ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಸೇರಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟ ಲೇಖನಗಳು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

( ಗಣಿತ , ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ) ವಿಕಿಸೊರ್ಸ್ ಗೆ ಸೇರಿಸದೇ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಲೇಖನಗಳ ಪಟ್ಟಿ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

 1. ದೋಲನಗೊಳ್ಳುವ ಮಂಡಲಗಳು
 2. ದೀರ್ಘವೃತ್ತ
 3. ದೀರ್ಘವೃತ್ತಕಲ್ಪ
 4. ದೀರ್ಘವೃತ್ತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
 5. ದೀರ್ಘವೃತ್ತೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕಗಳು, ಬಿಂದುವಿನ
 6. ದೃಗಂತರ
 7. ದೃಢಚಲನೆ
 8. ದರದ್ ಭಾಷೆಗಳು
 9. ದಶಮಾಂಶ ಪದ್ಧತಿ
 10. ದಹನ
 11. ದೂರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ
 12. ದೂರದರ್ಶನ
 13. ದೂರಲೇಖನ
 14. ದೂರಸಂಪರ್ಕಗಳು
 15. ತಾಮ್ಸನ್, ಜೇಮ್ಸ್‌ 1
 16. ತಿರುಕ¾ಕುನ್¾ಮ್
 17. ತಿರುಪ್ಪರಂಕುನ್¾ಮ್
 18. ತೀಟ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
 19. ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವಿಕೆ
 20. ತುಚಿ, ಜೂಜೆóಪೆ
 21. ತುಪಾಕಿ ಮದ್ದು
 22. ತೇಟಿಸ್
 23. ತೇವಾಂಶ ಮಾಪಕ
 24. ತ್ಯಾಲಿಡೋಮೈಡ್]
 25. ತ್ರಿಕಾಯ ಸಮಸ್ಯೆ
 26. ತ್ರಿಕೋಣಮಿತಿ
 27. ತ್ರಿಘಾತ ರೇಖೆ
 28. ತ್ರಿತಳ ಕೋನ
 29. ತ್ರಿಯೊನೀನ್
 30. ಥೋರಿಯಮ್
 31. ಥ್ಯಾಲಿಯಮ್
 32. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್
 33. ಟನಲ್ ಡಯೋಡ್
 34. ಟಬ್ರೀeóï
 35. ಟಾಕಿeóÁವ, ಬಾಕಿನ್
 36. ಟಾಟಾಲಜಿ, ಗಣಿತೀಯ
 37. ಟಾನ್ಹಾಯ್ಸóರ್
 38. ಟಾಪಾಲಾಜಿ
 39. ಟಾeóರ್Áನ್
 40. ಟಾಲೆನ್ನನ ಅಭಿಕರ್ಮಕ
 41. ಟಾಲ್ಮೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ
 42. ಟಾಲ್ಯೂಯೀನ್
 43. ಟಾಲ್ಸ್‌ಟಾಯ್ ಅಲೆಕ್ಸಿ
 44. ಟಿ - ಪರೀಕ್ಷೆ
 45. ಟಿ - ವರ್ಗ ನಿದರ್ಶಜ, ಹೊಟೆಲಿಂಗ್
 46. ಟಿ - ವಿತರಣೆ, ಸ್ಟೂಡಂಟ್ನ
 47. ಟೀಟೊ (ಯೋಸಿಪ್ ಬ್ರೋeóï)
 48. ಟೆಕ್ನೀಷಿಯಮ್
 49. ಟೆಟ್ರಸೈಕ್ಲಿನ್
 50. ಟೆಟ್ರಾಗೊನಲ್ ವಿಭಾಗ
 51. ಟೆನಿಕ್ವಾಯಿಟ್
 52. ಟೆನ್ಸರ್ ಕಲನಶಾಸ್ತ್ರ 1
 53. ಟೆನ್ಸರ್ ಕಲನಶಾಸ್ತ್ರ 2
 54. ಟೆನ್ಸರ್ ಕಲನಶಾಸ್ತ್ರ 3
 55. ಚೌಪದಿ
 56. ಗತಿವಿಜ್ಞಾನ
 57. ಗನಿರ್ಸ್‌
 58. ಗರ್ಭೋನ್ಮಾದ
 59. ಗನಿರ್ಸ್
 60. ಗಂಟು
 61. ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತ
 62. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್
 63. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೊ, ಫೀಡೆಲ್
 64. ಕ್ಯೂ ಸಿದ್ಧಾಂತ
 65. ಕ್ಯೂರಿ - ವೀಸ್ ನಿಯಮ
 66. ಕ್ಯೂರಿಯಂ
 67. ಕ್ರಮನಿದರ್ಶಜಗಳು
 68. ಕ್ರಷ್ನೊಹರ್ಸ್ಕ, ಎಲಿಷ್ಕ
 69. ಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ
 70. ಕ್ರಾಪ್ಟ್‌್ಸ, ಪ್ರೀಮನ್ ವಿಲ್ಸ್‌
 71. ಕ್ರಾಸಿನ್ಯಸ್ಕಿ, ಜಿ಼ಗ್ಮೂಂಟ್
 72. ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ಜೋóವಾನ್
 73. ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್
 74. ಕ್ರಿಸಾಲ್
 75. ಕ್ರೇಮರ್, ರಾವ್ ಅಸಾಮ್ಯ
 76. ಕ್ರೇಮರ್ ಸೂತ್ರವಿಧಿ
 77. ಕ್ರೈಸೊಮೆಲಿಡೀ
 78. ಕ್ರೋಟಲೇರಿಂiÀi
 79. ಕ್ರೋಟಾನಿಕ್ ಆಮ್ಲ
 80. ಕ್ರೋಡೀಕರಣ
 81. ಕ್ರೋನೆಕರ್, ಲಿಯೋಪಾಲ್ಡ್‌
 82. ಕ್ರೋಮಟಾಗ್ರಫಿ
 83. ಕ್ರೋಮಿಯಂ
 84. ಕ್ರೋಮೈಟ್
 85. ಕ್ರೋಮೊಸೋಮುಗಳು
 86. ಕ್ರೋಮೋಫೋರ್
 87. ಕ್ಲಚ್ಚು
 88. ಕ್ಲಾಕ್ಟೋನಿಯನ್ ಆಯುಧಗಳು
 89. ಕ್ಲೇರೋ ಸಮೀಕರಣ
 90. ಕ್ಲೋರಮೀನ್ - ಟಿ
 91. ಕ್ಲೋರಾಲ್
 92. ಕ್ಲೋರಾಲ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್
 93. ಕ್ಲೋರಿನ್
 94. ಕ್ಲೋರೇಟುಗಳು
 95. ಕ್ಲೋರೈಟ್
 96. ಕ್ಲೋರೈಡ್
 97. ಕ್ಲೋರೊಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ
 98. ಕ್ಲೋರೊಡೈಫ್ಲೂರೊಮೀಥೇನ್
 99. ಕ್ಲೋರೊಪಿಕ್ರಿನ್
 100. ಕ್ಲೋರೊಪ್ಲಾಟಿನಿಕ್ ಆಮ್ಲ
 101. ಕ್ಲೋರೊಫಾರಂ
 102. ಕ್ಲೋರೊಫಿಲ್
 103. ಕ್ಲೋರೊಬೆಂಜಿ಼ೕನ್
 104. ಕ್ಲೋರೊಸಲ್ಫನಿಕ್ ಆಮ್ಲ
 105. ಕ್ಲೋರೊಹೈಡ್ರಿನ್
 106. ಕ್ಲೋರೋಪಿಡೀ
 107. ಕ್ಲೋರ್ಟೆಟ್ರಸೈಕ್ಲಿನ್
 108. ಕ್ಲೋರ್ಪ್ರಾಮಜೀ಼ನ್
 109. ಕ್ಲೋರ್ಯಾಂಫೆನಿಕಾಲ್
 110. ಕ್ಲೋಸ್ಪೇಟೆ ಗ್ರಾನೈಟ್
 111. ಕ್ಲ್ಯಾತ್ರೇಟ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು
 112. ಕ್ಲ್ಯಾಪೆರಾನ್ ಸಮೀಕರಣ
 113. ಕ್ಲ್ಯಾಪೆರಾನ್, ಬನ್ಯಾ - ಪಿಯರ್ - ಎಮೈಲ್
 114. ಕ್ಲ್ಯಾವಿಸೆಪ್ಸ್‌
 115. ಕ್ವಟರ್ನಿಯನ್
 116. ಕ್ವಾಂಟಂ
 117. ಕ್ವಾಂಟಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ
 118. ಕ್ವಾಂಟಂ ಬಲವಿಜ್ಞಾನ
 119. ಕ್ವಾಂಟಂ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ
 120. ಕ್ವಾಂಟಂ ವೈದ್ಯುತಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ
 121. ಕ್ವಾಂಟಂ ಸಂಖ್ಯಾಕಲನವಿಜ್ಞಾನ
 122. ಕ್ವಾಂಟಂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
 123. ಕ್ವಾಂಟಂ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅಸಾಪೇಕ್ಷಿಕ
 124. ಕ್ವಾಂಟಂ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಸಾಪೇಕ್ಷಿಕ
 125. ಕ್ವಾಂಟೀಕರಣ
 126. ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ
 127. ಕ್ವಾಮಿ ಆವಾಜ್ó
 128. ಕ್ವಾರ್ಕುಗಳು
 129. ಕ್ವಾರ್ಟ್ಜೈóಟ್
 130. ಕ್ವಾಟ್ರ್ಸ್‌ ಗಡಿಯಾರ
 131. ಕ್ವಿನಾಲ್
 132. ಕ್ವಿಸ್óಲಿಂಗ್, ವಿಡ್ಕುನ್ ಏಬ್ರಹಾಂ ಲಾರಿಟ್ಜ್ó ಜಾನ್ಸನ್
 133. ಕ್ವೇಸಾರ್
 134. ಕ್ವ್ಯಾಗ
 135. ಕ್ಷಣಿಕಕೇಂದ್ರ ಪಥ
 136. ಕ್ಷಯ 2
 137. ಕ್ಷಾರ ಕೈಗಾರಿಕೆ
 138. ಕ್ಷಿತಿಜ
 139. ಕ್ಷಿಪಣಿ
 140. ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೌಶಲ
 141. ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಂಹ
 142. ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು
 143. ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬೀಜಗಣಿತೀಯ
 144. ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ವರೂಪ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಣ
 145. ಖಂಡಾಂತರ ವಾಯುಗುಣ ಪ್ರದೇಶ (ಮಧ್ಯ ಅಕ್ಷಾಂಶ)
 146. ಖಗೋಳ
 147. ಖಗೋಳ ಕೋಷ್ಟಕ
 148. ಖಗೋಳ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ
 149. ಖಗೋಳ ದೂರಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ದೂರಮಾಪನ
 150. ಖಗೋಳ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ
 151. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ
 152. ಖಗೋಳೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು
 153. ಖನಿಜವರ್ಣದ್ರವ್ಯಗಳು
 154. ಖಭೌತವಿಜ್ಞಾನ
 155. ಖುಸ್ರಾವ್
 156. ಖೊರಾನಾ, ಹರ್ ಗೋವಿಂದ್
 157. ಗಂಧಕ
 158. ಗಂಧಕದ ಆಕ್ಸಿ ಆಮ್ಲಗಳು
 159. ಗಂಧಕದ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್
 160. ಗಂಧಕದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್
 161. ಗಂಧಕಾಮ್ಲ
 162. ಗಜಪತಿ ವಂಶ
 163. ಗಜೇನಿಯ
 164. ಗಡಿಯಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು
 165. ಗಣ
 166. ಗಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ
 167. ಗಣಕ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳು
 168. ಗಣಕಗಳ ಯಂತ್ರಾಂಶ ಬೆಳವಣಿಗೆ
 169. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಅಲೋಹ ಖನಿಜಗಳ
 170. ಗಣಿತ ಆದರ್ಶಗಳು
 171. ಗಣಿತ ಕೋಷ್ಟಕಗಳು
 172. ಗಣಿತ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ
 173. ಗಣಿತ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳು
 174. ಗಣಿತ ಪ್ರತೀಕಗಳು
 175. ಗಣಿತ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ
 176. ಗಣಿತ ಸಂಘಗಳು
 177. ಗಣಿತಬೋಧನ ಕ್ರಮ
 178. ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ
 179. ಗಣಿತಾನುಮಿತಿ
 180. ಗಣಿತೋಪಕರಣಗಳು
 181. ಗರ್ಭಾಧಾನ
 182. ಗಾರ್ಗ್ಯ 2
 183. ಗಾಜó
 184. ಅಬನೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್
 185. ಅವಿರೊಯಿಜ್
 186. ಆಕಾಶವಾಣಿ
 187. ಆನಂದ ಬಜಾರ್ ಪತ್ರಿಕಾ
 188. ಆರ್ಟಾಸಕ್ಸ್ರೀಸ್
 189. ಆರ್ದ್ರತೆ
 190. ಆಲ್ಪ್ಸ್
 191. ಆಲ್ಬ (ಆಲ್ವ) ಫನಾರ್ಯ್‌ಂಡೊ ಆಲ್ವಾರೆeóï ಡ ಟೊಲೇಡೊ, ಡ್ಯೂಕ್ ಡ
 192. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ 1
 193. ಆವ್ಬ್‌್ಬರಿ
 194. ಆಸ್ರವತತ್ತ್ವ
 195. ಆ¸óïಟ್ವಾಲ್ಟ್‌, ಫ್ರೀಡ್ರಿಶ್ ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್‌
 196. ಆಹಾರ ಪುರೈಕೆ, ಜಗತ್ತಿನ
 197. ಇಕ್ತಿಯೋಸಾರ್
 198. ಇಕ್ನಾಟನ್
 199. ಇಚ್ಚಿತ್ತ
 200. ಇಚ್ಚಿಪ್ಪು ಮೀನು
 201. ಇಬ್ನ್‌ ಎeóÁ್ರ, ಏಬ್ರಹಾಂ ಬೆನ್ ಮೇರ್
 202. ಎರಕದ ಮನೆ# ಎಲೆಕ್ಟ್ರಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌
 203. ಎ¿Äತ್ತಚ್ಚನ್
 204. ಐಸೊನಿಯಾಜಿûಡ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ರೊನಿಯಾಜಿûಡ್
 205. ಐಸೊಮೆರಿಸಂ (ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ)
 206. ಐಸೊಮೆರಿಸಂ (ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ)
 207. ಐಸೊಯೆಟೀಸ್ó
 208. ಐಸ್ಯಾóಕ್
 209. ಐಸóನ್ಷ್ಟೇನ್, ಸಿರ್ಗೇ ಮಿಕೈಲೊವಿಚ್
 210. ೆಸ್ಟೆತೊಸ್ಕೋಪ್
 211. ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ
 212. ಕಪಿಟ್eóÁ ಪೀಟರ್
 213. ಕಮೋಯೆನ್ಜ್ó, ಲೂಯಿಷ್ ಡ
 214. ಕಕೂರ್ಯ್‌ಲಿಯಾನಿಡೀ
 215. ಕರ್ಣಾಟಕ
 216. ಕರ್ಣಾಟಕ (ರಾಜ್ಯ)
 217. ಕ¾Äಗುಮಲೈ
 218. ಕಸೆóನ್ಸ್‌, ಹೆನ್ರಿ
 219. ಕಾಂಪಾನೆಲ್ಲಾ, ತೊಮ್ಮಾಜೊó
 220. ಕಾಂಪೊಸಿóಟ್ ದೂಲ
 221. ಕಾeóÁಕ್ಸೋವಿಯತ್ ಸಮಾಜವಾದಿ ಗಣರಾಜ್ಯ
 222. ಕಾಜಿûಪೇಟ್
 223. ಕಾನಾeóÁವಾ
 224. ಕಾರಸೈಯಿಫಾರ್ಮೀಸ್ó
 225. ಕಾರ್ಬಜೋóಲ್ (ಡೈಬೆನ್ಜೋó ಪಿರೋಲ್)
 226. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ
 227. ಕಿಂಕಜೂ
 228. ಕಾಸ್óಮಸ್
 229. ಕಿರ್ಗೀಜ್ ಸೋವಿಯತ್ ಸಮಾಜವಾದಿ ಗಣರಾಜ್ಯ
 230. ಕುಂಡುಜ್
 231. ಕುಜ್ನೆಟ್ಸ್‌, ಸೈಮನ್
 232. ಕೇಳುವಿಕೆ
 233. ಕೃಷಿ ಶಿಲ್ಪ
 234. ಕೆಂಗೆಲೆಸುಂಡು
 235. ಕೆಂಟಕಿ
 236. ಕೆಂಡಲ್, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ವನ್
 237. ಕೆಮ್ಮೀನು
 238. ಕೆರಟೈಟಿಸ್
 239. ಕೆಲಾಡಿಯಮ್
 240. ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುವ ನೀರು ಚಕ್ರಗಳು
 241. ಕೆಳತಲೆಯರೆ (ಕೆಳಶಿರಗುಳಿ)
 242. ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
 243. ಕೇಮಾನ್ ಮೊಸಳೆ
 244. ಕೇವಲಸ್ವಾತ್ಮೈಕವಾದ
 245. ಕೈಸóರ್ಲಿಂಗ್, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಫಾನ್
 246. ಕೈಸóರ್ಲಿಂಗ್, ಹರ್ಮನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್
 247. ಕೋಎನ್ಜೈóಮು
 248. ಕೋಮ ಬೆರಿನೈಸೀಸ್ó
 249. ಕೋಸಿ ನದಿ
 250. ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸಮರ್ಪಣ ದಿನ
 251. ಗೋಂಡಿ
 252. ಗೋಂಡ್ವಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
 253. ಗೊಯ್ಡಲ್, ಕುರ್ಟ್
 254. ಗೋದಿ
 255. ಗೋಫರ್
 256. ಗೋಯಿಯಾಸ್
 257. ಗೋಳಕಲ್ಪ
 258. ಗೋಳತ್ರಿಕೋಣಮಿತಿ
 259. ಗೌಸ್, ಯೋಹಾನ್ ಕಾರ್ಲ್ ಫ್ರೀಡರಿಚ್
 260. ಗ್ಯಾಂಟನ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಬೋನಸ್ ಪದ್ಧತಿ
 261. ಗ್ಯಾಮ ಉತ್ಪನ್ನ
 262. ಗ್ಯಾಮ ವಿತರಣೆ
 263. ಗ್ಯಾಮಕಿರಣ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ
 264. ಗ್ಯಾಮಕಿರಣಗಳು
 265. ಗ್ಯಾಮಕ್ಷಯ
 266. ಗ್ಯಾರಿಕ್, ಡೇವಿಡ್
 267. ಗ್ಯಾಲಿಫಾರ್ಮೀಸ್
 268. ಗ್ಯಾಲ್ವ, ಎವರಿಸ್ಟ್‌
 269. ಗ್ರಂಥಾಲಯ
 270. ಗ್ರಹ
 271. ಗ್ರಾಫ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ
 272. ಗ್ರಿಬಂiೆÄಡಫ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸೆರ್ಗೆಯ್ವಿಚ್
 273. [[ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಗ್ರಿಮ್, ಯಾಕಾಪ್ ಲೂಡ್ವಿಗ್ ಕಾರ್ಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಮ್, ವಿಲ್ಹೆಲ್ರ್ಮ್‌ ಕಾಲ್|ಗ್ರಿಮ್, ಯಾಕಾಪ್ ಲೂಡ್ವಿಗ್ ಕಾರ್ಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಮ್, ವಿಲ್ಹೆಲ್ರ್ಮ್‌ ಕಾಲ್]]
 274. ಗ್ರಿಮಲ್ಷೌಸನ್, ಹ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಯಾಕಾಪ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫಲ್ ಫಾನ್
 275. ಗ್ರಿಲ್ಪಾಟರ್ಸ್‌ರ್, ಫ್ರಾಂeóï
 276. ಗ್ರೀಕೋ - ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಚೌಕಗಳು
 277. ಗ್ರೀನನ ಪ್ರಮೇಯ
 278. ಗ್ರೀನ್ಯಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೆ
 279. ಗ್ರೂಪ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ
 280. ಗ್ರೂಯಿಫಾರ್ಮೀ¸óï
 281. ಗ್ರೋಸ್ಸಿ, ಟಾಮಾಜೊó
 282. ಗ್ರ್ಯಾವಿಟಾನ್
 283. ಗ್ಲಿಸರಿನ್
 284. ಗ್ಲೂಕೊಸೈಡುಗಳು
 285. ಗ್ಲೂಕೋಸ್
 286. ಗ್ಲೂಟಾಮಿಕ್ ಆಮ್ಲ
 287. ಗ್ಲೈಕಾಲುಗಳು
 288. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
 289. ಘನ 1
 290. ಚಕ್ರಜ
 291. ಚಕ್ರೀಯ ಚಾಂಚಲ್ಯ
 292. ಚತುರ್ಥಕ ವಿಚಲನೆ
 293. ಚತುಷ್ಫಲಕ
 294. ಚದರಿಕೆ
 295. ಚದುರಂಗ
 296. ಘಜ್ನóವೀಡ್
 297. ಘಜಿû್ನ
 298. ಘಜಿûೕ್ನ ಖಾನ್
 299. ಘಟಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
 300. ಘಟನೆಗಳ ಗಣಿತ
 301. ಘನ 2
 302. ಘನ ಜ್ಯಾಮಿತಿ
 303. ಘನಕೋನ
 304. ಘನಸ್ಥಿತಿ ರಸಾಯನವಿಜ್ಞಾನ
 305. ಘನಾಕೃತಿ
 306. ಘಾಜಿûೕ - ಉದ್ - ದೀನ್ ಇಮಾದ್ - ಉಲ್ - ಮುಲ್ಕ್‌
 307. ಘಾತ ಶ್ರೇಣಿ
 308. ಘಾತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪೊರ್ದಿಕೆ
 309. ಘಾತೀಯ ಶ್ರೇಣಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪನ್ನ
 310. ಚಲನಶಕ್ತಿ
 311. ಚಲನೆ
 312. ಚಲನೆಯ ನರಳಿಕೆ
 313. ಚಲುವೆ ಕ್ರಿಯೆ
 314. ಚಾಪ್ಮನ್ - ಕಾಲ್ಮೊಗೊರಾಫ್ ಸಮೀಕರಣ
 315. ಚಾರ್ಲಿಯರ್ ತಾಳೆ
 316. ಚಿನ್ನ
 317. ಚಿಹ್ನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ
 318. ಜೆಟ್ ಎಂಜಿನ್
 319. ಜರ್ಮನಿ
 320. ಜರ್ಮನಿ
 321. ಚೌಳುಪ್ಪು
 322. ಜಡತೆ
 323. ಜಡತ್ವ
 324. ಜಡತ್ವದ ಭ್ರಮಣಾಂಕ
 325. ಜಡಭರತ
 326. ಜಪಾನ್
 327. ಜರ್ಮನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ
 328. ಜಲವಿಚ್ಛೇದನೆ
 329. ಜಾಜ್ó
 330. ಜಾಲಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ
 331. ಜಿಜಿûಯಾ
 332. ಜೀನ್ 1
 333. ಜೀವಕೋಶ
 334. ಜೀವಭೌತವಿಜ್ಞಾನ
 335. ಜೀವಮಾಪನವಿಜ್ಞಾನ
 336. ಜೀವಸತ್ವಗಳು
 337. ಜುನ್ - ಇಚಿರೊ, ಟಾನಿeóÁಕಿ
 338. ಜೂಲ್
 339. ಜೂಲ್ - ಥಾಮ್ಸನ್ ಪರಿಣಾಮ
 340. ಜೂಸ್ಟಿ, ಜೂಸೆóಪ್ಪಾ
 341. ಜೆಸóÆ್ಯಯಿಟರು
 342. ಜೈವಮಾಪನ ತಂತ್ರ (ಬಂiೆÆೕಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್‌)
 343. ಜೈವಿಕ ಮಾಹಿತಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ
 344. ಜೊಲ್ಲಿನ ಗ್ರಂಥಿಗಳು
 345. ಜೋಕುಮಾರ
 346. ಜೋಸೆಫ್ಸನ್, ಬ್ರಿಯಾನ್ ಡಿ
 347. ಜೌನ್ಪುರ
 348. ಜೌವಿಟ್, ಬೆಂಜಮಿನ್
 349. ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ವಿಲ್
 350. ಜ್ಯಾಟಿಯೊರೈಜó
 351. ಜ್ಯಾನಿಜóರಿ
 352. ಜ್ಯಾಮಿತಿ 1
 353. ಜ್ಯಾಮಿತಿ 2
 354. ಜ್ಯಾಮಿತಿ 3
 355. ಜ್ಯಾಮಿತಿಯ ಬೋಧನ ಕ್ರಮ
 356. ಜ್ಯಾಮಿತಿಯ ವಿತರಣೆ
 357. ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷ
 358. ಜ್ವರಹಾರಿಗಳು
 359. ಜóಮಾನ್ ಷಹ
 360. ಜóಮಾಲ್ - ಉದ್ - ದೀನ್ ಆಫ್ಘನಿ
 361. eóÁಂಬಿಜೀ಼
 362. ಜಾ಼ಂಬೀಯ
 363. eóÁಮಾ ಕದನ
 364. eóÁಮೊರಿನ್
 365. eóÁಲ್ಯೋ - ಕ್ಯೂರಿ ದಂಪತಿಗಳು
 366. ಜಿ಼ಂಬಾಬ್ವೀ
 367. ಜಿ಼ಯೊಲೈಟ್
 368. ಜಿ಼ರ್ಕಾನ್
 369. ಜಿ಼ರ್ಕೋನಿಯಮ್
 370. ಜೀ಼ಟ ಉತ್ಪನ್ನ
 371. ಜಿ಼ೕನಾನ್
 372. ಜಿ಼ೕನೋನ ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳು
 373. ಜ಼Äಕಾಫ್ಸ್ಕಿ, ವಸೀಲ್ಯಯಿ ಆಂದ್ರೆಯೆವಿಚ್
 374. ಜು಼ಕೋರ್ ಅಡಾಲ್ಫ್‌
 375. ಜ಼Æಲೂ ಲ್ಯಾಂಡ್
 376. ಜ಼Æವೋ, ಲೇಯಾನ್
 377. ಜ಼Æಸ್
 378. ಜೆóಂಗರ್, ಜಾನ್ ಪೀಟರ್
 379. ಜೆóಕರೈಯ
 380. ಜೆóನ್ ಬೌದ್ಧ ಪಂಥ
 381. ಜೆóಪೆಲಿನ್, ಕೌಂಟ್ ಫರ್ಡಿನೆಂಡ್ ವಾನ್
 382. ಜೆóಫಿರ್ಯಾಂತೀ¸óï
 383. ಜೆóಬ್ರಿನ
 384. ಜೇ಼ಮಾನ್ ಪರಿಣಾಮ
 385. ಜೆóೕಮಾನ್, ಪೀಟರ್
 386. ಜೆóೕವಿಯರ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್
 387. ಜೈóಯನ್
 388. ಜೈóಯನಿಸಮ್
 389. ಜೊ಼ರಿಲ
 390. eóÁ್ಯನಕ್, ಡ್ಯಾರಲ್ ಎಫ್
 391. eóÁ್ಯನ್ಜಿûಬಾರ್ 1
 392. eóÁ್ಯನ್ಜಿûಬಾರ್ 2
 393. eóÁ್ಯನ್ತಿಪೀ
 394. ಜ಼Ä್ಯಸ್ಯ, ಆಂಟ್ವ್ಯಾನ್ ಲಾರೆಂಟ್ ಡ
 395. ಡಕಾeóï, ಏಲೀ
 396. ಡಗಾಲ್, ಷಾರ್ಲ್ ಆಂದ್ರೇ µóೆÆೕಸೆಫ್ ಮ್ಯಾರಿ
 397. ಡಯೊಫೇಂಟೈನ್ ಸಮೀಕರಣ
 398. ಡಲ್ಯಾeóï, ಈವ್
 399. ಡಾಂಟನ್, ಷಾóಷ್ರ್ó ಷಾóಕ್
 400. ಡಾಂಟೆ
 401. ಡಾಜ್ - ರೋಮಿಗ್ ಕೋಷ್ಟಕಗಳು
 402. ಡಾಪ್ಲರ್ ಪರಿಣಾಮ
 403. ಡಿ ವರ್ಗ ನಿದರ್ಶಜ, ಮಹಾಲನೋಬೀಸನ
 404. ಡಿಎಚ್ಟಿಎಂಎಲ್
 405. ಡಿಎನ್ಎ ಗಣಕಗಳು
 406. ಡಿಗ್ರಿ
 407. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿನಿಮಾ
 408. ಡಿಮಾಸ್ತಿನೀಸ್ó
 409. ಡಿಯೊಡಾನ್ನಿಯ ಪ್ರಮೇಯ
 410. ಡಿಸ್ಪ್ರೋಸೀಯಮ್
 411. ಡೀರಿಕ್ಲೇ ಅನುಕಲ
 412. ಡೀರಿಕ್ಲೇ ಗುಣಗಳು, ವಿಭವೋತ್ಪನ್ನದ
 413. ಡೀರಿಕ್ಲೇ ಪೀಟರ್ ಗುಸ್ಟಾಫ್ ಲಸೋನ
 414. ನಪುಂಸಕತೆ
 415. ಟೇಟ್, ಪೀಟರ್ ಗತ್ರಿ
 416. ಟೇಲರ್, eóÁಕರಿ
 417. ಟೇಲರನ ಪ್ರಮೇಯ
 418. ಟೊಮೇಟೊ
 419. ಟ್ಯಾಂಟಲಮ್
 420. ಟ್ಯಾಕಿಯಾನ್
 421. ಟ್ಯಾಗ್ಲಿಯಕೆಸ್ಸಿó - ಗ್ಯಾಸ್ಪಾರೊ
 422. ಟ್ಯಾನ್ಜóನೀಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಗಣರಾಜ್ಯ
 423. ಟ್ಯಾಯಿeóï
 424. ಟ್ಯೂರ್ಗೋ, ಆನ್ ರಾಬೇರ್ ಷಾóಕ್
 425. ಟ್ರಯೋಡ್ ಕವಾಟ
 426. ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ ಯುರೇನಿಯಮ್ ಧಾತುಗಳು
 427. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್
 428. ಟ್ರೈಟನ್
 429. ಟ್ರೈಸೊಮಿ
 430. ಟ್ಸರ್ಮಲೋeóï - ಫ್ರಂಕಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆದ್ಯುಕ್ತೀಯ ಗಣಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು
 431. ಠಾಕೂರ್, ದೇವೇಂದ್ರನಾಥ
 432. ಠಾಕೂರ್, ರವೀಂದ್ರನಾಥ
 433. ಡ ಮಾಯ್ವರನ ಪ್ರಮೇಯ
 434. ಡ ಆ್ಯಲಾನ್ಬೇರ್ನ ಪರೀಕ್ಷಣೆ
 435. ಡೂಲಿಟ್ಲ್‌ ವಿಧಾನ
 436. ಡೆ ಮಾರ್ಗನ್ ಸೂತ್ರಗಳು
 437. ಡೆಕಟ್ರಾನ್
 438. ಡೆಸಿಬೆಲ್
 439. ಡೆಸ್ಮಿಡುಗಳು
 440. ಡೇಕಾರ್ಟನ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಕ್ರಮವಿಧಿ
 441. ಡೇeóÁರ್ಗ್, ಜೇ಼ರಾರ್
 442. ಡೇeóÁರ್ಗನ ಪ್ರಮೇಯ
 443. ಡೇಡಕಿಂಟ್ ಛೇದ
 444. ಡೇವಿ ಸುಕ್ಷೇಮ ದೀಪ
 445. ಡೇವಿ, ಹಂಫ್ರಿ
 446. ಡೇವಿಡ್ (ಇಸ್ರೇಲ್ ದೊರೆ)
 447. ಡೇವಿಡ್ (ಸ್ಕಾಟರ ದೊರೆಗಳು)
 448. ಡೇವಿಡ್ಸ್‌, ತಾಮಸ್, ವಿಲಿಯಮ್ ರೀಸ್
 449. ಡೇವಿಡ್ಸನ್, ಜಾನ್
 450. ಡೇವಿಸ್, ಜೆಫರ್ ಸನ್
 451. ಡೇವಿಸ್, ಬೆಟಿ
 452. ಡೇವಿಸ್, ರಿಚರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡಿಂಗ್
 453. ಡೇವಿಸನ್, ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಜೋಸೆಫ್
 454. ಡೇವಿಸ್ó, ರೀಸ್
 455. ಡೇವಿಸ್ó, ವಿಲಿಯಮ್ ಹೆನ್ರಿ
 456. ಡೇವಿಸ್ó, ಸರ್ ಜಾನ್
 457. ಡೈಆಕ್ಸೇನ್
 458. ಡೈಆಜೋ಼ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು
 459. ಡೈಕ್
 460. ಡೈಟಿಸ್ಕಿಡೀ
 461. ಡೈನ್
 462. ಡೈನಮೈಟ್
 463. ಡೈನಮೋ
 464. ಡೈನೊತೀರಿಯಮ್
 465. ಡೈನೊಸಾರ್
 466. ಡೈಫಾಸ್ಫೋಪಿರಿಡೀನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೊಟೈಡ್
 467. ಡೈಫೀನೈಲ್ ಮೀಥೇನ್
 468. ಡೈಮಾಸ್
 469. ಡೈಯನೈಸಸ್
 470. ಡೈಯರ್, ರೆಜಿನಲ್ಡ್‌ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಹ್ಯಾರಿ
 471. ಡೈಯಸ್ಕಾರಿಡೀಸ್ó, ಪಿಡೇನಿಯಸ್
 472. ಡೈಯಾಟಮ್ ಸಸ್ಯಗಳು
 473. ಡೈಯಾಟೊಮೈಟ್
 474. ಡೈಯಾಪರ್
 475. ಡೈಯೊಜನೀಸ್ó
 476. ಡೈಯೊಡೋಟಸ್
 477. ಡೈಸಿ, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ವೆನ್
 478. ಡೊಗ್ಲಾಸ್, ಗ್ಯಾವಿನ್
 479. ಡೊನ್ಯಾಟ್, ರಾಬರ್ಟ್
 480. ಡೊಬೆಲ್, ಸಿಡ್ನೀ ತಾಂಸನ್
 481. ಡೊಮಾಖ್, ಗೆರಾರ್ಡ್
 482. ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಗಣರಾಜ್ಯ
 483. ಡೊಮಿನಿಕನ್ನರು
 484. ಡೊಮಿಷಿಯನ್
 485. ಡೊರಾಡೊ
 486. ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ
 487. ಡೋಡೆ, ಆಲ್ಫಾನ್ಸ್‌
 488. ಡೋಡೆ, ಲೇಯಾನ್
 489. ಡೋಡೆಕನೀಸ್
 490. ಡೋಡೋ
 491. ಡೋಣಿ
 492. ಡೋನಿ, ಆ್ಯಂಟನ್ ಫ್ರಾನ್ಚೆಸ್ಕೊ
 493. ಡೋಫಿನೇ
 494. ಡೋಮೇನೀಕೀನೊ, ಈಲ್
 495. ಡೋಮ್ಯಾ, ಆನಾರೆ
 496. ಡೋರಿಯನ್ ಜನಾಂಗ
 497. ಡೋರ್ಟ್ಮುಂಟ್
 498. ಡೋವರ್ 1
 499. ಡೋವರ್ 2
 500. ಡೋವರ್ 3
 501. ಡೋಸ್ ಪ್ಯಾಸೋಸ್, ಜಾನ್ ರಾಡ್ರೀಗೊ
 502. ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ
 503. ಡ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಗ್ರಂಥ
 504. ಡ್ಯಾನ್ಯೂಬ್
 505. ಡ್ಯಾನ್ಯೆಲ್, ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್
 506. ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗ್
 507. ಡ್ಯಾಮ್, ಕಾರ್ಲ್ ಪೀಟರ್ ಹೆನ್ರಿಕ್
 508. ಡ್ಯಾಮಸ್ಕ್‌
 509. ಡ್ಯಾಲಸ್
 510. ಡ್ಯಾಲಿ, ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್‌ ಆಲ್ಡ್‌ವರ್ತ್
 511. ಡ್ಯಾಲಿ, ಹ್ಯೂ
 512. ಡ್ಯಾಲ್ಮೇಷಿಯ
 513. ಡ್ಯಾವೆನಂಟ್, ವಿಲಿಯಮ್
 514. ಡ್ಯು ಬೆಲೆ, ಜೋಅಕೀಮ್
 515. ಡ್ಯುಗೀ, ಲೇಯಾನ್
 516. ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌, ಷೆóÆೕಸೆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ವಾ
 517. ಡ್ಯುಭೆ
 518. ಡ್ಯುರಾಂಡ್ ರೇಖೆ
 519. ಡ್ಯುಲ್ಬೆಕ್ಕೊರಿನೇಟೊ
 520. ಡ್ಯುವೀನ್ಯೋ, ವಿನ್ಸೆಂಟ್
 521. ಡ್ಯೂಟರಾನ್
 522. ಡ್ಯೂಟೀರಿಯಮ್
 523. ಡ್ಯೂಪಿನ್, ಫ್ರಾನ್ಸೋವಾ ಪ್ಯೇರ್ ಚಾಲ್ರ್ಸ್‌
 524. ಡ್ಯೂಮಾ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ (ಕಿರಿಯ)
 525. ಡ್ಯೂಮಾ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ (ಹಿರಿಯ)
 526. ಡ್ಯೂಮಾ, ಷಾóನ್ ಬ್ಯಾಟೀಸ್ಟ್‌ ಆಂದ್ರೇ
 527. ಡ್ಯೂಯರ್, ಜೇಮ್ಸ್‌
 528. ಡ್ಯೂಯಿ, ಜಾನ್
 529. ಡ್ಯೂರರ್, ಆಲ್ಬ್ರೆಕ್ಟ್‌
 530. ಡ್ಯೂಲಾನ್ ಮತ್ತು ಪಟೀ ನಿಯಮ
 531. ಡ್ಯೂಲಾನ್, ಪ್ಯೇರ್ ಲೂಯಿ
 532. ಡ್ರಸೀನ
 533. ಡ್ರಾಕೊ
 534. ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌್ಸ
 535. ಡ್ರಾಸಿರ
 536. ಡ್ರಿಂಕ್ವಾಟರ್, ಜಾನ್
 537. ಡ್ರೂಡೆ, ಪಾಲ್ ಕಾರ್ಲ್ ಲಡ್ವಿಗ್
 538. ಡ್ರೂಯಿಡರು
 539. ಡ್ರೇಕ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್
 540. ಡ್ರೇಟನ್, ಮೈಕೆಲ್
 541. ಡ್ರೈಡನ್, ಜಾನ್
 542. ಡ್ರೈಯೋಪಿತಿಕಸ್
 543. ಡ್ರೈಸರ್, ತೀಯಡೋರ್ ಹರ್ಮನ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್
 544. ಡ್ರೋಸಾಫಿಲ
 545. ಡ್ರ್ಯಾಕೊ
 546. ಡ್ವಾಸಾರ್óಕ್, ಆ್ಯಂಟೋನಿನ್
 547. ಢಕ್ಕಾತರಂಗ
 548. ಢಾಕಾ
 549. ತಂತ್ರಗಾರ
 550. ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ
 551. ತಂತ್ರಾಂಶಾಂತರ್ಗತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು
 552. ತಕಜಿ ಶಿವಶಂಕರನ್ ಪಿಳ್ಳೈ
 553. ತಟಸ್ಥೀಕರಣ
 554. ತಪಶೀಲು ಸಿದ್ಧಾಂತ
 555. ತಮಿಳು ಛಂದಸ್ಸು
 556. ತಮಿಳು ಭಾಷೆ
 557. ತಯಜೋ಼ಲ್
 558. ತಯೊ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು
 559. ತರಂಗ ಚಲನೆ
 560. ತರಲ
 561. ತರಲ ಬಲವಿಜ್ಞಾನ
 562. ತರಲಗಳು, ಸಂಪೀಡನಶೀಲ
 563. ತರ್ಕ ಮಂಡಲಗಳು
 564. ತರ್ಕಮಂಡಲ
 565. ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ (ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ)
 566. ತರ್ನ್ವಾಲ್ಡ್‌ರಿಚರ್ಡ್
 567. ತವರ
 568. ತಳಿಸಂಕೇತ
 569. ತಾಂಸೋನೈಟ್