದಿದ್ದgೂ ಸ್ವಲ್ಪªುಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪUತಿಯಾಗಿರುವುದು ಗªುನಾರ್ಹ. À À ್ರ À À ಕಾನೂನುಗ¼£್ನು ವಾಸªgೂಪzಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಜಾರಿಯಲ್ಲಿz್ದÀ À À ್ತ À À À ಸಾಮಾನ್ಯನಿಯಮಗ¼£್ನು ಸಾzs್ಯÀ ವಿದ್ದµ್ಟು ಪ್ರಾªiÁಣಿPವಾಗಿ ಪತಿನಿಧಿ¸ುವ ಗುರಿಯಿಂದ, À À À À À ್ರ À ಅಸ್ತಿvzಲಿgುವ ಸPಲ ಭಿ£್ನÀ ವಿಚಾರzೃÀ ಷ್ಟಿU¼£್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ£U¼ೂಂದಿಗೆ, ್ವÀ À ್ಲ À À À À À À À É ಸಂಬಂzs¥ಟ್ಟ ಸಾಕ್ಯದಾಖಲೆUಳ ಪೂರ್ಣವಿವgU¼£್ನು ನೀಡುವ ಕªುವ£್ನು ಅನುಸರಿಸಿತು. À À ್ಷ À À À À À ್ರ À À ದಂಡಶಾಸ£¸ಂಹಿತೆಯ ನಿರೂಪಣಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಿಯಮಾವಳಿಗ¼£್ನು À À À À ಸg¼ವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಳPಯಲ್ಲಿz್ದÀ ಶಾಸ£¥z್ಧÀ ತಿಗಳ ಸುಧಾರuಗಾಗಿ À À É À À É ಆದರ್±ಮಾದರಿಗ¼£್ನು ಮುಂದಿಡುವ ಪಯತ್ನವ£್ನೂ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಾನೂನುಗಳ À À À ್ರ À ಸgಳ ನಿರೂಪಣಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸ£ವಿಧಿUಳ ಪಬಲ ಆಧಾರವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನವೀಕgಣಕ್ಕೆ À À À ್ರ À ಪಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ್ರ ಅಮೆರಿಕದ ಕಾಯಿದೆಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಸನಗಳ ಸರಳನಿರೂಪಣೆ, ಏಕೀಕರಣ, ಮೌಲಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಕೋಡೀಕgಣ-ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯU¼£್ನು ಕೈಗೊಳುªÅÀ ದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ ್ರ À À À À ್ಳ ಪUತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯೆನಿಸುವಂಥ ಪ್ರಾzೀಶಿಕ ನಿಯಮಾವಳಿಗ¼£್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ್ರ À É À À ಸುಗªುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯzಲ್ಲೂ ಅಪೂರ್ವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲಿ¸ುತ್ತಿz.É (ಎಚ್.ಆರ್.ಡಿ.) À À ್ಲ À ಅಮೆರಿಕದ ಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ನೀಗ್ರೊ : ಅಮೆರಿಕzಲ್ಲಿ ನೀಗ್ರೊ (ನೋಡಿ) ಜನಾಂಗದ ್ರ À ನಿರ್ವಾಚನ (ಅಥವಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರ) ವಸಾಹತುಕಾಲದಲ್ಲೇ ತಲೆಯೆತ್ತಿತು. ಆ ವಿಚಾರzಲ್ಲಿ ಸರ್ªಸª್ಮುತ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ಇನ್ನೂ ಸಾzs್ಯÀವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀಗ್ರೊ ವಂಶಜನಾದ À À À ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀಗ್ರೊ ಜನಾಂಗP್ಕÉ ಸೇರಿದª£ಂಬ ಕಲನೆ ಅಮೆರಿಕzಲ್ಲಿ ಸರ್ªಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. À É ್ಪ À À ವರ್ಣಸªುಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣವಾಗಿರುವ ಕq, ಈ ನಿರ್ವಾಚನ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಷ್ಕøಷವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ, À É ್ಟ ನೀಗ್ರೊ ರಕ್ತಾಂಶP್ಕÉ ತP್ಕಂತೆ ನೀಗ್ರೊ ನಿರ್ವಾಚನ ವ್ಯv್ಯÀ ¸ವಾಗುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ವರ್ಜಿನಿಯದಲ್ಲಿ À ್ತÀ 1910ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಕಾಲು ಅಂಶ ನೀಗ್ರೊ ರಕ್ತವಿದ್ದವನೇ ನೀಗ್ರೊ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯಿತ್ತು. 1930ರ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದಂಶ ನೀಗ್ರೊ ರಕ್ತವಿದ್ದವನೂ ನೀಗ್ರೊ ಎಂಬ ನಿಯಮ ಬಳPಗೆ ಬಂತು. ಇಷ್ಟಾzgೂ ಈ ನಿರ್ವಾಚನ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾ¸ವಾಗುತ¯ೀ É À À À ್ತ É ಬಂದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 1790ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 7,57,208 ನೀಗ್ರೊ ಜನರಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚಿ£ªgು ದೇಶದ ದಕಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯU¼ಲಿz್ದÀ gು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಕªುೀಣ ಏರುತ್ತ 1950ರಲ್ಲಿ ್ಚ À À À ್ಷ À À ್ಲ À ್ರ É 1,50,42,286ಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿvು. 20ನೆಯ ಶvªiÁನzಲ್ಲಿ ನೀಗ್ರೊ ಜನ ದಕಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯUಳಿಂದ À À À À ್ಷ À ಅಪಾರಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಗರಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಸತೊಡಗಿದರು. ಒಂದನೆಯ ಮತ್ತು ಎರq£ಯ ಮಹಾಯುದ್ಧUಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ನUgಯಾತ್ರೆ ಮತµ್ಟು ಹೆಚಿvು. À É À À À ್ತ À ್ಚ À ಅದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸªುಸ್ಯೆU¼ು ತ¯zೂೀರಿ À À À É É ದುವು. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕಾವಕಾಶU¼ು ಹೆಚಿzgೂ, ವರ್ಣಸªುಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ À À ್ಚ À À À ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತU¼ಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಗೆqಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗ¼ಲ್ಲಿ ್ರ À À É À ಅವರ ಮತದಾನಾಧಿಕಾರ ಹೆಚಿzುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪಬಾವªÇ ಹೆಚಿvು. ್ಚ À ್ರ s À ್ಚ À ನೀಗ್ರೊ ಜನಾಂಗ ಕªುೀಣ ಮಾಯವಾಗಿ, ಕಾಲಕªುದಲ್ಲಿ ನೀಗ್ರೊ ಸªುಸ್ಯೆಯೇ ್ರ É ್ರ À À ಇಲ್ಲzಂತಾಗುವುದೆಂಬ ಭಾಂತಿ 20ನೆಯ ಶvªiÁನ ಪ್ರಾgಂ¨szಲ್ಲಿ ರೂqsªುೂಲವಾಗಿದ್ದಿvು. À ್ರ À À À À À À À À ಆದರೆ ನೀಗ್ರೊ ಜನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಬಂದು, ಅಮೆರಿಕದ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಬೆgvುದರಿಂದ ಆ ಜನಾಂಗª£್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯª¸್ಥÉಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯಾಂಗವಾಗಿ É À À À À ಪರಿಗಣ¸¨ೀಕಾಯಿತು.  À É ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಹಾಗೂ ಸೇನಿನ ದೇಶಾನೇಷPರ ಚಾರPರಾಗಿ 16ನೆಯ ಶvªiÁನzಲ್ಲಿ ್ಪ ್ವ À À À À À ಮೊದಲಬಾರಿ ನೀಗೊU¼ು ಅಮೆರಿಕzಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣ ಮಾಡಿದgು. ಅಂದಿಗೆ, ನೂತನ ್ರ À À À À ಜಗತ್ತಾಗಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಅಭಿªೃÀ ದ್ಧಿಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಚಾರPªರ್Uದ ಸgಬರಾಯಿ ನಿರಾತಂಕ À À À À ವಾಗಿ ದೊರೆಯುವುದೆಂದೂ ಆಗ ಅವg£್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳಬಹುದೆಂದೂ À À ್ಳ ಬಿಳಿಯ ನೆಲಸಿಗgು ಕ£ಸಿನ ಗೋಪುರ ಕಟಿPೂಂಡಿದ್ದgು. ಆದg,É ಈ ಆಂಗ್ಲ ವಸಾಹvುಗ¼ಲ್ಲಿ À À ್ಟÉ À À À ಗುಲಾಮವೃತ್ತಿಗೆ ಶಾಸ£ªುುದ್ರೆ ಬಿದ್ದಾUಲೂ ನೀಗೊUಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀವUತಿಯಿಂದ ಬೆ¼ಯುವ À À À ್ರ À ್ರ À É

411

ಸೂಚನೆ ಕಾಣಿ¸ದಾಯಿತು. ಉದ್ಯªುಕ್ರಾಂತಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿUಳಿಗೆÀ À À ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹತಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ದಕಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯU¼ಲ್ಲಿ ಹತಿಯ ್ತ ್ಷ À À ್ತ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತಾgUೂಂಡಾಗ, ಹತ್ತಿ ಬೆ¼ಯುವ ಪzೀಶU¼ಲ್ಲಿ ಜನª¸ತಿಯೂ ಬೆ¼ಯಿತು, À É É ್ರ É À À À À É ನೀಗ್ರೊ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಡುಹಿಂಡಾಗಿ ಬಂದು ನೆಲಸvೂಡಗಿದgು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯೂ É À ಬಳಕೆಗೆ ಬರತೊಡಗಿತು. ಅಮೆರಿಕzಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮರ£್ನು ಕೊಳುವ ಪz್ಧÀ ತಿ ಸರ್ªತ್ರ ವ್ಯಾಪಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊಳುವ À À ್ಳ À ್ಳ ಶಕಿಯಿದ್ದುzೂ ಲಕ್ಷಾದೀಶರಾದ ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ. 1860ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗುಲಾಮರ ಬೆಲೆ ್ತ À ü ಮಿತಿಮೀರಿತು. ನ್ಯೂ ಆರ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ದೃqsಕಾಯನಾದ ಗುಲಾಮನೊಬ್ಬನ ಬೆಲೆ À 1800 ಡಾಲರ್ ವgUೂ ಏರಿತು, ಆದg,É ¨sೂಮಿಯ ಒಡೆಯನಾದªನಿಗೆ ವಿಸ್ತಾgವಾದ É À À À À ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರPಣೆ ಅವ±್ಯÀ ವಾಗಿತು; ಬಿಳಿ ಸªiÁಜಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮರ ಹಿಂಸಾಚguಯಿಂದ ್ಷÀ ್ತ À À É ಅಪಾಯ ತಟ್ಟದಂತೆಯೂ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗುಲಾಮರಾಜ್ಯಗಳು ಗುಲಾಮಶಾಸ£U¼£್ನು ರಚಿಸಿದುವು. ಈ ಶಾಸ£U¼ು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯP್ಕÉ ಭಿ£್ನÀ ವಾಗಿದ್ದgೂ À À À À À À À À ಸಕಲ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲವಾರು ಸಮಾನಾಂಶಗಳಿದ್ದುವು. ಗುಲಾಮರು ಒಡೆಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪqಯದೆ ಹೊರUಡೆ ಹೋಗುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳಲು É À ್ಳ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಳಿಯರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವgು ಸಾಕ್ಯ ಕೊಡುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. À ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆತನವಿರಲಿಲ್ಲ. ಓದುಬರೆಹ ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಳಿಯರಿಲ್ಲz,É ಅವgೀ ಸಬೆs ಕೂಡಲು ಶಾಸನ ಸª್ಮುತಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಶಾಸ£ನಿಯಮಗ¼ು É À À À ಸದಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿರಲಿಲ್ಲವಾದgೂ ಗುಲಾಮರು ಅಂಕೆಮೀರುವ ಸೂಚನೆ ಕಂಡುಬಂದಾಗ, À ದಯಾದಾಕ್ಷಿಣ್ಯUಳಿಲ್ಲದೆ ಆಚguಗೆ ಬರುತ್ತಿz್ದುªÅÀ . À À É À ಒಡೆಯನಿಗೆ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟು, ಸುಖಸೌಕರ್ಯಗ¼£್ನು ಒದಗಿಸುವುದೇ À À ಗುಲಾಮರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಹೊಲಕೆಲಸದವರು ಇಡೀ ದಿನ ದುಡಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮೈಮುರಿಯುವಂತೆ ದುಡಿದgೂ ಜೀವನಾವ±್ಯÀ ಕ ವ¸್ತುU¼£್ನು ಅವgು ಕಂಡªgಲ್ಲ; À À À À À À À À ಮೈಮುಚುªµ್ಟು ಬಟ್ಟೆಬರೆ ಪqಯುವ ಭಾಗ್ಯªÇ ಮಳೆ ಗಾಳಿ ತೂರದ ಮನೆªiÁರೂ ್ಚ À À É À À ಅವರಿಗೆ ಕ£ಸಿನ ಗಂಟಾಗಿದ್ದುªÅÀ . ಗುಲಾಮರಲ್ಲಿ ಹೆಚಿ£ªgು ತª್ಮು ಕµಕಾರ್ಪಣ್ಯU¼£್ನು À ್ಚ À À À À ್ಟÀ À À À ಹೊರUಲ್ಲೂ ಪPಟಿಸದೆ ಒಳUೂಳUೀ ಕೊರಗಿ ಕgUುತ್ತಿz್ದÀ gು. ಇವgಲ್ಲಿ ಸಾಹಸಿಗರಾದ É ್ರ À É É À À À À ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಸ್ಸರ್ (1800), ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ವೆಸ್ಸೆ (1822), ನಾಟ ಟರ್ನರ್ (1831) ಮುಂತಾದ ಕೆಲವgು ಮಾತ್ರ ಭೀಕgಬಂಡಾಯಗ¼£್ನÉ ಬ್ಬಿಸಿ ಹಿಂಸಾಕೃತ್ಯUಳಿಗೆ ತೊಡಗಿ À À À À ಬಿಳಿಜನಾಂಗP್ಕÉ ¨sಯಜ್ವರ ಬರಿಸಿದgು. ಕೆಲವgು ಹೊಲದ ಉಪPgಣಗ¼£್ನು ಪ್ರಾಣU¼£್ನೂ À À À À À À À  À À À ವ±¥ಡಿಸಿಕೊಂಡgು; ಇನ್ನು ಕೆಲವgು zsಣU¼£್ನು ಕೊಲೆªiÁಡಿದgು; ಮತ್ತೆ ಕೆಲವgು À À À À À  À À À À À À ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಓಡಿಹೋದರು; ಅದೊಂದೂ ಮಾಡದೆ, ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿ ಉಳಿದ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವgು, ಇದ್ದುzg¯ೀ ತೃಪ್ತಿ¥ಟ್ಟುPೂಂಡು ಕಾಲಯಾಪನೆ ಮಾಡvೂಡಗಿದgು. À À À ್ಲÉ À É É À ಸು. 1860ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ನೀಗ್ರೊ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಾಂಶದಷ್ಟು ಜನ ಗುಲಾಮರಾಜ್ಯU¼¯ೀ ವಾಸವಾಗಿದ್ದgು. ¨sಯಾವಹ ಶಾಸ£Uಳ ವಜ್ರ ಮುಷ್ಟಿಗೆ ಅವgೂ À À ್ಲÉ À À À À À ಸಿಕ್ಕಿ ತೊಳಲಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನೀಗ್ರೊಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಭಿಲಾಷೆ ಗುಲಾಮರಿಗೂ ಹgಡೀತೆಂಬ ಭೀತಿಯಿಂದ ಅವರ ಪg¸ರ ಸಂಪರ್Pಕ್ಕೆ ಬಿಳಿಯರು ಅವಕಾಶPೂಟ್ಟಿgಲಿಲ್ಲ. À À ್ಪÀ À É À ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರU¼ಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾgವಿತು.್ತ ಇವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಂದ ಬಸªಳಿದ À À À À ಜನ ಆಗಾಗ ದೊಂಬಿಯೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೂ ವಸಾಹತುಷಾಹಿಯ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಾgಂ¨sಕಾಲದಿಂದ ಉತgಪ್ರಾಂತ್ಯU¼ಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕಣಸೌಕರ್ಯಗ¼ೂ ಸಂತಸಾಮಾಜಿಕ À À ್ತ À À À ್ಷ À ್ವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆUಳ ಸ್ಥಾ¥£Uೂ ಅಷ್ಟಿµ್ಟು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯತೊಡಗಿತ್ತು. À À É À À ಅಮೆರಿಕzಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾgಂ¨sವಾಗುವ ಮೊದಲು ನೀಗ್ರೊ ಜನg£ೀಕgು À À À À É À ತಮ್ಮ ಗುಣವಿಶೇಷಗಳಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದಲೂ ಗೌರವಗಳಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಫಿಲಿಸ್ ವೀಟ್ಲೀ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜ್ ಮೋಸೆಸ್ ಹಾರ್ಟನ್ ಉದ್ದಾಮ ಕವಿಗಳಾಗಿ ಜನಪಿಯರಾಗಿದ್ದgು. ಬೆಂಜಮಿನ್ ಬ್ಯಾನೇಕರ್ ಗಣvಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಪುಣನಾಗಿ ್ರ À  À ಹಲವಾರು ಪಂಚಾಂಗU¼£್ನು ರಚಿಸಿದ್ದ. ಜಾನ್ ಬಿ. ರಸ್‍ವªiರ್ï ಪzವೀzsgನಾಗಿ, À À À À À À À 1827ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾªುುಯಲ್ ಕಾರ್ನಿಷ್ ಎಂಬಾತ£ೂಂದಿಗೆ ಫೀಡªiï್ಸ ಜರ್ನಲ್ (ಸ್ವಾvಂತ್ಯ À É ್ರ À À ್ರ ಪತಿP) ಎಂಬ ಪxªು ನೀಗ್ರೊ ಪತಿಕೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ. ಡೇವಿಡ್ ವಾಕರ್ ಗುಲಾಮವೃತ್ತಿಯ ್ರ É ್ರ À À ್ರ ಪತಿ¨sಟನಾ ನಾಯಕನಾಗಿ 1829ರಲ್ಲಿ ಅಪೀಲ್ (ಮನವಿ) ಎಂಬ ಗಂಥª£್ನು ರಚಿಸಿದ್ದ. ್ರ À ್ರ À À ಇವನ ತgುವಾಯ ಗುಲಾಮವೃತ್ತಿಯ ನಿರ್ಮೂಲನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದªgು ಅನೇಕರಿದ್ದgು. À À À À ಹ್ಯಾರಿಯೆಟ್ ಟಬಮನ್ 300 ಮಂದಿ ಗುಲಾಮರ ಬಂಧಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದ. ಇವೆಲzರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನೇಕಾನೇಕ ನೀಗ್ರೊ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆU¼ು ಹುಟ್ಟಿPೂಂಡುವು. ್ಲ À À À É ನೀಗೊU¼ು ವಾರ್ಷಿಕ¸ಬೆs ನqಸಿ ತª್ಮು ಕµ್ಟÀಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳ ನಿವಾರuಗೆ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ್ರ À À À É À É ಶಮಿಸvೂಡಗಿದgು. ನೀಗ್ರೊ ಜನರ ಬುದ್ಧಿUುಣ, ಹೃದಯಗುಣಗಳ ಪPಟಣೆಗೆ ಅವರ ್ರ É À À ್ರ À ವಾರ್ಷಿಕ ಸª್ಮುೀಳನ ಸªುರ್ಥ ಸಾzs£ವಾಗಿತು. É À À À ್ತ


412

ಅಮೆರಿಕದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀಗ್ರೊ

ರಾಜಕೀಯ ಚರಿತ್ರೆ : ಕೇಂದ¸ರ್ಕಾರP್ಕೂ ಪ್ರಾಂತ್ಯ¸ರ್ಕಾರUಳಿಗೂ ನqುವೆ ನqದ ್ರ À À À À À É ಅವೆಷ್ಟೋ ತಿಕ್ಕಾಟಗಳಿಂದ ನೀಗ್ರೊ ಜನರ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಪೌರಾಧಿಕಾರಗಳು ನಿಷ್ಕøಷgೂಪ ತ¼zುವು. ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದೊಡನೆ ಈ ತಿಕ್ಕಾಟ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿತು. ್ಟ À É À 1865ರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ 13ನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಗುಲಾಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ಬಲಾತ್ಕಾರದ ಜೀತ¥z್ಧÀತಿಯನ್ನೂ ಶಾಸ£ವಿರುದ್ಧªಂದು ಸಾರಿತು. 1866 ಮತ್ತು 1875ರಲ್ಲಿ ಪೌರಾಧಿಕಾರ À À É ಶಾಸ£U¼ೂ 1867ರಲ್ಲಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಶಾಸ£U¼ೂ 1870-71ರಲ್ಲಿ ಸªiÁಚgಣ À À À À À À À À ಶಾಸ£U¼ೂ ಸಂವಿಧಾನದ 14 ಮತ್ತು 15ನೆಯ ತಿದ್ದು¥ಡಿಗ¼ೂ ರೂಢಿಗೆ ಬಂದುವು. À À À À À ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಸ£Uಳ ಮೂಲಕ ನೀಗ್ರೊ ಜನರಿಗೆ ಪೌರv್ವÀ ಪ್ರಾಪಿಯಾಯಿತು; ಮತದಾನಾಧಿಕಾರ À À ್ತ ದೊರೆಯಿತು. ದಾವೆ ಹೂಡುವ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷ್ಯನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಲಭಿಸಿತು. ಆಸ್ತಿ¸ಂಪಾದನಾಸೌಲ¨s್ಯÀ ªÇ ಬಂದಿತು. ಆದರೆ ಈ ಬಗೆಯ ಉದಾರ ಸುಧಾರuUಳಿಗೆ À À É À ವಿರೋಧಿU¼ೂ ಇಲ್ಲದಿರಲಿಲ್ಲ. À À 1866-67ರ ವರೆಗಿನ ಕಾಲಾವಧಿ, ನೀಗ್ರೊಗಳ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಕಾಲ; ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ನೀಗ್ರೊ ಜನರು ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ನ್ಯಾಯವಿಧಾಯಕ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಚುನಾಯಿತರಾದ ಕಾಲ. ಆದರೆ, 1866ರಲ್ಲಿ ಕೂ-ಕ್ಲಕ್ಸ್-ಕ್ಲಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಬಿಳಿಯರು ಬಲಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿ, ನೀಗ್ರೊಗಳಿಗೆ ದೊರೆತ ಅಧಿಕಾರU¼ು ಕಾರ್ಯಚguಗೆ ಬರzಂತೆ ತqUಟಿzgು. ಅಮೆರಿಕದ ಕಾಂಗೆಸ್ À À À É À É À ್ಟ À À ್ರ ಸಭೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನ ಭಾವವನ್ನೇ ತಳೆಯಿತು. 1890ರಲ್ಲಿ ನೀಗ್ರೊಗಳು ಮತದಾನಾಧಿಕಾರದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದರು. ಸುಮಾರು 1873ರಿಂದ 1910ರ ವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ವರಿಷನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನೇಕ ತೀರ್ಪುಗ¼ು ನೀಗ್ರೊ ಜನರ ಸ್ಥಾ£ªiÁನU¼£್ನು ್ಠ À À À À À À ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ದಕಿಣಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಆಡಳಿತನಾಯಕರಿಗೆ ಸ್ವಾvಂತ್ಯ ನೀಡಿದುವು. ನೀಗ್ರೊ ್ಷ À ್ರ ಜನರಿಗೆ ಕೇಂದ¸ರ್ಕಾರ ಶಾಸ£ದ್ವಾರಾ ಕೊಟ್ಟಿz್ದÀ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಪೌರಾಧಿಕಾರU¼ು ್ರ À À À À ಈ ತೀರ್ಪುಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿರುಪಯುಕವಾದುವು. 1896ರಲ್ಲಿ ಪಸಿದ್ಧವಾದೊಂದು ್ತ ್ರ ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ವರಿಷನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪv್ಯÉ ೀಕೀಕgಣ ಶಾಸ£P್ಕÉ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿvು. ಕಾಂಗೆಸ್ ್ಠ ್ರ À À À ್ರ ಸ¨ಯ ಅನಾಸಕಿಯಿಂದ ದಕಿಣರಾಜ್ಯU¼ು ನೀಗೊU¼£್ನು ಮತµ್ಟು ಹ್ರಾ¸Uೂಳಿಸಲಾರಂಭಿಸಿ És ್ತ ್ಷ À À ್ರ À À À ್ತ À À É ದುವು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥ¼U¼ಲ್ಲಿ ನೀಗೊU¼ು ಪv್ಯÉ ೀಕವಾಗಿರ¨ೀಕೆಂಬ ಶಾಸನ ಹೊರಟಿತು. À À À ್ರ À À ್ರ É ಬಿಳಿಯರೂ ನೀಗೊU¼ೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪುಸPU¼£್ನು ಒಂದೇಕಡೆ ಕೂಡಿಡvP್ಕz್ದÀ ಲ್ಲ ್ರ À À ್ತ À À À À À À ವೆಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸುರೀಶಾಸನ ರೂಢಿಗೆ ಬಂತು. ಈ ಬಗೆಯ ಕರಾಳಶಾಸ£Uಳ À À ಪೂರ್ವದಲ್ಲೂ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ನೀಗ್ರೊ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಯ ತೊಡಗಿತು.್ತ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕಾಂಗೆಸ್ ಸ¨ಯಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯ ನ್ಯಾಯವಿಧಾಯಕ ಸ¨U¼ಲ್ಲೂ ್ರ És És À À ನೀಗ್ರೊ ಸz¸್ಯÀ ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗvೂಡಗಿ, 20ನೆಯ ಶvªiÁನದ ಆದಿಭಾಗzಲ್ಲಿ À É À À À ದಕಿಣಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನ್ಯಾಯವಿಧಾಯಕ ಸ¨ಯಲ್ಲಿ ನೀಗ್ರೊ ಸz¸್ಯÀ gೂಬ್ಬgೂ ಇಲ್ಲzಂತಾಯಿತು. ್ಷ És À É À À ಉತgಪ್ರಾಂತ್ಯU¼ಲ್ಲಿ ನೀಗೊUಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣದೇಷ ್ತ À À À ್ರ À ್ವ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿಷಮಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮತದಾನಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತಂಕವಿರಲಿಲ್ಲ. ಪv್ಯÉ ೀಕೀಕgಣ, ¨sೀದಬಾವ ಮೊದಲಾದ ಅಸº್ಯÀ ಪz್ಧÀ ತಿಗ¼ು ಪೂರ್ಣ ್ರ À É s À ಮಾಯವಾಗಿರದಿದ್ದgೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದುªÅÀ . ನ್ಯೂನ¸ಂಖ್ಯಾಕರಾದ ಕಾರಣ ಉತ್ತರ À À ಪ್ರಾಂತ್ಯU¼ಲ್ಲಿ ನೀಗೊU¼ು ಕಾಂಗೆಸ್ ಸ¨ಗಾಗಲಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ನ್ಯಾಯವಿಧಾಯಕ ಸ¨Uಳಿಗಾಗಲಿ, À À ್ರ À À ್ರ És És À ಪೌರ¸¨Uಳಿಗಾಗಲಿ ತª್ಮು ಪತಿನಿಧಿU¼£್ನು ಆರಿಸಲು ಶPರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. À És À À ್ರ À À À ್ತÀ ಪ್ರಥಮ ಮಹಾಯುದ್ಧ ನೀಗ್ರೊಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪಲಟಗೊಳಿಸಿತು. ಎರq£ಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ರµ್ಯÀ zೂಡನೆ ನqದ ಶೀತಯುದ್ಧ ್ಲ À É É É ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ತೀವªೀಗದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ದಕಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯUಳಿಂದ ್ರ É ್ಷ À ಸುಮಾರು 20,00,000 ನೀಗ್ರೊಗಳು ಉತ್ತರ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದರು. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಗ್ಗಿತು. ತತ್ಫಲವಾಗಿ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಾದ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದಲೂ ವರಿಷ್ಠನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪುಗಳಿಂದಲೂ ತಲೆದೋರಿದ ಮಾರ್ಪಾಡುಗ¼£್ನು ದಕಿಣದ ಬಿಳಿಯರು ಒಪ್ಪಿPೂಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ನೀಗೊUಳ À À ್ಷ É ್ಳ ್ರ À ಆಗªುನದಿಂದ ಉತgzಲ್ಲಿ ಕೆಲಕೆಲವು ಕಡೆ ವರ್ಣಸಂಘರ್µ ನqzgೂ ಅವರ ಶಕ್ತಿ À ್ತ À À À É À À ಹೆಚ್ಚಿvು. ಕೆಲವಾರು ಚುನಾವuU¼ಲ್ಲೂ ಅವgು ಗೆz್ದÀ gು. ಬಿಳಿಯರೂ ನೀಗೊU¼ೂ À É À À À À ್ರ À À ಕೂಡಿಯೇ ಮನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಪುರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀಗ್ರೊವನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೀಗ್ರೊ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. ಪ್ರಾಂತ್ಯ ನ್ಯಾಯವಿಧಾಯಕ ಸ¨U¼ಲ್ಲೂ ಪೌರ¸¨U¼ಲ್ಲೂ ಐವv್ತು ನೀಗ್ರೊ ಜನ ಸz¸್ಯÀ ರಾಗಿ ಬಂದgು. ನೀಗ್ರೊ És À À À És À À À À À ಜನರಿಗೆ ಹೆಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಲಭಿಸಿದುದರಿಂದ ವರ್ಣಬೇzsನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅನೇಕ ್ಚ À ಶಾಸ£U¼ು ಹುಟ್ಟಿzುವು; ಒಬ್ಬ ನೀಗ್ರೊ ಗªರ್£ರಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗೂ À À À À À À ಮತೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗೂ ನಿಯಮಿತರಾ ್ತ ದರು. ರಕ್ಷಣೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಯಿರಕೂಡದೆಂದು 1941ರಲ್ಲಿ ಅzs್ಯÀ P್ಷÀ ರೂಸ್ûªಲ್ಟ್ ಆದೇಶPೂಟ್ಟgು. 1948ರಲ್ಲಿ ಅzs್ಯÀ P್ಷÀ ಟ್ರೂªುನ್ ನ್ಯಾಯಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ É É À À

ಪೌರಾಧಿಕಾರ ವಿಭಾಗªÇಂದ£್ನು ತೆgzgು. ಸ±¸್ರ್ತÀ¸ೈÉ ನ್ಯ¸ೀವೆU¼ಲ್ಲಿ ಸªiÁನ ಅವಕಾಶ É À É À À À É À À À ಕಲ್ಪಿಸಲು ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. 1940ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಭೆ ಜನಾಂಗ ವರ್ಣ¨sೀದ ನಿಷೇzsಕ ಶಾಸ£ªÇಂದ£್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು.್ತ ವರಿಷನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಗೊUಳ É À À É À ್ಠ ್ರ À ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಪೌರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಪ¥ಂಚಯುದ್ಧದ ಪೂರ್ವದ¯ೀ ಕೊಡಲಾರಂಭಿಸಿತು. ್ರ À ್ಲÉ ್ತ ಅನಂತgದ ವರ್µಗ¼ಲ್ಲಿ ನೀಗೊUಳ ಸ್ಥಿತಿ ಮತµ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿತು. ನೀಗ್ರೊ ಹಾಗೂ À À À ್ರ À ್ತ À ಬಿಳಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗ¼ು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗ¼ಲ್ಲಿ ಸºPರಿಸvೂಡಗಿದgು. ಡೆªೂಕೆಟಿಕ್ À À À À É À É ್ರ ಪPದ ಮೂಲ ಚುನಾವuU¼ಲ್ಲಿ ಭಾಗªಹಿಸಲು ನೀಗೊUಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು. ್ಷÀ É À À À ್ರ À ಮೂಲ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಸವುಂಟಾದರೆ ಅದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ದೋಹªಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಉಪಾಹಾರ ಮಂದಿರU¼ಲ್ಲಿ ಪªೀಶ ಲಭಿಸಿತು; ಸಾರ್ವಜನಿಕ ್ರ É À À ್ರ É ವಾಹ£U¼£್ನು ಬಿಳಿಯರೊಡನೆ ಅವgೂ ಬಳ¸ಬಹುದೆಂಬ ಆಜ್ಞೆ ಹೊರಟಿತು. ರಾಜ್ಯUಳ À À À À À À À ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯರಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಸೌಕರ್ಯ ವಿರಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪv್ಯÉ ೀಕಿಸPೂಡzಂಬ ನಿರೂಪ ಪPಟವಾಯಿತು, ್ರ À É ್ರ À 1950ರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪುಗಳಿಂದ ದಕಿಣದ ರಾಜ್ಯUಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ್ಷ À ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾರ್ಪಾಡಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಗ್ರೊಗಳ ಪv್ಯÉ ೀಕೀಕgಣ ಶಾಸ£ಬಾಹಿರªಂದು 1954ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಘೋಷಿಸಿತು. 1955ರಲ್ಲಿ ್ರ À À É ಶಾಲೆU¼ಲ್ಲಿ ಪv್ಯÉ ೀಕೀಕgಣದ ನಿವಾರuಗೆ ತೀವUತಿಯಿಂದಲೂ ಸದ್ಭಾªದಿಂದಲೂ ಕªು À À ್ರ À É ್ರ À À ್ರ À ಕೈಗೊಳvP್ಕzಂದು ಆದೇಶಿಸಿತು; ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೂ ಪªೀಶವಿರvP್ಕzಂದು ್ಳ À À É ್ರ É À À É ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿತು. 1956ನೆಯ ಜನªರಿ 10ನೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ರೈಲುಗ¼ಲ್ಲೂ ರೈಲುನಿಲ್ದಾಣಗಳ À À ವಿಶ್ರಾಂತಿಮಂದಿರಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕೀಕರಣವನ್ನು ಅಂತರರಾಜ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯಾಯೋಗ ನಿಷಿದ್ಧªಂದು ಸಾರಿತು. ಈ ಸುಧಾರuUಳಿಂದ ದಕಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯUಳ ಅಧಿಕಾರಿವರ್Uಗ¼ು É É À ್ಷ À À À ಕುz್ಧÀ ವಾದುವು. 1955ರಲ್ಲಿ ಮಿಸಿಸಿಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ನೀಗೊU¼ು ಮತದಾನ ಮಾಡzಂತೆ ಅವರ ್ರ ್ರ À À À ಮೇಲೆ ಬಲಪಯೋಗ ನqಯಿತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆU¼ಲ್ಲಿ ಪv್ಯÉ ೀಕೀಕgಣವ£್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ್ರ É À À ್ರ À À ವರಿಷನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸತ್ಯಾUಹ ಹೂಡುವಂತೆ 1956ರಲ್ಲಿ ್ಠ ್ರÀ 101 ಮಂದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮನವಿ ಹೊರಡಿಸಿದರು. ವರ್ಜಿನಿಯದಲ್ಲಿ ಮಿಶಪಾಠಶಾಲೆU¼£್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ಪಾಠಶಾಲೆUಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬಿಳಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ್ರ À À À À ಶುಲ್ಕ¸ಂದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣದ ಬಳಕೆ ಪ್ರಾgಂ¨sವಾಯಿತು. ಈ ಬಿಕ್ಕಟಿನಿಂದ À À À ್ಟ ಅಸªiÁಧಾನ ಹೊಂದಿದ ಉದಾರ ಹೃದಯರಾದ ಕಾಂಗೆಸ್ ಸಬಾ ಸz¸್ಯÀ gು ನೀಗೊUಳ À ್ರ s À À ್ರ À ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಪೌರಾಧಿಕಾರ ರPuಗೆ ವಿzsೀಯಕU¼£್ನು ಮಂಡಿಸಿದgು. ಅzs್ಯÀ P್ಷÀ ್ಷÀ É É À À À À ಐಸೆನ್ ಹೋವರ್ ಪೌರಾಧಿಕಾರನಿರಾಕgಣದ ಆಪಾದ£Uಳ ವಿಚಾರuಗೆ ದ್ವಿ¥ಕೀಯ ó À É À É À ್ಷ ಆಯೋಗªÇಂದ£್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದgು. É À À ಯುದ್ಧ ಜೀವನ : ಅಮೆರಿಕzಲ್ಲಿ ಸಂ¨sವಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧU¼ಲ್ಲೂ ನೀಗೊU¼ು À À À À ್ರ À À ಅಸಮಾನ ಶೌರ್ಯದಿಂದ ಕಾದಾಡಿದರು. 1,78,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೀಗ್ರೊ ಸೈನಿಕರು ಅಂತರ್ಯುದ್ಧzಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪgವಾಗಿ ಯುದ್ಧP್ಕÉ ಬಂದಿದ್ದgು. ಅವರಿಲ್ಲz,É ಯುದ್ಧzಲ್ಲಿ À À À À ತª್ಮು ವಿಜಯ ಸಂದೇಹಾಸzವಾಗುತ್ತಿದ್ದಿvಂದು ಏಬ್ರಹಾಮ್ ಲಿಂಕನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾ£.É ಈ À ್ಪ À É ಯುದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆ ಆರು ನೀಗ್ರೊ ಸೈನ್ಯ ವಿಭಾಗU¼ು ರಚಿತವಾದುವು. À À ಒಂದ£ಯ ಮಹಾಯುದ್ಧzಲ್ಲಿ 3,42,00 ನೀಗ್ರೊ ಸೈನಿಕರಿದ್ದgು. ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ É À À ಮೇಲೆ ಅವg£್ನು ಸೈನ್ಯಾದಿಕಾರಿಗ¼ು ಕೇವಲ ಊಳಿಗzªgನ್ನಾಗಿ ನಿಯಮಿಸಿಕೊಂಡgು. À À ü À À À À À ಆದg, ನೀಗ್ರೊ ನಾಯಕರ ಹಾಗೂ ನೀಗ್ರೊ ವೃತ¥ತಿPUಳ ಪತಿ¨sಟನೆಯ ¥sಲವಾಗಿ, É ್ತ À ್ರ É À ್ರ À À ಅನ್ನಾಪಾಲಿಸ್ ಎಂಬಲ್ಲಿgುವ ನೌಕಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೀಗೊUಳಿಗೂ ಪªೀಶ ದೊರೆಯಿತು. À ್ರ À ್ರ É 1940ರಲ್ಲಿ ಅzs್ಯÀ P್ಷÀ ಫಾಂಕ್ಲಿನ್ ರೂಸ್ûªಲ್ಟ್ ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನ್ಯzಲ್ಲಿ ಬ್ರಿUೀಡಿಯರ್ ಜನgಲ್ ್ರ É À É À ಪzವಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀಗ್ರೊ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿಸಿದgು. À À ಎರq£ಯ ಮಹಾಯುದ್ಧzಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಸೈನ್ಯ ವಿಭಾಗUಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 11,74,000 À É À À ನೀಗೊU¼ು ಸೇರಿದ್ದgು. ಸುಮಾರು 7,00,000 ನೀಗ್ರೊ ಸೈನಿಕgು ನಾನಾ ರಣರಂಗU¼ಲ್ಲಿ ್ರ À À À À À À ಹೋರಾಡಿದ್ದರು. ಸೈನ್ಯಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನದಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರತು ಬೇರೆಲ್ಲ ನೀಗ್ರೊ ಸೈನ್ಯಾದಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಳಿಯ ಸೈನ್ಯಾದಿಕಾರಿಗ¼ೂಡನೆ ಸº¥ಂಕ್ತಿ ದೊರೆಯಿತು. ನೀಗ್ರೊ ü ü É À À ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ಈ ಯುದ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿ 7,768 ಕ್ಕೇರಿತು. ಯುದ್ಧದ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀಗ್ರೊ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿಯ ಸೈನ್ಯUಳ ಸಂಘಟನಾಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾgಂ¨sವಾಗಿದ್ದು, ಯುದ್ಧªುುಗಿದ À À À À ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿದು, ಕೊರಿಯ ಯುದ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತµ್ಟು ಬಲಗೊಂಡು ತgುವಾಯ ್ತ À À ತೀವUತಿಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು. ್ರ À ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ : ನೀಗೊU¼ು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಸಾಯದ ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳಾಗಿಯೇ ್ರ À À ಇದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ಕಾಲುಪಾಲು ಜನ ಗೇಣಿPೂಡುವ ಒಕ್ಕಲುಗಳಾಗಿದ್ದgು; ಇಲ್ಲವೆ ಬೆ¼ಯ ಮಾರಾಟದಿಂದ É À É


ಅಮೆರಿಕದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀಗ್ರೊ ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ, ಆಹಾರ, ಹೊಲಗೆಲಸದ ಉಪPgಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾವiಗ್ರಿU¼£್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳಲು ಅವgು ಸಾಲಪqಯಬೇಕಾಗಿತು.್ತ À À À À À ್ಳ À É ಅವರ ಬೆ¼ಯ ಬೆ¯,É ಅವರ ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಲೆP್ಕÀ ಪುಸPU¼£್ನು ಇಟ್ಟುPೂಳುªªgೂ É ್ತ À À À À É ್ಳ À À À ವರ್vಕgೀ. ಇದರಿಂದ ಈ ನೀಗ್ರೊ ಗೇಣಿದಾರgು ಸದಾ ಸಾಲದ¯ೀ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿz್ದÀ gು. À É À ್ಲÉ À 20ನೆಯ ಶvªiÁನದ ಪ್ರಾgಂ¨szಲ್ಲಿ ಹೊಲಗೆಲಸದ ನೀಗೊU¼ಲ್ಲಿ ಹೆಚಿ£ªgು ಸಾಲದಲ್ಲಿ À À À À À ್ರ À À ್ಚ À À À ಮುಳುಗಿದ್ದgು. ಬೇಸಾಯಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ವ್ಯವ¸್ಥÉ Uಳಿಂದ ಪಯೋಜನ À À ್ರ ಪqzªgಲ್ಲಿ ಹೆಚಿ£ªgು ಬಿಳಿಯರೇ ಆಗಿದ್ದgು. É À À À ್ಚ À À À À 1940ರಿಂದ 1950ರªgಗಿನ ಕಾಲಾವದಿಯಲ್ಲಿ ದಕಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯU¼ಲ್ಲಿ ವ್ಯªಸಾಯ À É ü ್ಷ À À À ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಪಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಉದ್ಯಮಗಳು ವಿಪುಲವಾಗಿದ್ದುzರಿಂದ ಹೊಲಗೆಲಸzªg£ೀಕgು ನUgUಳಿಗೆ ತೆgಳಿದgು. ವ್ಯªಸಾಯಾಭಿ À À À À É À À À À À À À ವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಂಡವಾಳವೂ ಕುಶಲಕಾರ್ಮಿಕರೂ ಅಪಾರವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಕೃಷಿನಿರತರಾದ ನೀಗ್ರೊಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಈ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಸಾಗುವಳಿಮಾಡುವ ¨sೂಮಾಲಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚಿvು. ಇಂಥ ¨sೂಮಾಲಿಕರ ಬಿಳಿಯರೇ À ್ಚ À À ಹೆZು.್ಚ ಆದರೆ ಈ ಕಾಲಾವದಿಯಲ್ಲಿ ಗೇಣಿದಾರಿ ಪz್ಧÀ ತಿಯೂ ಬೆ¼ಯ ಪಾಲು ಕೊಡುವ À ü É ದುಷ್ಟ¥z್ಧÀ ತಿಯೂ ಮಾಯವಾಗುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದುªÅÀ . 1954ರಲ್ಲೂ 1955ರಲ್ಲೂ ನೀಗ್ರೊ À ಜನರ ಮೇಲಣ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತಿ ಪೀಡನೆಯನ್ನೂ ಬಲಪ್ರಯೋಗವನ್ನೂ ನಿಷೇಧಿಸಿ ವರಿಷ್ಠನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪುಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನೀಗ್ರೊಗಳು ಗ್ರಾªiÁಂತgUಳಿಂದ ನUgUಳಿಗೆ ಹೆZ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರಲು ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಅವgು À À À À À À À À ಹೊಲದಾಳುಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಾಳುಗಳಾಗಿಯೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂಥವರ ಸಂಖ್ಯೆ 1910ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 21.6ಕ್ಕೆ, 1930ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 28.6ಕ್ಕೆ., 1940ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 30ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಆದರೆ ಇದೇ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಮನೆಯಾಳುಗಳ ü ಮತ್ತು ಮನೆಯಾಳುಗಳಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ನೀಗ್ರೊ ಹೆಂಗ¸ರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತು; À ್ತ ಆದರೆ ಅವರು ಅಡಿಗೆಯವರಾಗಿ ಪರಿಚಾರಿಕೆಯರಾಗಿ, ಸೌಂದರ್ಯತಜ್ಞರಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸತೊಡಗಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 1950ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೀಗ್ರೊ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶU¼ು ಲಭಿ¸vೂಡಗಿದುವು. À À À É ಗುಲಾಮವೃತ್ತಿ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಕುಶಲವೃತ್ತಿಗಳ ನೀಗ್ರೊ ಜನರನೇಕರು ಕೆಲಸ ಕ¼zುಕೊಂಡgು. ಅವರ ಕೆಲಸP್ಕÉ ಬಿಳಿಯರೇ ಬಂದಿದ್ದgು. ನೀಗ್ರೊ ವೃತ್ತಿಯೆಂದು É À À À ಹೆ¸ರಾಗಿದ್ದ ಕ್ಷೌgPರ್ªು, ಪರಿಚಾರಕ ವೃತ್ತಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಕೇತUಳಿಗೂ ಬಿಳಿಯರು À À À À ್ಷ ್ರ À ಬರvೂಡಗಿದgು. ಜೊತೆU, ದಕಿಣಪ್ರಾಂತ್ಯU¼ಲ್ಲಿ ತ¯ಯೆತ್ತಿದ ಯಾಂತ್ರಿPೂೀದ್ಯªುಗ¼ಲ್ಲಿ É À É ್ಷ À À É É À À ನೀಗ್ರೊಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣದ ನೀಗ್ರೊಗಳು ಉತ್ತರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ವಲಸೆಹೋಗುವಂತಾಯಿತು. ಆದರೆ ನೀಗ್ರೊ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಿಳಿಯರು ಅಲ್ಲೂ ಬರvೂಡಗಿದgು. ತೀವವಾಗಿ ಉದ್ಯªುಗ¼ು ಹೆZುತಿz್ದÀ ಉತರ ಪ್ರಾಂತ್ಯU¼ಲ್ಲಾzgೂ É À ್ರ À À À್ಚ ್ತ ್ತ À À À É ಕುಶಲ ವೃತ್ತಿUಳಿಗೂ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿUಳಿಗೂ ನೀಗೊUಳ ಬದಲಾಗಿ ಬಿಳಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೇ À À ್ರ À ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ನೀಗ್ರೊಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದೊರೆಯದಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಪv್ಯÉ ೀಕ ಸಂಘU¼ು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಲಾರಂಭಿಸಿದುವು. ಇದರಿಂದ ್ರ À À ನೀಗ್ರೊ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕgೂಳಗೆ ಪg¸ರ ವೃತ್ತಿªiÁತರ್ಯ ಮತµ್ಟು ಹೆಚಿvು. É À ್ಪÀ À ್ಸ ್ತ À ್ಚ À ಉತ್ತರ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಉದ್ಯಮಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಗ್ರೊಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದೊರೆತುದು ಒಂದನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಬಿಳಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಪಾರಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿನ ಯುದ್ಧ ಸೇನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಿಳಿಯ ಕೆಲಸಗಾರgು ವಲಸೆ ಬರುವುದೂ ನಿಂತೇಹೋಗಿತು.್ತ ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯªುಗ¼ಲ್ಲಿ À À À ನೀಗೊU¼£್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳುªÅÀ ದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು. ಇವgಲ್ಲಿ ದಕಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯUಳಿಂದ ್ರ À À À ್ಳ À ್ಷ À ಬಂದªgೀ ಹೆZ್ಚು. ಕಬ್ಬಿಣ, ಉಕ್ಕು, ಯಂತಸಾಮಗ್ರಿ, ವಾಹ£Uಳ ಕಾರ್ಖಾನೆUಳಿಗೂ À É À ್ರ À À À ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಇವರು ದಕ್ಷಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದgೂ 1930ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾgಂ¨sವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವgೂ ಉಚ್ಚಾಟನೆ À À À ್ಟ À ಹೊಂದಿದgು. À 1935 ರಲ್ಲಿ ಇವರ ದುಃಸ್ಥಿತಿ ಕೊಂಚ ಸುಧಾರಿಸಿತು. ಆಗ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಉದ್ಯªು À ಸಂಸ್ಥೆUಳ ಸª್ಮುೀಳ£, ಕುಶಲ ಅzರ್sಕುಶಲ, ಅಕುಶಲ ಕಾರ್ಮಿಕg£್ನÉ ಲ್ಲ ಸಂಘಟಿಸಿತು. À É À À À ಈ ಸª್ಮುೀಳ£ದ ಸz¸್ಯÀ ¸ಂಖ್ಯೆ ಹೆಚಿzಂತೆಲ್ಲ ಸz¸್ಯÀ v್ವದ ನಿಯಮಾವಳಿಗ¼ೂ ಇನ್ನಷ್ಟು É À À À ್ಚ À À À À ಉದಾರಗೊಂಡವು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೀಗ್ರೊ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷ ಕಾರ್ಮಿಕರೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇರಿ, ತಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದರು. ಕೆಲವgು ನೀಗ್ರೊ ನಾಯಕgು ಜೂನ್ 1941 ರಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್‍ಟನ್ನಿಗೆ ತೆgಳಿ, ಯುದ್ಧಸಾಮಗ್ರಿ À À À ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆU¼ಲ್ಲಿ ವರ್ಣ¨sೀದ ನೀತಿಯನ್ನು ತqUಟಲು ಯುಕPªು ಕೈಗೊಳುªಂತೆ À À É É À ್ಟ ್ತ ್ರÀ À ್ಳ À ಸರ್ಕಾರª£್ನು ಒತ್ತಾಯ ಪಡಿಸಿದgು. ಈ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿದ ಅzs್ಯÀ P್ಷÀ ರೂಸ್óªಲ್ಟ್ À À À É ಜುಲೈ 1941 ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ, ರPuೂೀದ್ಯªು ಸಂಸ್ಥೆU¼ಲ್ಲಾUಲಿ ಸರ್ಕಾರzಲ್ಲಾUಲಿ ್ಷÀ É À À À À À À

413

ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ ತಕ್ಕುದಲ್ಲವೆಂದೂ ಆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೂಕ್ತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸತಕ್ಕುದೆಂದೂ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಬರುವ ದೂರುಗ¼£್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಒಂದು ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನೂ ರಚಿಸಿದgು. À À À ದಕಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯU¼ಲ್ಲಿ ಈ ಸುಧಾರuಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋzsವಿದ್ದgೂ ಉತರ ಪ್ರಾಂತ್ಯU¼ಲ್ಲಿ ್ಷ À À É À À ್ತ À À ಅದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಸತ್ಫಲಗಳು ದೊರೆತವು. ಜೂನ್ 1946ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ zs£ವಿನಿಯೋಗP್ಕÉ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಲು ಕಾಂಗೆಸ್ ಸಬೆs ನಿರಾಕರಿಸಿದ À À ್ರ ಕಾರಣ, ಸಮಿತಿಯ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತವಾಯಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ (1953) ರಲ್ಲಿ ಅzs್ಯÀ P್ಷÀ ಐಸೆನ್‍ಹೋವರ್ ó ವರ್ಣ¨sೀದನಿವಾರಕ ನಿಯಮಗ¼ು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿತವಾಗು ವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಲು É À ್ಳ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿದgು. ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನೀಗ್ರೊ ಸz¸್ಯÀ £ೂ À À À ಇದ್ದ. ನೀಗೊU¼ು ಉದ್ಯªು ಇಲ್ಲವೆ ಕೃಷಿಕಾರ್ಮಿಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲದೆ ಶಿಕಣ, ವೈದ್ಯ, ಸªiÁಜಸೇವೆ ್ರ À À À ್ಷ À ಮೊದಲಾದ ತಜ್ಞªೃÀ ತ್ತಿUಳಿಗೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದgು. 1950 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,25,000 À À ನೀಗ್ರೊಗಳು ಅಂಥ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವರ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀಗ್ರೊಗಳೇ. ಬಿಳಿಯರು ಇವರ ಬಳಿ ಸೇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಆ ತgುವಾಯವೂ ಅನೇಕ ಬಿಳಿಯ ಸಂಸ್ಥೆU¼ು À À À ನೀಗೊU¼£್ನು ಸ್ಥ¥ತಿಗಳಾಗಿ, ಶಿಲ್ಪಿUಳಾಗಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ, ವ್ಯಾಪಾರvಜ್ಞರಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ್ರ À À À À À À ಕೊಂಡಿದ್ದುªÅÀ . 20ನೆಯ ಶvªiÁನದ ಪೂರ್ವಾzರ್sದಲ್ಲಿ ನೀಗೊಜನರ ಬ್ಯಾಂಕುಗ¼ೂ À À À ್ರ À ವಿಮಾಸಂಸ್ಥೆU¼ೂ ವೃತ¥ತಿPU¼ೂ ವೃದ್ಧಿಸಿದುವು. À À ್ತ À ್ರ É À À ವಿದ್ಯಾಭಿªೃÀ ದ್ಧಿ, ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ವಿಕಾಸ : 1865 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ£Uಳ À À ಸಂವಿಧಾನದ 13ನೆಯ ತಿದ್ದು¥ಡಿಯ ¥sಲವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗುಲಾಮರೂ ಬಂzsªುುಕರಾದgು. À À À À ್ತ À ಆಗ ನೀಗೊU¼ಲ್ಲಿ ಹೆಚಿ£ªgಲgೂ ನಿರPgPುಕ್ಷಿUಳಾಗಿದ್ದgು. ಬಂzsªುುಕರಾದ ಕೆಲವgೀನೊ ್ರ À À ್ಚ À À É ್ಲ À ್ಷÀ À À À À À À ್ತ É ಓದುಬರೆಹ ಕಲಿತಿದ್ದgು. ಇನ್ನು ಕೆಲವgು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಶಾಸ£ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ À À À ಎಲ್ಲೊ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ನೀಗ್ರೊಗಳ ಶಿಕಣಸªುಸ್ಯೆಗೆ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಅತ್ಯª¸gದಿಂದ ಗªುನ ್ಷ À À À À À ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 1862 ರಲ್ಲಿ ಮತೀಯಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ನೀಗ್ರೊ ಪಾಠಶಾಲೆU¼£್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದುವು. ಕೇಕgುಗ¼ೀ ಮೊದಲಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ À À À ್ವ À É ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಬಂಧಮುಕ್ತರ ಸಹಾಯಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉತ್ತರ ಪ್ರಾಂತ್ಯU¼ಲ್ಲೂ ಪಾಠಶಾಲೆU¼£್ನು ತೆgಯತೊಡಗಿದುವು. ಯುದ್ದದ ಕೊನೆಯ ವರ್µದಲ್ಲಿ À À À À À É À ಸು. 1,000 ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷgು ಅಧ್ಯಾ¥Pರಾಗಿ ನೀಗೊಶಿಕಣದಲ್ಲಿ ನಿರvರಾಗಿದ್ದgು. 1865 À À À ್ರ ್ಷ À À ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೀಗ್ರೊಗಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೊಣೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಧಮುಕ್ತ ನೀಗ್ರೊ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. 1870 ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಂತುಹೋದಾಗ, ನೀಗೊUಳ ಉಚಶಿಕಣಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲಾಂಟ, ಹೊವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ಕ್ ವಿಶವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗ¼ೂ ್ರ À ್ಚ ್ಷ ್ವ À ಹ್ಯಾಂಪನ್ ವಿದ್ಯಾ¨ªನ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರೌqವಿದ್ಯಾ¸ಂಸ್ಥೆU¼ೂ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದುವು. ್ಟ Às À Às À À À ಈ ನqುವೆ ದಕಿಣಪ್ರಾಂತ್ಯU¼ಲ್ಲಿ ಉಚಿತಶಿಕಣಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಡು ನqಯಿತು. ಕೆಲವಾರು À ್ಷ À À ್ಷ É ಕಡೆ ಮಿಶಪಾಠಶಾಲೆU¼ೂ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದುವು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ಮಿಶª್ಯÀ ª¸್ಥÉ ್ರ À À ್ರ À ಬಿಳಿಯರ ಆಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು. 1877 ರಲ್ಲಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಕಾರ್ಯ ಕೊನೆUೂಂಡು, ಸzೀಶೀರಾಜ್ಯಬಾರ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದಾಗ, ದಕಿಣಪ್ರಾಂತ್ಯUಳ ಬಿಳಿಯ É ್ವ É s ್ಷ À ಅಧಿಕಾರಿಗ¼ು ಸಾರ್ವಜನಿಕPೀತzಲ್ಲಿ ನೀಗೊಶಾಲೆU¼ು, ಕಟq, ಸಜ್ಜು¸ಲಕgu, ವೇತನ À ್ಷÉ ್ರ À ್ರ À À ್ಟ À À À É ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರzಲ್ಲಿ ವರ್ಣ¨sೀದನೀತಿಯನ್ನು ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಅನುಸರಿಸvೂಡಗಿದgು. À É É À ಇದರಿಂದ ನೀಗೊU¼ು ತª್ಮು ವಿದ್ಯಾ¸ಂಸ್ಥೆUಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆUಳ ನೆgª£್ನು ಯಾಚಿಸ ್ರ À À À À À À À À À ಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಕಾಲಾವದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪಾಠಶಾಲೆU¼ೂ ಕಾಲೇಜುಗ¼ೂ ü À À À ಸ್ಥಾಪಿತವಾದುವು. ಅಂಥವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೂಕರ್ ಟಿ. ವಾಷಿಂಗ್‍ಟನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಟಸ್ಕೆಗೀ ವಿದ್ಯಾ¸ಂಸ್ಥೆ ಉಲೇಖನೀಯ. ಸು. 1906 ರಲ್ಲಿ 15,00,000 ನೀಗ್ರೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದgು; À ್ಲ À 28,560 ನೀಗ್ರೊ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದರು; 2,000 ನೀಗ್ರೊಗಳು ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದರು; 700 ನೀಗ್ರೊಗಳು ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ನೀಗೊಪಾಠಶಾಲೆU¼ು ಬಿಳಿಯ ಪಾಠಶಾಲೆU¼ೂಡನೆ ಸªiÁನ¸್ಕÀಂzsವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ್ರ À À À É À À ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣೋತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀಗೊU¼ು ದಕಿಣಪ್ರಾಂತ್ಯUಳಿಂದ ಉತgP್ಕೂ ್ತ ್ರ À À ್ಷ À ್ತ À À ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೂ ಅಪಾರಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ್ದರು. ವರ್ಣಭೇದ ಇದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶUಳಿದ್ದªÅÀ . ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ¸ಂಸ್ಥೆUಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ್ಚ À À À ಪಬಾವªÇ ಹೆZುªಂತಾಯಿತು. ್ರ s À À್ಚ À ನೀಗ್ರೊಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಿಧಾನವನ್ನು ತಾವೇ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾದ ಮುಖ್ಯ¸ಂಸ್ಥೆಯೆಂದರೆ ಕೈಸªುತz್ದು. ಅನೇಕ ಮಠU¼ು ಶಿಶುವಿಹಾರPೀಂದU¼£್ನೂ À ್ರ ್ತ À À À À É ್ರ À À À ಉದ್ಯೋಗ¸ಂಪಾದನಾ ಸಂಸ್ಥೆU¼£್ನೂ ಸಂಜೆಯ ಪಾಠಶಾಲೆU¼£್ನೂ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದುªÅÀ . À À À À À À À


414

ಅಮೆರಿಕದ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು

ಅನೇಕಾನೇಕ ನೀಗ್ರೊ ಸೌಭ್ರಾತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀಗ್ರೊಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ನೆರವಾದುವು. ಅನೇಕಾನೇಕ ಸೇವಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ನೀಗೊಗಳಿಗೆ ್ರ ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಉಪಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದುವು. ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಬಿಳಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದ್ದ ಕೈಸ್ತಯುವಜನ ಸಂಸ್ಥೆU¼ಲ್ಲಿ ನೀಗೊUಳಿಗೂ ಪªೀಶ ದೊರೆಯತೊಡಗಿತು. ್ರ À À ್ರ À ್ರ É ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣೋತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀಗೊಜನರ ಬುದ್ಧಿಜೀವನ ವೈವಿzs್ಯÀ¥ೂರ್ಣವಾಗಿ ್ತ ್ರ À ವಿಸರಿಸಿತು. ನೀಗೊಜನರ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಉದ್ದಾªು ಗಂಥ, ಲೇಖನU¼ು ಹೊರಟುವು. ್ತ ್ರ À ್ರ À À 1901 ರಲ್ಲಿ ಬೂಕರ್ ಟಿ. ವಾಷಿಂಗ್‍ಟನ್ ಅಪ್ ¥sªiïಸೇವರಿ (ಬಂzsªೂೀಕ) ಎಂಬ ್ರÀ À ್ಲ À É ್ಷ ಹೆಸರಿನಿಂದ ತನ್ನ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆದ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಜೀವನಚರಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್‍ಟನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸzಲ್ಲಿ ಘ£¥ಂಡಿತ. ಅವನ ಅಮೆರಿಕದ ನೀಗ್ರೊ ಜನಾಂಗದ ಚರಿತ್ರೆ 1883 ರಲ್ಲಿ À À À ಪPಟವಾಯಿತು. ಲಲಿತಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾತೃಗ¼ಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ರ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಚೆಸ್ಟ್£ಟ್ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ್ರÀ À À ಅಗ್ರಪಂಕ್ತಿ ಸಲ್ಲುವುದು. ಅವನ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳೂ ಕಾದಂಬರಿಗಳೂ ಬಲುಬೇಗನೆ ಜನಪಿಯವಾದುವು. ಪಾತ್ರ ನಿರೂಪuಯಲ್ಲೂ ಕx£P¯ಯಲ್ಲೂ ಇವ£ು ಸಿದ್ಧº¸್ತÀ. ್ರ É À À À É À À ಪಾಲ್‍ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡನ್‍ಬಾರ್ ಭಾವಗೀತ-ಕವಿಯೆಂದೇ ಪಸಿದ್ಧನಾಗಿ ನೀಗ್ರೊ ಜನvಯ ್ರ É ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾದ. ಈ ನqುವೆ ನೀಗ್ರೊ ಪತಿಕಾಪ¥ಂಚ ತ£್ನÀ ಜನರ ಹP್ಕುಬಾzs್ಯÀ vUಳಿಗಾಗಿ ಬಿರುಸಿನ À ್ರ ್ರ À À É À ಹೋರಾಟ ನq¸vೂಡಗಿತು. ಸzರ್ನ್ ರಿವ್ಯೂ 1872, ಎ.ಎಂ.ಇ. ಚರ್ಚ್ ರಿವ್ಯೂ ಎಂಬ É À É À ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಪತಿPU¼ು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಶಿಕಣ, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದುªÅÀ . ್ರ É À À ್ಷ ವೃತ್ತಿ¥ತಿPU¼ು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರUಳಿಗೆ ಹೆಚಿನ ಗªುನ ನೀಡಿದುವು. À ್ರ É À À À ್ಚ À 1901 ರಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಎಂಬ ಪತಿಕೆ ನೀಗ್ರೊ ಜನರಿಗೆ ಸªiÁನಾಧಿಕಾರ ಕೊಡಿಸುವುದP್ಕÉ ್ರ À ಹೋರಾಡತೊಡಗಿತು. 1900 ರಲ್ಲಿ ಸು. 150 ನೀಗ್ರೊ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿದ್ದುವು. 20ನೆಯ ಶvªiÁನzಲ್ಲಿ ಉತgಪ್ರಾಂತ್ಯU¼ಲ್ಲಿ ನೀಗೊUಳ ಶೈಕಣPಸೌಕರ್ಯಗ¼ು À À À ್ತ À À À ್ರ À ್ಷ  À À ಹೆಚ್ಚಿದುವು; ಅವರ ಬೌದ್ಧಿಕಪ್ರಗತಿಯೂ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ವಿಕಾಸವೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬೆ¼zುವು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವರ್ಣದೇಷವಿದ್ದgೂ ಅವರ ವ¸ತಿಸೌಕರ್ಯ ತೃಪ್ತಿPgವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದgೂ É À ್ವ À À À À À ಒಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟೋ ಸುಧಾರಣೆ ಹೊಂದಿತು. ಒಂದ£ಯ É ಮಹಾಯುದ್ಧದನಂತರ ನೀಗ್ರೊಗಳ ಹೋರಾಟ ದಕ್ಷಿಣಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಬಿಳಿಯರಿಗಿರುವಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾವಕಾಶ ನೀಗ್ರೊಗಳಿಗೂ ದೊರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಕೂಗೆದ್ದಿತು. ಒಂದ£ಯ ಮಹಾಯುದ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾvಂತ್ಯ, ಸªiÁನತೆ ಮುಂತಾದ ಉದಾತPಲ£Uಳ É À ್ರ À ್ತ À ್ಪ É À ಹಿಂದುಮುಂದುಗಳನ್ನು ಅರಿತವರಾದ ನೀಗ್ರೊನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಶಮಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ಸªiÁನvಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಹೋರಾಟವೆಬ್ಬಿಸಿದgು. ್ರ À É À ಈ ಹೋರಾಟದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 1950 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸP್ರ್ಯುಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, À ನೀಗೊಶಿಕPರ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿಯ ಶಿಕPರ ವೇತ£U¼ಲಿgುವ ತಾರvª್ಯು ಶಾಸ£ಬಾಹಿರªಂದು ್ರ ್ಷÀ ್ಷÀ À À À ್ಲ À À À À É ಘೋಷಿಸಿತು. 1935 ರಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾಸೌಕರ್ಯಗ¼ು ನೀಗೊUಳಿಗೆ ಲಭಿ¸ಲಾರಂಭಿಸಿ À ್ರ À À ದುವು. ವಿದ್ಯಾವಿಚಾರzಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಗೆಯ ವರ್ಣನೀತಿಯೂ ಶಾಸ£¸ª್ಮುvªಲªಂದು À À À À À À ್ಲ É ನ್ಯಾಯಾಲಯಗ¼ು ಪzೀ ಪzೀ ಘೋಷಿಸಿ, ನೀಗೊUಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದುವು. À É É ್ರ À ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ಣಯಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ದಕ್ಷಿಣಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ನೀಗ್ರೊಗಳಿಗಾಗಿ ಪತ್ಯೇಕ ಪ್ರೌಡಶಿಕ್ಷಣಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನೂ ವೃತ್ತಿಶಿಕ್ಷಣಾಲಯಗಳನ್ನೂ ಸ್ಥಾಪಿಸತೊಡಗಿದುವು. ್ರ s ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದರೂ ಸಮಾನವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ತೃಪವಾಗಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕೆಯಿಂದ ನqದ ಈ ಸುಧಾರu, 1950 ರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಫಲವೆಂದು ್ತ ್ಷ É É ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಬಿಳಿಯರ ವೃತ್ತಿಶಿಕ್ಷಣಸಂಸ್ಥೆU¼£್ನು ಪªೀಶಿಸಲು ಬಿಳಿಯರಿಗಿರುವµ್ಟು À À À ್ರ É À ಅಧಿಕಾರ ನೀಗೊUಳಿಗೂ ಇದೆಯೆಂದು ವರಿಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಘೋಷಿಸಿತು. ್ರ À ಎರ q À £ É ಂ iÀ ು ವ ು ಹಾಂiÀ ು ುದ್ಧಾನ ಂ ತ g À , ನಾನಾ ಕೆ ್ಷ ೀ ತ ್ರ U À ¼ À ಲಿ ್ಲ ಬಿಳಿಂiÀ ು ರ ಪv್ಯÉ ೀಕೀಕgಣನೀತಿಗೆ ಆಘಾತªÅÀ ಂಟಾಯಿತು; ಇದರಿಂದ ನೀಗೊUಳ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಹಾಗೂ ್ರ À ್ರ À ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಗತಿಯುಂಟಾಯಿತು. ಪ್ರತ್ಯೇಕೀಕರಣನೀತಿ ಕುಸಿಯುವುದP್ಕÉ ಎಷ್ಟೋ ಹಿಂದಿನಿಂದ¯ೀ ನೀಗೊUಳ ಬೌದ್ದಿPಜೀವ£ªÇ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ É ್ರ À À À À ಜೀವ£ªÇ ಗªುನಾರ್ಹವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದುªÅÀ . ಆರ್ಥಿಕ¥Uತಿಯೊಡನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆUೂ À À À ್ರÀ À À ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪUಳಿಗೂ ಬಿಡುವು ಪqದ ನೀಗೊU¼ು ನಾನಾ ಜ್ಞಾ£ಶಾಖೆU¼ಲ್ಲಿ À É ್ರ À À À À À ಮಹv್ವÀದ ಕೊಡುಗೆ ಸಲಿಸಿದ್ದgು. ಜಾರ್ಜ್ ಡಬ್ಲ್ಯು. ಕಾರ್ವರ್, ಪರ್ಲ್ ಜೂಲಿಯನ್ ್ಲ À ಮೊದಲಾದªgು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ವಿಖ್ಯಾvರಾದgು. ಚಾಲ್ರ್ಸ್ ಎಸ್. ಜಾನನ್, ಇ. ಫಾಂಕ್ಲಿನ್ À À À À ್ಸ ್ರ ¥sಸೀóಯರ್ ಮುಂತಾದªgು ಸªiÁಜಶಾಸ್ರ್ತªೀತರಾಗಿ ಪಸಿದ್ಧರಾದgು; ಇನ್ನು ಕೆಲವgು ್ರÉ À À À É ್ತ ್ರ À À ಇತಿಹಾಸ ಪಂಡಿತರಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಶಾಸ್ರಜರಾಗಿಯೂ ಹೆ¸gು ಪqzgು. ಸಂಯುಕರಾಷ್ರ್ಟ ್ತ ್ಞ À À É À À ್ತ

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮzs್ಯÀ ¸್ಥÀ ಪುರುಷರಾಗಿ ಸಲಿಸಿದ ಸುv್ಯÀ ¸ೀವೆಗೆ 1950 ರಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ್ಲ ್ತ É ಪಡೆದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶಾರದರಾದ ರಾಲ್ಫ್ ಜೆ. ಬುಂಜ್ ನೀಗ್ರೊ ನಾಯಕಶಿರೋಮಣಿU¼ಲ್ಲಿ ಚಿರ¸್ಮÀ gಣೀಯರಾಗಿದ್ದಾg. À À À Â É ನೀಗ್ರೊಗಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪರಿಣತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲಲಿತP¯U¼ಲಿ.್ಲ ಒಂದ£ಯ ಮಹಾಯುದ್ಧಾ£ಂತರ ಲೋಕೋತರ ಪತಿಭಾಶಾಲಿಗಳಾದ À É À À É À ್ತ ್ರ ಕವಿಗ¼ೂ ಪಬಂzsಕಾರgೂ ಕಾದಂಬರಿಕಾರgೂ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆ¼ಕಿಗೆ ಬಂದು À ್ರ À À À À ಹಾರ್ಲಿಮ್ ಪುನರುತ್ಥಾನಕರ್ತರು ಎಂಬ ಶ್ಲಾಘನೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೂ ಅಪಮಾನಕ್ಕೂ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರಿಯಾದ ದೀನದಲಿತ ನೀಗ್ರೊ ಜನಾಂಗದ ಗೋಳಾಟವನ್ನು ಈ ಲೇಖಕರು ಮನಕರಗುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಳೆಯ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಡಿ ಮೆಕೆ ಎಂಬ ಕವಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲೇಬೇಕು. ಗ್ವೆಂಡೊಲಿನ್ ಬ್ರೂಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಕªಯತ್ರಿಯ ಕಾವ್ಯgZ£ಗೆ 1950 ರಲ್ಲಿ ಪುಲಿಟ್ಸರ್ ಬಹುಮಾನ ಲಭಿಸಿತು. ಗz್ಯÀ ¯ೀಖಕgಲ್ಲಿ À À À É É À ವಾಲ್ಟರ್ ವೈಟ್ ಪಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಫಾಂಕ್ ಈಯರ್ಟಿ ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ 1946 ್ರ ್ರ ರಲ್ಲಿ ಫಾಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾರೋ ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ. ಆ ತರುವಾಯ ಹv್ತು ವರ್µಗಳ ಕಾಲ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಪPಟವಾಗುತಲೆ ಇದ್ದ ಅವನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾದಂಬರಿಗ¼ು À À ್ರÀ ್ತ À ದೇಶವಿದೇಶUಳ ಲಕೋಪಲಕ್ಷ ವಾಚPರ ಮನ¸¼ದಿವೆ. À ್ಷ À É É ಪತ್ರಿಕಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನೀಗ್ರೊಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಬಿಳಿಯರ ಪತಿPU¼ಲ್ಲಿ ನೀಗೊUಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ ಸªiÁಚಾರU¼ು ಪPಟವಾಗು ್ರ É À À ್ರ À À À À ್ರ À ತ್ತಿz್ದುzೀ ವಿರ¼. ಅದರಿಂದ ನೀಗ್ರೊ ಪತಿPU¼£್ನÉ ೀ ಅವgು ಆಶಯಿಸುವಂತಾಯಿತು. À É À ್ರ É À À À ್ರ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮ ಕ¯ಯಲ್ಲೂ ನೀಗೊಜನರ ಸಾzsನೆ ಕಡಿಮೆಯೇನೂ ಅಲ್ಲ. É ್ರ À ನೀಗ್ರೊ ಜೀವನವೇ ವಸ್ತುವಾದ ಅಂಕಲ್ ಟಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮುಂತಾದ ನಾಟಕಗಳು ಜನಪಿಯವಾಗvೂಡಗಿದುವು. ಗಾರ್ಲಂಡ್ ಆ್ಯಂಡರ್¸ನ್ ಮುಂತಾದ ನೀಗೊನಾಟಕಕಾರgು ್ರ É À ್ರ À ಪಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದgು. ಈ ಶvªiÁನದ ನಾಲ್ಕ£ಯ ಮತ್ತು ಐದ£ಯ ದ±PUಳ ನೀಗ್ರೊ ್ರ À À À É É À À À ನಾಟಕಕಾರgಲ್ಲಿ ಹೆಚಿ£ªgು ನೀಗ್ರೊ ಕಾಲೇಜುಗ¼ಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ರ್ತದ ಪ್ರಾದ್ಯಾ¥Pರಾಗಿದ್ದgು. À ್ಚ À À À À s À À À ಒಂದ£ಯ ಮಹಾಯುದ್ಧಾ£ಂತರ ಬೆ¼ಕಿಗೆ ಬಂದ ನೀಗ್ರೊ ನಟರಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ರ್ಸ್ ಗಿಲ್ಬನ್ É À À ಅಗUಣ್ಯ. ಪಾಲ್ ರಾಬ್ಸನ್ ನಾಟಕ£ಟನಾಗಿಯೂ ಚಲನಚಿತ£ಟನಾಗಿಯೂ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ್ರ À À ್ರ À ಬಂದ. ಈತಲ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಹಲವರು ನಟರಾಗಿಯೂ ರೇಡಿಯೋಟೆಲಿವಿಷನ್‍ಗ¼ಲ್ಲೂ ಪಸಿದ್ಧರಾದgು. ó À ್ರ À 20 ನೆಯ ಶvªiÁನzಲ್ಲಿ ನೀಗೊUಳ ಸಂಗೀತ ನವೀನರೀತಿ ತ¼ಯಿತು. ನೀಗ್ರೊ À À À ್ರ À É ಸಂಗೀತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನ¥ದ ಗೀತ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗೀತೆUಳ ಬೆgP.É ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ À À À ಸಂಗೀತzಲ್ಲಿ ಆಫಿಕ ಸಂಗೀತªÇ ಕೈಸPಲ£U¼ೂ ಅಡPವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾg.É À ್ರ À ್ರ ್ತ À ್ಪ É À À À ಡೊರೊತಿ ಮೇಯ್ನರ್, ಕ್ಯಾಮಿಲ್ಲ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಮುಂತಾದªgು ನೀಗ್ರೊ ಸಂಗೀತzಲ್ಲಿ À À À ಮೊದಲಿಗgು. À ವರ್ಣಚಿತP¯ಯಲ್ಲೂ ಪಸಿದ್ಧರಾದªgು ಹಲವರಿದ್ದಾg.É ಹೆನಿಕ್ ಟ್ಯಾ£ರ್ ಎಂಬ ್ರ À É ್ರ À À ್ರ À ಚಿತಕಾರ 1900 ರ¯ೀ ಪzPU¼£್ನು ಗಳಿಸಿದ. 20ನೆಯ ಶvªiÁನದ ಮzs್ಯÀ ಬಾಗzಲ್ಲಿ ್ರ ್ಲÉ À À À À À À À s À ಅವನ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗ¼ು ಯುರೋಪ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶUಳ ಅನೇಕ ಚಿತಶಾಲೆU¼£್ನು À À ್ರ À À À ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದªÅÀ . ಒಂದ£ಯ ಮಹಾಯುದ್ಧಾ£ಂತg,À ಅರನ್ ಡಾಗನ್ ಎಂಬ ಚಿತಕಾರನ É À ್ಲ ್ರ ರೇಖಾಚಿತU¼ು ಪಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರvೂಡಗಿದುವು. ಇ. ಸಿಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಬೆಲ್ ಮತ್ತು ರೋಮೆಲ್ ್ರ À À ್ರ É ಬೀಯಿಡನ್ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕಾರರಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಬಂದರು. ಮೇರಾ ವಾರ್ರಿಕ್ ಪುಲ್ಲರ್ ಗಣ್ಯಶಿಲ್ಪಿ. ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಜಾನನ್ ಅಲಂಕಾರಶಿಲ್ಪಿ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ವಿಶವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ್ಸ ್ವ ಭವನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಬೂಕರ್ ಟಿ. ವಾಷಿಂಗ್‍ಟನ್ನನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕಡೆದ ರಿಚ್‍ಮಂಡ್ ಬಾರ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಪತಿಭಾಶಾಲಿಯಾದ ಶಿಲ್ಪಿ. ್ರ ಹೀಗೆ ಅಮೆರಿಕzಲಿನ ನೀಗೊUಳ ಹೋರಾಟ ಹೃದಯವಿದ್ರಾªPವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ À ್ಲ ್ರ À À À ನಾವು ಕಾಣುವುದು ವರ್ಣ¨sೀದನೀತಿಯ ರಾಕಸೀಯ ದೌರ್ಜನ್ಯª£್ನು. ಬಿಳಿಯನಾಗಲಿ É ್ಷ À À ಕರಿಯನಾಗಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯ£ೀ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ಕಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರvೂಡಗಿದೆ. É É ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಣೀಯರು ನಿರಂತgವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದಾg; ಜೀವ ತೆತಿದ್ದಾg.É ನೀಗೊUಳ  À É ್ತ ್ರ À ಗಾಂಧಿ ಎನಿಸಿದ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್‍ನಂಥ (ನೋಡಿ - ಕಿಂಗ್,-ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್-(ಜೂನಿಯರ್) ಮೇಧಾವಿಗ¼ು ಆತ್ಮಾರ್¥ಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾg. À À É ವರ್ಣ¨sೀದಬಾವ, ಗುಲಾಮಗಿರಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕಾದ ಸ್ವಾvಂತ್ಯÉ s À ್ರ ಈ ಮುಂತಾದ ಘನಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜನರ ಚರಿತ್ರೆ ವ್ಯಾಸಂಗಯೋಗ್ಯ ವಾಗುತz.É ್ತ (ಎಂ.ಕೆ.ಬಿ.)